Verhoging huur sportcomplexen wordt niet gecompenseerd

College Westland

Westland 16.05.2019 - Op 4 april hebben B&W vragen ontvangen van de fractie CDA Westland over de verhoogde WOZ-waardering van sportcomplexen / onroerend goed verenigingen. 

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding door de fractie: Vanuit het bestuur van sportverenigingen bereikt ons de opmerking over een verhoging van de waarde in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) met ruim 9%.  

Vraag 1
Bent u bekend met de verhogingen van de WOZ-waardes en deelt u de mening van onze fractie dat onze verenigingen niet meer dan strikt onvermijdbaar met lastenverzwaringen moeten worden geconfronteerd?   

Antwoord 1
Ja. Zoals in het raadvoorstel Verordening Onroerende-zaakbelastingen Westland 2019 van  11 december 2018 is opgemerkt, bedraagt de gemiddelde stijging van niet-woningen ruim 6,5%. Deze marktonwikkeling is in de tarieven verdisconteerd. Dit betekent dat de tarieven neerwaarts zijn aangepast om ervoor te zorgen dat de gemiddelde WOZ-waarden niet leiden tot een hogere OZB-opbrengst. Omdat het hier een gemiddelde betreft zijn grotere of kleinere stijgingen uiteraard mogelijk.  

Het college is van mening dat niet alleen voor sportverenigingen, maar ook voor alle inwoners en bedrijven lastenverzwaringen zoveel mogelijk moet worden vermeden.  

Vraag 2
Is uw college bereid te laten bezien of bij de bepaling van de thans vastgestelde WOZ -waardes van het onroerend goed van onze verenigingen niet nodeloos te hoog is gewaardeerd? 

Antwoord 2
Nee. Bij de waardering van sportaccommodaties wordt gebruik gemaakt van de Taxatiewijzer Sport. Deze taxatiewijzer geldt voor het belastingjaar 2019 met als waardepeildatum 1 januari 2018 en dient als handvat voor de waardering van de categorie objecten die onder “sport” vallen.

Om een zo objectief mogelijke waardering te verkrijgen wordt gebruik gemaakt van de kengetallen voor het bepalen van de gecorrigeerde vervangingswaarde van een object. Hoewel in deze taxatiewijzer kengetallen, zoals stichtingskosten, worden genoemd geldt dat deze kengetallen plaatselijk van elkaar kunnen verschillen. Elk object is uniek en wordt ook zo benaderd. Het college ziet geen aanleiding aan te nemen dat dat er “nodeloos” te hoog is gewaardeerd.   

Vraag 3
Is uw college bereid dergelijk onroerend goed “op maat” te laten waarderen als de indruk bestaat dat daarmee een lagere WOZ-waarde kan worden onderbouwd dan wanneer blindelings de standaardcijfers uit de taxatiewijzer worden toegepast?  

Antwoord 3
De gemeente Westland voert de waardering zorgvuldig uit op basis van de daarvoor vastgestelde regels. Waardering vindt daarbij objectief plaats. Maatwerk zoals door u voorgesteld is dan niet mogelijk. Er is volgens het college zeker geen sprake van het blindelings toepassen van standaardcijfers uit de taxatiewijzer. De controle op de waardering wordt uitgevoerd door de Waarderingskamer. De Waarderingskamer heeft al een aantal jaar het (hoogste) oordeel “goed” gegeven aan de waarderingen van de gemeente Westland.