Toerismebeleid college Westland pakt rampzalig uit

Advertorial Westland Verstandig

Monster 13.08.2014 - Uw College heeft met veel bravoure en bombarie camping Molenslag doen sluiten en uw College heeft vervolgens aangekondigd...

op korte termijn met een alternatieve locatie te komen in of in de nabijheid van Monster. Vlak voor de verkiezingen werd zelfs gewezen op de mogelijkheid om daar waar nu het gebouw van de Westlandse Zoom staat een nieuwe camping te vestigen. De fractie van Westland Verstandig heeft meteen toen al aangegeven dat dat financieel een volstrekt onhaalbare zaak was, nog daargelaten of de plek wel de meest ideale was.

Bij brief van 23 juli 2014 die als bijlage (zie toevoeging onderaan) bij deze artikel 26-vraag gevoegd wordt, heeft uw College bericht dat een nieuwe camping op het terrein van de Westlandse Zoom financieel onhaalbaar is. Niet alleen moet er een afboeking plaatsvinden van bijna € 11 miljoen en worden een aantal posten nog niet eens in de begroting meegenomen zoals planschade, maar voorts zal de inrichting van een camping op die plek een vrij hoge investering verlangen. Een camping zal dan ook niet exploitabel zijn op die plaats.

Het oordeel van uw College is dan ook dat er nu geen reële kansen voor vestiging van een camping bij Monster zijn. In de brief geeft uw College voorts aan dat ook een camping op de locatie Watergat, achter het woongebied Duingeest en het gebied achter de Hoge Geest niet tot de mogelijkheden behoort. Het gevolg is dat er geen camping de komende tijd zal gaan komen.

Uw College verwijst in het slot van de brief op het College Werkprogramma waarin wordt aangegeven dat de mogelijkheid wordt onderzocht om ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven van toeristische ondernemers zoals recreatieparken. Tevens wordt wederom daaraan toegevoegd: “Het terrein aan de Haagweg is door de omvang en ligging daarvoor echter niet geschikt”.

De conclusie uit het vorenstaande is dan ook dezelfde als die destijds van de fractie van Westland Verstandig tijdens de Raadsvergaderingen als het over de camping Molenslag ging: Behalve de locatie waar camping Molenslag gevestigd is, zal realisering van een andere campinglocatie lastig danwel zelfs onmogelijk zijn. Dit wordt nu door het College bevestigd.

In de tussentijd ontvangt mijn fractie tal van berichten uit Monster van met name de horeca en de middenstand dat zij de klandizie van de camping missen. Ook de reddingsbrigade heeft al aangegeven dat het op het strand aanmerkelijk rustiger is doordat de campinggasten er niet meer zijn. Dit is iets wat uw College heeft bewerkstelligd. Immers het verdwijnen van camping Molenslag had uw College zelf in de hand en naar het oordeel van de fractie van Westland Verstandig had het College in deze anders moeten handelen en als dat gebeurd was, was de camping er nog steeds. (foto archief)

Dan had de Provincie ingestemd met een voorlopige handhaving van de camping. In ieder geval had de camping dit jaar en wellicht ook nog volgend jaar kunnen blijven. Nu lijkt het erop alsof het College Werkprogramma de deur opent naar dure onderzoeken. In ieder geval wordt er al een ruim bedrag aan Westland Marketing uitgetrokken van ruim € 1 miljoen en dat zijn allemaal centen die niet nodig zouden zijn geweest als camping Molenslag gehandhaafd zou zijn. Immers camping Molenslag was landelijk bekend en het is natuurlijk nog steeds een jammerlijke zaak dat uw College in deze zich niet actief heeft ingezet voor handhaving van die camping.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

- Is uw College bekend met de terugval in omzet van de middenstand en horeca in Monster/Ter Heijde?

