Verdwenen gehandicaptenparkeerplaatsen Koningstraat worden gecompenseerd

College Westland

Westland 18.03.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft vragen gesteld aan B&W over het verdwijnen van de gehandicaptenparkeerplaatsen in de Koningstraat te Naaldwijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is het College ermee bekend dat door het verdwijnen van de tijdelijke gehandicaptenparkeer-plaatsen op het terrein van Koningshart er geen alternatieve gehandicaptenparkeerplaatsen in die hoek van Naaldwijk aanwezig zijn?

Antwoord 1

Ja, het college is hiermee bekend.   

                                                                 

Vraag 2

Is het College bereid om te bezien om in de directe nabijheid van de verdwenen gehandicaptenparkeerplaatsen nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen te maken, zodat ook in dat deel van Naaldwijk gehandicapten kunnen winkelen?

Antwoord 2

Ja, hiertoe zijn wij bereid. Momenteel wordt daarom onderzocht of het mogelijk is om één of een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen langs de Koningstraat of Prins Hendrikstraat te realiseren.

Vraag 3

Kan het College toezeggen voor welk tijdstip een en ander gerealiseerd wordt?

Antwoord 3

Het aantal beschikbare parkeerplaatsen in deze omgeving is beperkt. Wanneer een geschikte parkeerplaats wordt gevonden, dient vervolgens een verkeersbesluit te worden opgesteld. Voor dergelijke besluiten gelden wettelijke termijnen die in acht dienen te worden genomen (minimaal zes weken). Afhankelijk van eventueel ingediende bezwaren (die overigens te verwachten zijn), kan dit voor een langer doorloopproces zorgen. Het is om vorenstaande redenen dat het niet mogelijk is om toezeggingen te doen aangaande het tijdstip van eventuele realisatie.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak