Toename van parkeeroverlast in Monster

Geplaatst door Westlanders.nu op 24/09/2013 11:22 - Gewijzigd op 24/09/2013 16:21

Monster 24.09.2013 - De fractie van Westland Verstandig is benaderd door een aantal bewoners van de Ericastraat en omliggende straten in de dorpskern Monster die geconfronteerd worden met een enorme toename van auto’s die in die straten geparkeerd worden.

Dit is vooral en mede een gevolg van de uitbreiding van de winkels en nieuwbouw in de kern van Monster waar blijkbaar onvoldoende rekening gehouden is met de parkeerbehoefte die daarvan het gevolg is. Het betreft een structureel probleem.

Voorts wordt geconstateerd dat in een aantal huizen arbeidsmigranten gehuisvest worden waardoor per woning drie à vier of zelfs in sommige gevallen nog meer auto’s bij die woning alleen al geparkeerd moeten worden.

Toename van parkeeroverlast in Monster

Voorts bestaat grote ergernis en last van het parkeren van hoge en lange bedrijfsbussen waardoor niet alleen het zicht ontnomen wordt vanuit de woning, doch ook wederom een grote hoeveelheid parkeerplaatsen langdurig bezet worden. Bedrijfsbussen nemen anderhalve parkeerplaats in beslag. Overigens hebben de afgelopen maanden onze fractie meerdere klachten bereikt over het parkeren van bedrijfsbussen rond en nabij woningen en vooral in het weekend geeft dat ergernis en irritatie bij vele bewoners. In het verleden heeft onze fractie, maar ook andere partijen in de Raad, aandacht gevraagd voor laatstgenoemd probleem. Opvallend verschijnsel voor wat betreft de bedrijfsbussen is dat in de regel de gebruikers van die bussen deze niet voor hun eigen woningen neerzetten maar liefst voor het raam van andere families.

Het vorenstaande leidt bij de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 tot de navolgende vragen:

- Is uw College bekend met de enorm grote parkeerdruk in de dorpskern Monster? De bewoners hebben uw College meerdere malen brieven toegezonden, doch die bewoners krijgen op die brieven geen, althans geen adequaat antwoord; Wat is de reden dat uw College brieven onbeantwoord laat en in ieder geval niet nader ingaat op het verzoek om een en ander te bekijken en te bezien of er oplossingen mogelijk zijn?

- Welke bijzondere eisen heeft uw College gesteld op het gebied van parkeren aan de bebouwing bij en rondom het Kerkpad en welke eisen op het gebied van parkeren stelt uw College bij het verlenen van nieuwe omgevingsvergunningen tot bouwen in of rondom de kern van Monster uitgaande van de hiervorenstaande problematiek en ervan uitgaande dat die problematiek ook

door uw College onderkend wordt?

- Een aantal gemeentes hebben inmiddels de bedrijfsbussenproblematiek geregeld in de APV. Is uw College eventueel bereid om een artikel in de APV op te nemen inzake een verbod tot het parkeren van bedrijfswagens in bepaalde gedeelten van de gemeente Westland en met name in de dorpskernen en daar waar de parkeerdruk erg hoog is?

- Is uw College bereid om eventueel plaatsen aan te wijzen in de betreffende dorpskernen waar dan wel de betreffende bedrijfsauto’s geparkeerd kunnen worden? Met name parkeeroverlast en zichthinder in het weekend is groot en nou net in de weekends zijn bepaalde parkeerplaatsen vrij van auto’s mits zij toegankelijk gemaakt worden. Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente deze maatregel rechtvaardigt? Middels een eventuele ontheffing kan dan bezien worden of voor concrete gevallen uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Voorts is de vraag of uw College bereid is om in de APV een bepaling op te nemen die het mogelijk maakt op te treden tegen het op de weg parkeren van bedrijfsbussen bij andermans voor bewoning of anderdaags gebruik bestemd gebouw, zodanig dat daardoor het uitzicht van de bewoners of gebruikers van het gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of anderszins hinder of overlast wordt aangedaan?

- Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat er veel klachten zijn op het gebied van het parkeren van bedrijfsbussen in voor bewoning bestemde buurten en is het College het met de fractie eens dat op een eenvoudige wijze deze ergernissen kunnen worden voorkomen waarbij aan het belang van de gebruikers van de bedrijfsbussen niet voorbij gegaan wordt? Enkel zal van hen gevergd worden dat zij de bedrijfsbus niet voor woningen parkeren doch elders op een door de gemeente aangewezen plek. Is uw College bereid om op dit punt concrete actie te gaan ondernemen?

- Heeft uw College in het verleden wel nagedacht over maatregelen die getroffen kunnen worden om bewoners ervan verzekerd te laten zijn dat zij in de directe omgeving van hun woning hun auto kunnen parkeren? In Ter Heijde is daarvoor een speciale oplossing bedacht en deze werkt goed. Is deze oplossing ook wellicht iets voor andere dorpskernen? Is het middels een enquête mogelijk om een pilot op te starten bijvoorbeeld in de kern Monster om te bezien hoe het draagvlak bij bewoners is voor invoering van een bepaald parkeervergunningssysteem? Invoering vraagt wel een breed draagvlak bij de betreffende inwoners.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0