Toelichting verlenen vergunning voor arbeidsmigranten aan Tiendweg

College Westland

Naaldwijk 08.06.2018 - B&W heeft de gemeenteraad geinformeerd over het besluit om de omgevingsvergunning Tiendweg 18 te verlenen, en geven ook een reactie

op het verzoek van de fracties Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland om deze beslissing uit te stellen en eerst een oordeel van de raad te vragen. Het college zit nu in de afrondende fase van een proces dat het vorig college reeds in december 2017 is gestart met de initiatiefnemer, omwonenden en ondernemers.

Communicatie Tiendweg 18 met omwonenden
'Op 14 februari 2018 heeft een afvaardiging van de gemeente samen met de initiatiefnemer EG Personeelsdiensten gesproken in het Carlton hotel met een aantal directbetrokkenen uit de omgeving. Toen is gepoogd zoveel mogelijk in te gaan op de geuite vragen en zorgen. De direct betrokkenen spraken hun zorg uit over de huisvesting van arbeidsmigranten op deze locatie. De verbouwing kwam ter sprake, de parkeerbehoefte, het beheer alsook de kans op overlast die kan gaan spelen. In de aanloop naar de besluitvorming over deze vergunningaanvraag heeft de gemeente uitgebreid gesproken met de exploitant. Er is een anterieure overeenkomst gesloten, waaraan een addendum wordt toegevoegd, waarin wordt geborgd dat de aanvrager een aantal verplichtingen op zich neemt ten aanzien van onder meer (plan)schade, vervuiling en bereikbaarheid.

Onderstaande zaken zijn daarin geregeld:

• Er is een beheerder die periodiek aanwezig is op Tiendweg 18.

• Er gelden huisregels die alle bewoners kennen en waar ze zich aan moeten houden.

• Een klachtennummer voor direct-belanghebbenden is 24/7 dagen bereikbaar.

• De wooneenheden zullen grotendeels worden bewoond door 'stellen', dus maximaal 2 personen per woning; uit ervaring blijkt dat dit bijdraagt aan een rustige woonsituatie.

• Een persoon die permanent verblijft in een woning aan de Tiendweg 18 zal fungeren als assistent- beheerder.

• Er zullen camera's worden geplaatst in en om de algemene ruimtes. Het college heeft op basis van deze vastgelegde afspraken en de ervaring van deze uitzender, voldoende vertrouwen in goed beheer op deze locatie.

Schoothondjespolitiek voorkomt debat huisvesting arbeidsmigranten Tiendweg

Uitwisseling in Commissie EFO van 23 mei 2018
Het college heeft u 14 mei 2018 door middel van een raadsbrief geïnformeerd over de aanvraag om het leegstaande kantoorpand Tiendweg 18 tijdelijk voor de duur van 10 jaar in te zetten voor huisvesting arbeidsmigranten. Uw raad is door het college in de gelegenheid gesteld op de aanvraag te reageren.

In de commissie EFO vond een discussie plaats over het voornemen van het college de vergunning te verlenen. Belangrijke vraag die verschillende fracties stelden is de uitbouw van het kantoorpand met een extra bouwlaag. Dit is een ruimte die de eigenaar volgens het vigerende bestemmingsplan kan benutten. De inzet om het pand tijdelijk in te zetten voor huisvesting van arbeidsmigranten vraagt nadrukkelijk om een afweging van belangen.

In de beleidsdocumenten staat aangegeven dat het benutten van leegstaande gebouwen zoals kantoren mogelijk is. De commissie stelde ook vragen over de parkeerbehoefte en over de beheerafspraken. Het college hecht er aan te melden dat de ingediende plannen voorzien in het noodzakelijk aantal parkeerplaatsen en dat het geen extra parkeerdruk verwacht, omdat de parkeerbehoefte van de kantoren op andere uren plaatsvindt dan de parkeerbehoefte van bewoners.

