Vergunning verleend voor arbeidsmigranten Kijckerweg

College Westland

De Lier 20.06.2019 - Op 26 februari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over Huisvesten van arbeidsmigranten aan de Kijckerweg 105 in De Lier.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Onze fractie werd benaderd door ongeruste bewoners uit De Lier die aangeven dat er op een hinderlijke wijze huisvesting zal gaan plaatsvinden van arbeidsmigranten in het kantoor aan de Kijckerweg. Zie bijgaande foto’s. Op 1 oktober 2018 is melding gemaakt dat Kijckerweg 105 voor tijdelijke huisvesting van 18 arbeidsmigranten zou worden gaan gebruikt. Aangenomen was dat die vergunning niet verstrekt wordt.

Vraag 1
Is het plan bij uw College bekend en het betreffende kantoorpand zal toch niet gebruikt gaan worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten nemen wij aan? Gaarne een bevestiging hiervan zodat we de bewoners kunnen geruststellen.

Antwoord 1
De eigenaar van het pand heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten voor een periode van ten hoogste 10 jaar aan Kijckerweg 105. De aanvraag is compleet en op 7 juni 2019 heeft het college een positief besluit genomen.

Vraag 2
Wanneer gaan de nieuwe huisvestingsregels gelden? Zie rapport Berenschot die het gebruik aan de vergunning gaat verbinden. Wanneer komt dit vergunningsstelsel?

Antwoord 2
Onder maatregel 38 van het Uitvoeringprogramma 2019 zijn maatregelen met betrekking tot “Handhaving thema glastuinbouw” aangekondigd. Op dit moment kunnen wij nog niet zeggen hoe deze maatregelen eruit gaan zien. Het beoogde handhavingsbeleid zal zich richten op de gemeente Westland als geheel, dus breder dan alleen het glastuinbouwgebied zoals verwoord in het door u aangehaalde “rapport Berenschot”. In de loop van dit jaar (2019) zullen wij u hierover nader kunnen informeren.