Toelichting over onderhoud aan zwembad de Hoge Bomen

College Westland

Naaldwijk 08.05.2020 - Op 21 februari hebben B&W vragen ontvangen van LPF Westland inzake onderhoud aan zwembad De Hoge Bomen.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
LPF Westland is benaderd door vele teleurgestelde bezoekers (voornamelijk kinderen) van zwembad de Hoge Bomen. Al sinds december 2019 (!) is de grote glijbaan defect en niet meer te gebruiken door de bezoekers. Sinds die tijd en zeker ook met de kerstvakantie, wat normaliter een drukke periode is, moesten veel bezoekers worden teleurgesteld.

Gezien het unanieme raadsbesluit van inmiddels alweer vijf jaar geleden om zwembad de Hoge Bomen open te houden, de latere woorden van de wethouder waarin hij sprak: ‘we gaan voor vervangende nieuwbouw’, en een recentere uitspaak/belofte van de wethouder dat het zwembad ‘heel, schoon en veilig’ zou blijven baart dit ons ernstige zorgen.

Het lijkt er ons inziens namelijk bijna op dat er hier sprake is van een sterfconstructie. Het zwembad wordt niet meer goed onderhouden en er wordt op die manier een voorschot genomen op een mogelijke discussie rondom zwemwater in Westland. Dit kan wat LPF Westland betreft niet de bedoeling zijn.

Zeker met de volgende schoolvakantie alweer voor de deur is het onbegrijpelijk dat dit nog niet geregeld is.

Dit brengt de fractie van LPF Westland dan ook tot de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven waarom zij hun afspraak ‘heel, schoon en veilig’ houden van zwembad de Hoge Bomen niet nakomen?

Antwoord 1
Het college is van mening dat gemaakte afspraken wel degelijk worden nagekomen. Voor de exploitatie van de zwembaden is een contract afgesloten met Optisport. Optisport heeft de taak het heel, schoon en veilig functioneren van deze zwembaden te organiseren. Daar behoort het onderhoud ook toe.

Zwembad De Hoge Bomen wordt conform vastgestelde wet - en regelgeving en het “Keurmerk Veilig & Schoon” uitgegeven door de Stichting Zwembadkeur onderhouden en voldoet daarmee aan de ‘heel, schoon en veilig’ eisen die hier aan gesteld worden. De Hoge Bomen is een zwembad dat sterk verouderd is. De storingsgevoeligheid van onderdelen of machines wordt steeds groter naarmate deze verouderen. Het is zodoende steeds lastiger om de diverse onderdelen van het zwembad operationeel te houden, maar ook om de planbaarheid van noodzakelijk onderhoud vast te stellen.

Op vrijdag 20 december, de laatste dag voor de kerstvakantie, is de glijbaan van zwembad De Hoge Bomen kapot gegaan. Een zeer ongelukkige timing. Optisport heeft direct contact opgenomen met de gemeente om dit te melden. Per omgaande heeft de gemeente akkoord gegeven aan Optisport om dit te laten maken. Er bleken 2 softstarters en een pomp stuk gegaan te zijn.

Door de kerstvakantie en door specifieke problemen (waaronder juist veiligheid m.b. t . de uit te voeren herstelwerkzaamheden) met de pomp bleek het voor de installateur niet mogelijk om de pomp op korte termijn te vervangen en heeft reparatie lang op zich laten wachten. Wellicht ten overvloede wil het college nog benadrukken dat een kapotte pomp of softstarters niet leiden tot een onveilig zwembad of een vuil zwembad. De uitval heeft vooral impact gehad op ‘heel’, maar valt gegeven de situatie onder het normale risico van bedrijfszekerheid van installaties.

2. Is het college bereid zo snel mogelijk actie te ondernemen en te zorgen dat de grote glijbaan weer zo spoedig mogelijk te gebruiken is? (zeker voor de vele kinderen tijdens de schoolvakanties)

Antwoord 2
Zie beantwoording vraag 1.

3. Kan het college ons gerust stellen dat hier géén sprake is van sterfconstructie, vertragingstechniek o.i.d. en dat bezoekers van zwembad de Hoge Bomen tot in lengte van jaren, of tot anders besloten, mogen rekenen op een heel, schoon en veilig zwembad in Naaldwijk?

Antwoord 3
Het college kan de gemeenteraad geruststellen dat de uitval van de glijbaan op geen enkele wijze door dit college georkestreerd is om de toekomst van het zwembad op welke wijze dan ook te beïnvloeden. Het onderhoudsregime dat op basis van inspectierapporten is opgesteld, gebaseerd op de vastgestelde kwaliteitseisen die zijn vastge steld door de raad in het Gebiedsgericht Plan, is gewoon gevolgd. De storing in de pomp voor de glijbaan is puur een ongelukkige, toevallige samenkomst van ouderdom en storing die kan optreden. E.e.a. staat los van een mogelijke discussie over de toekomst van het zwembad.