Toeslag begraven op zon- en feestdagen niet exorbitant hoog

College Westland

Westland 02.05.2015 - De fractie Gemeente Belang Westland heeft B&W vragen gesteld over het berekenen van een toeslag ten behoeven van het begraven op zon- en feestdagen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Bent u met de fractie van Gemeente Belang Westland van mening dat het begraven op (gemeentelijke) vrije dagen geen keus is maar een noodlot?

Antwoord 1

Het college realiseert zich de ernst van de ingrijpende omstandigheden rondom een begrafenis en is het eens met het feit dat de datum van overlijden voor niemand een keuze betreft. Als beheerder van de gemeentelijke begraafplaatsen, doet de gemeente er alles aan om haar burgers en betrokken nabestaanden (via de uitvaartverzorging) een passende uitvaart te bieden en hen van dienst te zijn bij deze trieste gebeurtenis.

Gegeven de omstandigheden kan het hierbij helaas voorkomen dat een begrafenis niet kan worden ingepland op een gewenste datum. Aanvullend geldt hiervoor het volgende. Begraving of crematie geschiedt ingevolge de Wet op de lijkbezorging niet eerder dan 36 uren na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden. Let wel, het betreft hier werkdagen. Zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee. In (vrijwel) alle gevallen is het derhalve mogelijk om op andere dagen dan zon- en erkende feestdagen te begraven of te cremeren.

Het komen tot een datum voor een begrafenis, is daarnaast mede afhankelijk van de uitvaartondernemer. Het is tevens de uitvaartondernemer die hieromtrent een informerende rol heeft richting zijn cliënt (de nabestaanden). In de door u aangedragen casus is het de uitdrukkelijke keuze van de uitvaartondernemer geweest om de uitvaart plaats te laten vinden op Goede Vrijdag. Alternatieven voor de zaterdag daaropvolgend zijn door de gemeente aangedragen. Van dit alternatief is door de uitvaartondernemer afgezien. Over de extra kosten die deze keuze met zich meebrengt is door de gemeente vooraf eveneens richting uitvaartondernemer gecommuniceerd.

Extra gemeentelijke toeslag voor begraven op feestdagen

Vraag 2

Als u het onder één gestelde met ons eens bent, bent u dan ook met ons van mening dat de extra kosten exorbitant hoog zijn en eigenlijk dit soort kosten niet in rekening bij de nabestaanden zouden mogen worden gebracht?

Antwoord 2

Het bedrag is in vergelijking met de afgelopen jaren niet exorbitant gestegen. Jaarlijks is het bedrag verhoogd met het gebruikelijke en doorgaans gehanteerde ophogingspercentage.

Voor het leveren van uitvaartdiensten hanteren wij vastgestelde procedures en bijbehorende tarieven (lijkbezorgingsrechten). Deze tarieven staan vermeld in de tarieventabel, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten. De tarieventabel wordt jaarlijks geactualiseerd, is in lijn met het landelijk gehanteerde model en wordt tijdig met de uitvaartondernemers gecommuniceerd. De vastgestelde procedures zoals hiervoor genoemd, omvat ook de toepassing van de tarieventabel op de bij wet erkende feestdagen (de zogenaamde buitengewone uren) en is in lijn met de landelijk gangbare handelswijze zoals door gemeenten gehanteerd en door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorgeschreven. Voor een definitie van de buitengewone uren is aangesloten bij hetgeen vermeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet. Ook hier wordt derhalve door Westland niet afgeweken dan wel een andere werkwijze er op nagehouden dan algemeen gehanteerd en geaccepteerd.

De verschuldigde kosten worden vooraf gecommuniceerd en zoals gebruikelijk via de uitvaartondernemer in rekening gebracht bij de nabestaanden.

Vraag 3

Kunt u inzichtelijk maken welke vorm van toeslagen er allemaal zijn m.b.t. het begraven in Westland en sinds wanneer deze toeslagen worden geheven?

Antwoord 3

Een toeslag is een (bij)betaling voor een (extra) geleverde dienst. Echter, alle lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor door de gemeente geleverde diensten die verband houden met de begraafplaats. In die zin verwijzen wij u dan ook naar de volledige en vigerende tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2015, zoals door uw raad vastgesteld op 16 december 2014. Voor de volledigheid wordt een afschrift van deze tarieventabel bij deze beantwoording gevoegd. Ten opzichte van 2014 staan hierin geen afwijkende/nieuwe tarieven vermeld.

In de tarieventabel van 2014 (die eveneens als bijlage bij deze beantwoording is gevoegd) zijn ten opzichte van de tarieventabel van 2013 (en voorgaande jaren) wel een aantal nieuwe tarieven opgenomen, te weten:

tarief 2.7 en 3.3 (uit tabel 2014): de buitengewone uren staan niet gespecificeerd in het model van de VNG. Deze zijn aangevuld en gespecificeerd aan de hand van artikel 3 van de Algemene termijnenwet.

tarief 7.6 (uit tabel 2014): het komt regelmatig voor dat mensen de overblijfselen van een lijk na ruiming willen cremeren. De beenderen worden dan bijeen gebracht in een beenderen kist, type klein of groot, afhankelijk van de hoeveelheid overblijfselen. Hiervoor dienen kisten te worden besteld. De kosten van deze kisten zijn de tarieven zoals vermeld.

 tarief 8.3 (uit tabel 2014): dit betreft een nieuw tarief, bedoeld om het uitlopen van begrafenissen te reduceren en/of de mogelijkheid te creëren om hiervoor kosten in rekening te brengen.

 tarief 8.7 (uit tabel 2014): dit betreft de in rekening te brengen kosten voor het voorlopen tijdens een begrafenis. Ter verduidelijking en bij wijze van transparantie wordt dit tarief vanaf 2014 apart vermeld.

tarief 5.15 (uit tabel 2014): sommige ruimten kunnen niet worden betreden zonder tag. In 8.15 is een tarief opgenomen voor het in bruikleen verkrijgen van een tag om ook specifieke ruimten waar op dat moment geen beheerder aanwezig is te kunnen betreden. Er wordt een bedrag aan borg gevraagd en eenmalig een bedrag voor het gebruik van de tag.

 tarief 8.17 (uit tabel 2014): na ruiming van een algemeen graf kunnen de aanwezige stoffelijke resten worden bijgezet in een verzamelgraf. Bij het verzamelgraf staat een gedenkteken. Nabij dit gedenkteken kan een naamplaatje worden aangebracht. Voor het plaatsen van dit naamplaatje wordt € 32 geheven. Deze service is niet nieuw, maar voorheen is nagelaten om hiervoor een tarief in de tabel op te nemen. Deze fout is in de tarieventabel van 2014 gecorrigeerd.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak