Tussenbericht over coalitievorming gemeente Westland

Martin Buitelaar en John Witkamp

Westland 16.04.2018 - De gesprekken tussen de fracties van CDA Westland, LPF Westland, VVD Westland en Christenunie/SGP over het vormen van een coalitie

verlopen voorspoedig. De verwachting is dat er binnen twee weken een hoofdlijnenakkoord gepresenteerd kan worden.

Onder leiding van de informateurs Martin Buitelaar en John Witkamp zijn de onderhandelingen op 10 april jl. gestart. Zoals tijdens de raadsvergadering over het eindverslag van de verkenners d.d. 9 april jl. al is aangegeven, streven de formerende partijen naar een akkoord dat breed – binnen en buiten de gemeenteraad – wordt gedragen. Daarom zijn ook de fracties die niet aan tafel zitten in de gelegenheid gesteld kenbaar te maken welke punten zij graag terugzien in het akkoord. Daarbij is gevraagd om maximaal vijf punten per fractie.

Deze input zal zorgvuldig worden gewogen en al dan niet in het akkoord worden opgenomen. Het is de intentie om het akkoord te bespreken tijdens een openbare raadsvergadering en transparant aan te geven welke input de verschillende fracties hebben geleverd en hoe hiermee is omgegaan. Ook diverse belangengroepen hebben wensen kenbaar gemaakt ten aanzien van de inhoud van het akkoord. Deze wensen worden door de vier formerende partijen ook nadrukkelijk betrokken bij de beraadslagingen over het akkoord.

Over de inhoud van het akkoord kan op dit moment nog niets worden gezegd.

Martin Buitelaar en John Witkamp