Een andere vraag is de keuze om binnen de bebouwde kom leegstaande gebouwen voor huisvesting arbeidsmigranten tijdelijk in te zetten. Het college heeft geantwoord dat ook zij kijkt naar extra locaties buiten de bebouwde kom (in glastuinbouwgebied), maar dat om dat te realiseren ook de medewerking van de provincie nodig is. De provincie lijkt hiertoe bereid, mits de gemeente ook laat zien dat ze mogelijkheden binnen de bebouwde kom benut. Tiendweg 18 is zo’n optie. De gemaakte opmerkingen door de commissie heeft het college betrokken bij zijn finale afweging.

Omgevingsvergunning Tiendweg 18 wordt verleend.

Het college heeft vertrouwen dat de vastgelegde afspraken over beheer en over het voorkomen van overlast tegemoet komen aan de vragen die hierover bestaan. Het college constateert ook dat het plan voor Tiendweg 18 de ruimtelijk-stedenbouwkundige en milieutechnische toets evenals een bouwkundige toets met succes heeft doorstaan. Er zijn geen zwaarwegende weigeringsgronden bij de beoordeling van deze vergunning.

De belangrijkste afweging die het college heeft gemaakt is de vraag of de huisvesting van arbeidsmigranten op dit moment zwaarder weegt dan het wachten op een nieuwe klant voor een leegstaand kantoor. Het gaat in de aanvraag om het pand voor de duur van 10 jaar in te zetten voor huisvesting arbeidsmigranten. Daarna komt het weer beschikbaar voor de kantorenmarkt. Het college meent dat het belang van voldoende en goede huisvesting voor arbeidsmigranten op dit moment voor deze locatie zwaar weegt. De gemeente wordt zowel in de Taskforce als daarbuiten veelvuldig benaderd om vaart te maken met het realiseren van huisvesting. Het belang voor de Westlandse economie van goede huisvesting arbeidsmigranten is evident. Het college weegt mee dat het voor de regionaal afgesproken opgave staat minimaal 2000 bedden te doen realiseren.

Naast de gebruikelijke wettelijk verplichte bekendmaking worden de directbetrokkenen per brief op de hoogte gesteld van het besluit en gewezen op de mogelijkheid eventueel bezwaar en beroep aan te tekenen tegen dit besluit.

Verzoek Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland
Op 28 mei 2018 dienden twee gemeenteraadsfracties een verzoek in om het besluit uit te stellen danwel negatief op de aanvraag te besluiten. Het college heeft in zijn brief, maar ook in zijn informatie naar directbetrokkenen, herhaaldelijk gewezen op de wettelijke procedure die van toepassing is. Het gaat om de procedure kleine buitenplanse afwijking. Dit is een vaste procedure met vaste beslistermijnen. Het besluit is bovendien de afrondende fase van een proces dat het vorig college reeds in december 2017 is gestart met de initiatiefnemer, omwonenden en ondernemers. Het college is hierbij, zoals hiervoor reeds aangegeven bevoegd gezag.

De beide fracties wijzen op de openheid en transparantie die uitgangspunten zijn van het Westlands Bestuursakkoord. De raadsbrief van 14 mei 2018, de dialoog in de commissie EFO en de mogelijkheid suggesties aan het college mee te geven zijn uitingen van een transparante aanpak. Deze openheid, transparantie én zorgvuldigheid gelden zeker ook naar burgers en ondernemers, die volgens de wettelijke procedure een omgevingsvergunning voor hun initiatief aanvragen en erop mogen rekenen dat op een aanvraag binnen de wettelijke termijn en procedure wordt besloten.

Burgers en ondernemers moeten kunnen uitgaan van een betrouwbare gemeente, die de wettelijke procedures en de daarbij behorende toetsing en afwegingen zorgvuldig maakt. Deze collegebevoegdheid blijft, na de dialoog met de commissieleden en fracties, derhalve in stand en wordt niet verbreed naar een raadsbesluit. De komende periode zal het college met de raad het gesprek aangaan over de brede huisvestingsopgave waarover het zich de komende jaren zal ontfermen.'

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,    de burgemeester,

A.C. Spindler     A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven