Transmissiesysteem windmolenpark op zee dwars door het Westland

CDA Westland

Westland 29.02.2016 - Zoals bekend is het Rijk voornemens om voor de Hollandse kust ter hoogte of ten noorden van Den Haag een windmolenpark aan te leggen.

Dat zou dan op een afstand van 18.5 tot 22 km moeten gebeuren. Zie daarvoor ook het volgende plaatje, waarbij de kavels I en II al vast staan en kavels III IV en V nog in onderzoek zijn. Deze locaties zouden zijn uitgekozen omdat deze dan te realiseren zijn tegen draagbare maatschappelijke kosten.

CDA Westland is op de hoogte dat dit ook discussies opwerpt bij diverse kustgemeenten die daardoor een ver uitzicht op de windmolens zouden kunnen krijgen. Den Haag heeft hier zelfs een zienswijze over ingediend. Anderzijds moet ook een keer onder ogen worden gezien dat er “wat” moet gaan gebeuren om meer duurzame energie op te kunnen wekken. Met de huidige voorhanden technologieën is windenergie op zee dan een logische optie, te meer daar op land, met name in Westland, windenergie heel moeilijk ligt, zo niet onmogelijk is. Onze  vragen gaan NIET over de mogelijke locaties. Wij nemen die als uitgangspunt voor het vervolg waar Westland wel bij betrokken moet worden.

Zoals in het plaatje ook is te lezen moet de opgewekte stroom naar de kust worden gebracht en dan getransporteerd naar een hoogspanningsstation in Wateringen of op de Maasvlakte. TenneT heeft daar de verantwoording voor gekregen. Er zijn mogelijk tracés uitgewerkt welke via o.a.. een MER onderzoek zullen worden uitgewerkt. TenneT heeft op 17 februari hierover ook een inloopavond georganiseerd in het Atlantic hotel te Kijkduin.

Naar Wateringen bijvoorbeeld zal Natura 2000 gebied Solleveld doorsneden moeten worden. De route zal verder ook langs Wateringen en dan waarschijnlijk langs een woonwijk in de Rozemarijn lopen. En anders een stukje glastuinbouwgebied raken. Onduidelijk is nog of er uiteindelijk een ondergronds tracé aangelegd gaat worden of dat deze boven de grond komt. Wij kennen allen ook de gezondheidsdiscussies van het wonen nabij een hoogspanningskabel. Zolang nog niet volledig bewezen is dat het helemaal geen kwaad kan om onder of vlak bij een hoogspanningskabel te wonen én om maatschappelijke onrust te vermijden pleit CDA Westland daarom op voorhand al voor een ondergronds tracé bij woonwijken als het tracé uiteindelijk naar Wateringen zal gaan.

Gemeenten en burgers worden uitgenodigd om zienswijzen in te dienen op de tracé keuzes. Zie daarvoor ook bijgaand document in de bijlage (Concept NRD milieueffectrapport Hollandse Kust zuid compleet). Tevens zijn wat schermdumps opgenomen onder de vragen uit dit document over teksten die specifiek gaan over de tracéroute naar Wateringen.

De fractie van CDA Westland stelt het college daarom de volgende vragen:

Bent u op de hoogte gesteld van het feit dat er ook een mogelijke tracé route naar Wateringen loopt? Zo ja, hoe is de gemeente Westland betrokken bij alle onderzoeken die over dit onderwerp gaan?

Wat gaat de insteek van Westland worden bij de in te dienen zienswijzen?

Is daarbij de optie van een tracé keuze naar Wateringen voor u een bespreekbare, en zo ja wat worden dan de ongetwijfeld te stellen voorwaarden

Hoe gaat u de gemeenteraad bij deze materie betrekken?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum