Vaststelling jaarrekening gemeente Westland misschien toch nog op tijd

Gemeente Westland

Westland 24.06.2015 - Het college van burgemeester en wethouders van Westland stuurt er op aan de behandeling van de jaarstukken 2014 door de gemeenteraad

plaats te laten vinden vóór 15 juli a.s. Door de reguliere procedure aanzienlijk in te korten, bedraagt de vertraging als gevolg van de dreigende klacht van een raadsfractie tegen de accountant dan twee weken. 15 juli is de datum waarop de door de raad vastgestelde jaarstukken moeten zijn aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Met de provincie heeft ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden over mogelijk uitstel in het geval dat de stukken niet tijdig zijn vastgesteld. De provincie heeft aangegeven dat een formeel uitstel niet mogelijk is, omdat de wet- en regelgeving hier niet in voorziet. Wel zal in de situatie van de gemeente Westland alleen een termijnoverschrijding niet hoeven te leiden tot het instellen van preventief toezicht voor 2016.

Het niet tijdig aanbieden van de jaarstukken kan er wel toe leiden dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met de minister van Financiën over gaat tot opschorting van de bevoorschotting van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Daarnaast kunnen er consequenties zijn voor de hoogte van specifieke uitkeringen in met name het sociale domein. Dit zou voor de gemeente kunnen leiden tot financiële problemen en zelfs invloed kunnen hebben op de schuldpositie. Om die reden heeft de gemeente een schriftelijk uitstelverzoek ingediend bij de minister van BZK.

Tafeltjesavond

Oorspronkelijk zou de behandeling van de jaarrekening plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van 30 juni a.s. Er was voorzien in een zorgvuldige procedure met een vragenronde voor de raad, behandeling in de commissie EFO en de uiteindelijke vaststelling in de raad. Om de vertraging zo veel mogelijk te beperken en vóór 15 juli tot vaststelling te kunnen overgaan, heeft het college een ingekorte procedure voorgelegd aan de gemeenteraad. De schriftelijke vragenronde en commissie EFO vervallen. In plaats daarvan kunnen (technische) vragen mondeling worden gesteld tijdens een zogenaamde tafeltjesavond. Als de accountantscontrole tijdig is afgerond, wat op dit moment nog onzeker is, zou behandeling van de jaarstukken plaats kunnen vinden op 14 juli a.s.