Toiletvoorziening langs vaarroutes te duur

B&W Westland

Westland 29.07.2014 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft het College vragen gesteld over aanlegplaatsen, toiletvoorzieningen en picknickbanken langs vaarroutes in Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1 Is het college het met ons eens, dat het in het Westland langs de vaarroutes ontbreekt aan voldoende aanlegplaatsen van kwaliteit, toiletvoorzieningen en picknickbanken?

Antwoord 1 Wij zijn het met u eens dat het in Westland langs de vaarroutes ontbreekt aan voldoende aanlegplaatsen van kwaliteit en toiletvoorzieningen. Met het opstellen en vaststellen door B&W op 12 juni 2012 van de nota Vaarrecreatie in Westland, welke op 2 april 2012 aan de raad is gepresenteerd, is al een belangrijke stap in de goede richting gezet om het aanbrengen van vaarrecreatieve voorzieningen langs de vaarroutes mogelijk te maken. Afgesproken is om de uitvoering zoveel mogelijk aan de markt over te laten. Het ontbreken van picknickbanken daarentegen zien wij niet als een gemis, omdat vaarrecreanten de maaltijd en andere consumpties veelal aan boord nuttigen of aanleggen bij een horecavoorziening.

Vraag 2 Is het college bereid aan de parkzijde van de verbrede Naaldwijkse Vaart een openbaar toilet neer te zetten (zie foto’s van het onlangs geplaatste toilet bij de Delftse Hout)?

Antwoord 2 Nee, een openbare toiletvoorziening aan de parkzijde van de verbrede Naaldwijkse Vaart is niet haalbaar. In 2009 is naar aanleiding van een motie van enkele leden van de raad onderzoek gedaan naar de kosten van een dergelijke voorziening. De kale aanschafprijs van een openbaar toilet komt op 20.000-100.000 euro (prijspeil 2009), afhankelijk van de gestelde eisen aan kwaliteit en verschijning. Beheer en onderhoudskosten komen al snel in de orde van 10.000- 20.000 euro per jaar. Niet alleen zijn de kosten voor aanschaf en onderhoud van de voorziening zelf dus erg hoog, maar ook moeten er dan nog kosten gemaakt worden voor de benodigde nutsvoorzieningen als elektra, water en riolering die niet op de locatie of op korte afstand daarvan aanwezig zijn.

Vraag 3 Is het college bereid daar dan ook een eenvoudige aanlegsteiger neer te leggen en wat picknicktafels neer te zetten?

Antwoord 3 Nee, in de nota Vaarrecreatie in Westland is samen met belanghebbenden een lijst met 26 locaties opgesteld die het meest geschikt zijn om te worden uitgewerkt tot volwaardige vaarrecreatieve voorzieningen, met aanlegplaatsen, boothellingen en dergelijke. Deze locatie langs de verbrede Naaldwijkse Vaart is daar niet in opgenomen.

Vraag 4 Is het college bereid, als hier een succes van gemaakt is, langs de Westlandse vaarroutes openbare toiletten en picknicktafels neer te zetten op potentiële pleisterplaatsen?

Antwoord 4 De gemeente Westland heeft met de nota Vaarrecreatie in Westland een eerste aanzet gedaan om de vaarrecreatie de ruimte te geven zich verder te ontwikkelen. Allereerst is van belang dat bruggen op doorvaarthoogte worden gebracht; aanlegvoorzieningen voor verschillende doelgroepen worden gerealiseerd; te waterlaatvoorzieningen en (passanten) ligplaatsen worden aangebracht; en dat er bewegwijzering langs de vaarroutes komt.

Toiletvoorzieningen en servicestations voor de inname van drinkwater, afvalwater en brandstof kunnen bij toename van de recreatievaart verder in de toekomst mogelijk worden gerealiseerd.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak