Uitleg over toewijzing huurwoningen complex HoogeNaald

College Westland

Naaldwijk 23.04.2020 - Op 17 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over complex HoogeNaald Naaldwijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

In de inleiding op uw vragen schijft u het volgende:

“Onze fractie is benaderd door bewoners van het complex HoogeNaald aan de Hastastraat te Naaldwijk. De bewoners maken onze fractie erop attent dat zodra een sociale woning vrijkomt, de huur direct verhoogd wordt en dus vrije sectorhuur wordt. De woning wordt dus onttrokken aan de sociale huurwoningenvoorraad. Ook worden sedert november 2019 diverse woningen verhuurd aan arbeidsmigranten en opvallend is dat steeds hetzelfde uitzendbureau (Looije Verpakkingen B.V.) de mensen levert voor de bewoning.

Tevens worden er woningen verhuurd aan mensen die veel jonger zijn dan 55+ en ook wonen er inmiddels gezinnen met kinderen. Dit is niet in overeenstemming met de kwalificatie die de woningen destijds bij het bouwen hebben meegekregen. Ook het bestemmingsplan Hoogeland geeft aan dat het de bedoeling is dat levensbestendige woningen gebouwd zouden worden, dat wil zeggen drempelvrij en sociaal veilig. Vestia reageert niet, ofwel afhoudend, en wil haar beleid met betrekking tot deze woningen niet wijzigen. Dit lijkt mij niet juist.”

En stelt de volgende vragen:

Vraag 1
Is vorenstaand beleid van Vestia bij uw College bekend?

Antwoord 1
Ja en nee, U suggereert in uw “constatering” de volgende beleidsuitgangspunten:

- huurprijzen worden bij mutatie geliberaliseerd;
- Woningen worden verhuurd aan arbeidsmigranten, en de arbeidsmigranten van de uitzender Looije in het bijzonder (dit is casuïstiek);
- Levensloopbestendige woningen worden verhuurd aan mensen jonger dan 55 jaar;
- Vestia wil op uw verzoek haar (en in uw ogen onbehoorlijk) beleid niet wijzigen.

Ad.a Huurprijzen worden bij mutatie geliberaliseerd
De gevolgen van het scheidingsvoorstel DAEB-nietDAEB van Vestia is bij de raad bekend. Het zijn juist deze scheidingsvoorstellen waarover, en waarom, de maatwerkgemeenten (dus ook de gemeente Westland) in bezwaar zijn gegaan bij de rechter. Onlangs heeft de fractie van GBW hier nog vragen over gesteld. Deze vragen zijn door wethouder Van der Stee beantwoord bij agendapunt 8.1 van de vergadering van de commissie MO van 3 februari 2020. 

Ad.b. Woningen worden verhuurd aan arbeidsmigranten, en de arbeidsmigranten van de uitzender Looije in het bijzonder
Deze bewering is onjuist. Vestia verhuurt genoemde woonruimte niet aan de uitzender Looije. De uitzender Looije huisvest dus geen arbeidsmigranten in genoemde woonruimte van Vestia. 

Het kan echter wel zijn dat een arbeidsmigrant besluit in de gemeente Westland te blijven. Deze arbeidsmigrant wordt daarmee migrant. Iets wat kan binnen de grenzen van Europa. Deze migrant is daarmee Westlander en moet dan net zo lang op een woning wachten als alle andere Westlanders.

Mogelijk is er sprake van illegale onderverhuur door een Westlandse huurder van een Vestia-woning. Illegaal onderverhuren is een wanprestatie op de huurovereenkomst tussen huurder en Vestia. Het is aan Vestia om hierop toe te zien en, waar nodig, te handhaven. 

Ad.c. Levensloopbestendige woningen worden verhuurd aan mensen jonger dan 55 jaar
Het kenmerk van een levensloop bestendige woning is dat deze, in theorie, geschikt is voor jong tot oud. Natuurlijk is, onder andere, in de praktijk de omvang van een huishouden een beperkende factor. Wel onderschrijven wij het door u genoemde kenmerk van een levensloop bestendige woning als een drempelvrije (aanpasbare) woning. Mensen onder de 55 kunnen geen zichtbare somatische problemen vertonen, maar die wel hebben. Ook Westlanders zonder zichtbare fysieke beperking moeten dus in een levensloopbestendige woning kunnen wonen.

Ad.d. Vestia wil op uw verzoek haar (en in uw ogen onbehoorlijk) beleid niet wijzigen
Wij kunnen niet ingaan op de beweegredenen van Vestia in deze. Dat zijn afspraken met ministerie van BZK, de provincie, Autoriteit Woningcorporaties en de gemeente Westland .

Vraag 2
Is het College bereid om daar direct maatregelen tegen te nemen en Vestia te houden aan de uitgangspunten destijds bij de bouw?

Antwoord 2
Nee, dat ligt niet in onze macht, zie het antwoord op vraag 1

Vraag 3
Zijn er met Vestia op dit punt geen prestatieafspraken gemaakt?

Antwoord 3
Zoals u bekend is zouden wij graag prestatieafspraken met Vestia maken over het behoud van de sociale huurwoningvoorraad. Helaas wil, en kan, Vestia deze afspraken niet maken gezien het in eerder  genoemde scheidingsvoorstel in combinatie met het met de autoriteiten overeengekomen verbeterplan.

Vestia is immers, sinds de derivatencrisis, aangemerkt als saneringscorporatie. Zoals bij de beantwoording van vraag 1 al opgemerkt is het willen behouden van de sociale huurwoningvoorraad juist de reden om (ook) tegen het scheidingsvoorstel van Vestia in beroep te gaan.

Vraag 4
Wat gaat het College doen tegen huisvesting van arbeidsmigranten in woningen als deze omdat er steeds meer arbeidsmigranten ter plekke verschijnen?

Antwoord 4
Arbeidsmigranten zijn essentieel om de economie van Westland draaiende te houden. Als gemeente hebben we de taak om hen passend te huisvesten. Naar aanleiding van uw vragen hebben wij contact opgenomen met de uitzender Looije AFG. Deze, in ons register opgenomen, uitzender heeft bevestigd geen arbeidsmigranten te huisvesten in woningen in het complex HoogeNaald.

Binnen de Europese Unie is sprake van vrije vestiging. Migranten (dat kunnen dus ook mensen uit Polen of andere MOE-landen zijn) mogen zich vrij in Nederland vestigen. Dus ook in de gemeente Westland en in het complex HoogeNaald. Deze migranten krijgen geen voorrang en moeten net zo lang op een sociale huurwoning wachten als andere woningzoekenden binnen de regio Haaglanden.