- Welke verdere initiatieven gaat uw College nu concreet ondernemen om het gemis van camping Molenslag op te vangen? Het verwijzen naar het College Werkprogramma waarin wordt aangegeven dat de mogelijkheid wordt onderzocht om ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven van toeristische ondernemers is natuurlijk niet voldoende;

- Sinds wanneer weet uw College dat een camping op het perceel van de Westlandse Zoom niet haalbaar is? Waarom wordt de camping niet gepland in het gebied waar geen woningbouw kan plaatsvinden te Monster-noord, dat wil zeggen aan de overzijde van de weg? Waarom wordt die locatie niet genoemd als mogelijke locatie voor een camping? Dit zou toch de meest aangewezen locatie zijn, zeker nu de woningbouwplannen niet door kunnen gaan. Waarom heeft uw College dat niet onderzocht?

- Zou uw College indien de wetenschap van nu aanwezig is dat er geen andere locatie voor de camping in Monster aanwezig zou zijn, nog steeds zich zo beijverd hebben voor het verdwijnen van die camping?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

---------------

Bijlage Brief College Westland 

Geachte Raad,

In september heeft u ons middels een tweetal moties gevraagd een locatie te zoeken voor de vestiging van een jaarrond functionerende familiecamping in Monster met de mogelijkheid tot permanente bebouwing van faciliteiten. Bij brief van 13 februari j.l. hebben wij u meegedeeld dat een aantal locaties is onderzocht, dat de locatie aan de Haagweg bij het kantoor van OBWZ het meest kansrijk is, en dat de financiële haalbaarheid van deze locatie nader wordt verkend. Inmiddels is die verkenning afgerond. Daaruit blijkt dat:

 

1. de kosten van de grond en opstallen en het financieel nadeel voor de Westlandse Zoom worden geraamd op minimaal € 7 à 8 miljoen;

2. een campingexploitant een beperkt bedrag voor de grond en opstallen kan betalen;

3. meewerken een tekort van tenminste € 7 miljoen zou opleveren.

Hieronder geven wij aan hoe deze bedragen zijn samengesteld.

1. De kosten van de grond en opstallen en het financieel nadeel voor de Westlandse Zoom worden geraamd op minimaal € 7 à 8 miljoen

 • Bij verkoop van het kantoor van OBWZ met ondergrond en het aangrenzende perceel wordt door het OBWZ een opbrengst verwacht van tweemaal € 1 miljoen, dus in totaal € 2 miljoen. Gelet op de omvang en ligging van de grond en de staat van het gebouw, wordt die opbrengst als reëel ingeschat.

 • Tussen de camping en het woongebied dient een buffer aanwezig te zijn, om beide functies te kunnen scheiden (zie arcering op bijgevoegde luchtfoto en tekening). Die buffer moet een breedte hebben van tenminste 25 m, ingeplant worden, en mag niet als onderdeel van de camping worden gebruikt, om overlast naar de woningen te voorkomen. Deze strook heeft een lengte van 200 m en een oppervlakte van 5.000 m². Deze grond zou volledig voor woningbouw uitgeefbaar zijn, tegen een uitgifteprijs van gemiddeld € 560 p/m², totaal € 2,8 miljoen.

 • Door de kwaliteit van de locatie is deze uitermate geschikt voor het luxe woonsegment dat mede vanuit regionaal perspectief moet worden gerealiseerd. De vestiging van een camping zorgt ervoor dat het direct aangrenzende gebied en een gedeelte aan de overzijde van de Haagweg tegen lagere uitgifteprijzen zal moeten worden verkocht. De totale oppervlakte daarvan is circa 4,2 hectare, met een uitgiftepercentage van 70%. Rekening moet worden gehouden met een verlies van € 150 p/m² aan grondwaarde, dus een minderopbrengst van € 4,4 miljoen.

 • In fase 1 van Westmade zijn al woningen gebouwd en hier moeten nog meer kavels worden uitgegeven. Door de aanwezige woningen is herverkaveling van het gebied niet mogelijk. Herverkaveling biedt dus geen mogelijkheden om een andere woningdifferentiatie te realiseren en daarom is een verlaging van de prijzen de enige mogelijkheid. Volgens het OBWZ moet rekening worden gehouden met een  afwaardering van 20% van de te verkopen percelen. Dat levert een verlies op van € 1,5 miljoen.De imagoschade is hierin nog niet meegenomen.

