Veel witte kentekens gehandhaafd bij auto s arbeidsmigranten

LPF Westland

Westland 18.03.2014 - LPF-Westland constateert dat de afgelopen jaren de gemeente fors heeft ingezet op de registratie van arbeidsmigranten, maar dat het aantal 'witte' kentekens blijft toenemen.

Het lijkt erop dat de arbeidsmigranten dus wel de lusten maar niet de lasten van een inschrijving willen dragen en de eigen auto dus op kenteken laten staan in het land van herkomst, de auto daar afmelden en vervolgens nergens belasting betalen.

In de 2e kamer heeft het kamerlid van Vliet een motie ingediend om de ontduiking van motorrijtuigenbelasting (mrb) door arbeidsmigranten tegen te gaan (zie bijlage 1) waarop de staatsecretaris Financiën vorig jaar heeft gereageerd (zie bijlage 2) en waarmee Westland zijn voorbeeldrol kan uitbouwen. Met de uitvoering van de motie in de Tweede Kamer van het lid Van Vliet zoals vermeld in de brief van de staatsecretaris, zou je onder meer kunnen denken aan de volgende opties zoals vermeld op de website van het ministerie van financiën:

- "De Belastingdienst zal enkele gemeenten die te maken hebben met grote toestroom
   van niet-ingezetenen benaderen met het verzoek om het moment van de GBA-
   inschrijving ook te benutten om actief te informeren over en te wijzen op de
   belastingplicht voor voertuigen. Daartoe zullen enkele pilots worden gestart waarin
   deze samenwerking concreet gestalte krijgt.
"  

- "Een andere manier is meer “controle op de weg” op locaties waar zich grote
   concentraties buitenlands geregistreerde motorrijtuigen bevinden, bijvoorbeeld
   bouwplaatsen en agrarische gebieden waar veel buitenlanders werkzaam zijn. Waar
   mogelijk zullen voertuigen staande worden gehouden en zullen relevante gegevens
   worden vastgelegd. Door matching van deze gegevens met bijvoorbeeld GBA-gegevens
   kan worden nagegaan of er sprake is van mogelijke MRB-plicht en – als blijkt dat die
   niet wordt nagekomen – zal actief handhavend worden opgetreden
." 

Het Westland zou de Belastingdienst alvast kunnen benaderen om mee te doen aan deze pilot. Westland zou tevens al vooruit kunnen lopen op deze pilot door de arbeidsmigrant goed in te lichten bij inschrijving in het GBA over de verplichtingen met vermelding van de mogelijke sancties bij niet-naleving van de inschrijving.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Hoeveel arbeidsmigranten waren er per 31 december (peildatum) ingeschreven?


2. Wordt er bij de inschrijving melding gemaakt van de verplichting om de eigen auto in
    te voeren in Nederland en de gebruikelijke belastingen te betalen?

3. Alhoewel plaatselijke bestuurders (wethouders) vrijwel direct zullen roepen dat dit een
    landelijk probleem is, heeft de gemeente wel degelijk middelen om druk uit te oefenen
    om tot invoering van de eigen auto over te gaan. Zou de bestuurlijke boete een
    mogelijkheid zijn om deze vorm van fraude aan te pakken?

4. Is het college bereid om in contact te treden met de belastingdienst om te kijken of
    Westland mee kan doen in de eerder genoemde pilot?

5. Is het college bereid om actief in samenwerking met politie en belastingdienst te gaan
    controleren en indien uit matching van gegevens blijkt dat er sprake is van
    MRB-plicht, ook te gaan handhaven?

Wij verzoeken het college de vragen uiterlijk binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van LPF - Westland

Dave van der Meer