Vaste lasten gemeentehuizen in 2018 ruim € 3,3 miljoen

College Westland

Westland 05.09.2019 - Op 30 april heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld inzake kosten gebruik van de nieuwe gemeentehuizen in 2018.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Verhuizing naar nieuwe gemeentehuis kostte â?¬ 140 mille

Vraag 1
Welke totaalbedrag hebben de gemeentehuizen gekost aan kapitaalslasten, afschrijvingen (piekbetaling, gronden, parkeerterreinen)? 

Antwoord 1
Het gemeentehuis heeft in 2018 het volgende gekost aan kapitaalslasten behorende bij de piekbetaling en de grondkosten:

Rente 2018                        €  343.000
Afschrijving 2018                €  519.000
Totaal Kapitaalslasten 2018  €  862.000 

Buiten deze kapitaalslasten zijn er kapitaalslasten die behoren bij de voorbereidingskosten. Deze maken echter geen onderdeel uit van de maximale exploitatielasten zoals die zijn vastgesteld door de raad.  

Vraag 2
Welke betalingen zijn gedaan aan de Groene Schakel naast de vaste gebruiksvergoeding, ook de variabele vergoedingen? Kan het College daarvan een totaaloverzicht verstrekken plus ook de totale gebruiksvergoeding? Met welk percentage is de vergoeding dit jaar verhoogd? Wat zijn de energiekosten? 

Antwoord 2
De vaste gebruiksvergoeding over het jaar 2018 bedroeg (inclusief kortingen) €2.322.000. De totale vergoeding voor de variabele diensten bedroeg € 144.000. De bedragen worden conform contract geïndexeerd op basis van verschillende overeengekomen indices per kostensoort.

In 2018 is de vaste verbruiksvergoeding ten opzichte van 2017 op basis hiervan verhoogd met 0,81%. 

De energiekosten zijn op dit moment nog niet inzichtelijk daar DGS nog niet in staat is om het gebruikersdeel van de totale energierekening te achterhalen. Er hebben dan ook geen betalingen voor energie plaatsgevonden. 

Overigens zijn er nog bepaalde inrichtingsaanpassingen uitgevoerd in opdracht van de gemeente waarvoor de kosten nog niet in rekening zijn gebracht. Dit zal in 2019 gebeuren. Het gaat om een bedrag van ca. € 270.000,-. Wij zullen de kosten rapporteren bij de jaarrekening over 2019.      

Collegevragen inzake flexwerken en mankementen gemeentehuizen

Vraag 3
Kan het College ook aangeven welke kosten gemaakt zijn voor eventueel extra parkeervoorzieningen die nodig bleken te zijn bij zowel de Glazen Stad als de Verdilaan? Zijn die kosten er? Ook daar gaarne een opgave van. 

Antwoord 3
Er zijn in 2018 geen extra kosten gemaakt voor parkeervoorzieningen daar er geen wijzigingen zijn doorgevoerd op de parkeervoorzieningen t.o.v. 2017.    

Vraag 4
Zijn er nog overige kosten die in verband staan met het gebruik van de twee halve gemeentehuizen? Welke kosten zijn gemaakt aan technische voorzieningen, ICT etc. in 2018, verbeteringen aan het pand? 

Antwoord 4
Er hebben geen grote wijzigingen van het gemeentehuis plaatsgevonden. Daar waar het verbeteringen betrof aan het pand conform het contract zijn deze kosten gedragen door DGS. Dit betrof onder meer opleverpunten uit de bouw en zaken die niet voldeden aan de gestelde eisen vanuit het contract met DGS. Wel hebben er beperkte inrichtingsaanpassingen plaatsgevonden (zie het antwoord bij vraag 2). 

Aan zowel technische voorzieningen als aan ICT zijn geen noemenswaardige uitgaven gedaan welke gerelateerd zijn aan het gemeentehuis. 

Vraag 5
Kort en goed: Kan het College een onderbouwd totaaloverzicht geven van alle kosten die direct of indirect in verband staan met het gebruik van de twee halve gemeentehuizen 2018? 

 

Antwoord 5
Voor het totaaloverzicht van het gemeentehuis verwijzen wij naar onderstaande tabel. De totale kosten over 2018 ( € 3.328.000) blijven hiermee binnen de eerder opgegeven maximum exploitatielast van € 3.700.000 (overigens zonder indexatie) en bieden nog ruimte voor de verwachte energiekosten.  

Vaste verbruiksvergoeding 2018  € 2.322.000
Variabele diensten 2018             €    144.000
Kapitaalslasten 2018                  €    862.000
Totale kosten 2018                     € 3.328.000