 • De inrichtingskosten van de buffer worden geraamd op circa € 12,50 p/m², dus € 62.500.

 • Verder moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat planschade wordt geclaimd, en met negatieve effecten door imagoschade voor de Westlandse Zoom. Of zich dat zal voordoen, en om welk bedrag dat zou gaan, is moeilijk in te schatten.

   

  Resumerend volgens het OBWZ:

  Verkoopwaarde grond met opstallen campingterrein            2.000.000

  Verkoopwaarde buffer                                                           2.800.000

  Afwaardering uit te geven aangrenzende kavels                   4.400.000

  Lagere opbrengst Westmade fase 1                                      1.500.000

  Inrichtingskosten buffer                                                              62.500 

  Planschade                                                                                          PM   

  Totaal                                                                                    € 10.762.500 + PM

   

  De geraamde bedragen zijn naar ons oordeel aan de hoge kant, vooral voor de afwaardering en de lagere opbrengst. Bijstelling daarvan naar beneden met circa € 3 miljoen vinden wij reëel, zodat wij uitgaan van circa € 7,8 miljoen, nog te verhogen met eventuele planschade.

   

  2. Een campingexploitant kan een beperkt bedrag voor de grond en opstallen betalen

  Aan een adviseur op het gebied van de recreatie – dezelfde als door de exploitant van camping Molenslag is ingeschakeld – is gevraagd of er een indicatie kan worden gegeven, van wat een campingexploitant kan betalen voor een terrein zoals aan de Haagweg, ten behoeve van de vestiging van een camping. Onder voorbehoud is een voorzichtige indicatie gegeven van € 7,50 p/m², waarbij het gebouw nog buiten beschouwing is gebleven. Uitgaande van 3,6 hectare grond, komt dat neer op € 270.000 voor de kale grond. Wellicht dat een zelfde bedrag voor het gebouw kan worden betaald, dan komt dat neer op circa € 540.000.

   

  3. Meewerken zou een tekort van meer dan € 7 miljoen opleveren

  Als het bedrag onder 2 wordt afgetrokken van het bedrag onder 1, dan blijft een bedrag over van meer dan € 7 miljoen. Daar kunnen nog kosten bijkomen, zoals eventuele planschade. Ook als  bepaalde bedragen ter discussie worden gesteld, blijft het financiële gat enorm, te groot om dekking voor te vinden.

   

  Naar ons oordeel staat het bedrag van € 7 miljoen niet in verhouding tot het belang om bij Monster een nieuwe camping te vestigen. Ook andere locaties bij Monster zouden op dit moment geen betere mogelijkheden bieden. Wij zien daarom nu geen reële kansen voor de vestiging van een camping bij Monster. 


 
Toekomst

Ter uitvoering van uw moties hebben wij drie locaties bij Monster aangegeven, waar een camping gevestigd zou kunnen worden: naast de onderhavige locatie ook een locatie in het Watergat, aan de andere zijde van de Haagweg, en het gebied achter Duingeest/Hoge Geest, ten zuiden van Monster.

 

Als de locatie OBWZ niet haalbaar is, dan is de locatie Watergat dat ook niet. Het heeft daarom geen zin de financiële haalbaarheid daarvan apart te onderzoeken. Het gebied achter Duingeest is nu nog in gebruik als glastuinbouwgebied en het is alleen bereikbaar via een woonwijk, daarom is vestiging van een camping op die locatie nu ook niet mogelijk. Als de functie van dat gebied in de toekomst wordt gewijzigd, kan worden onderzocht of de vestiging van een camping daar dan mogelijk is (financieel en verkeerstechnisch).

 

Verder is in het College Werk Programma opgenomen dat de mogelijkheid wordt onderzocht om ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven van toeristische ondernemers, zoals recreatieparken. Het terrein aan de Haagweg is door de omvang en ligging daarvoor echter niet geschikt.

 

Hoogachtend,

 

burgemeester en wethouders van Westland,

 

de secretaris,                       de burgemeester,

 

M. van Beek

J. van der Tak