Verklaring college aanpak drugsproblematiek in Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/07/2020 14:25

Westland 09.07.2020 - Op 29 mei heeft het college vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over de aanwezigheid van een drugshandelprobleem in het Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Is het College / de burgemeester bereid om eventueel in overleg met de politie, OM en de Belastingdienst te bezien of met een dergelijk project ook voor W estland en eventueel omliggende gemeenten tot een meer effectievere aanpak van met name de drugshandel en de overlast kan worden gekomen?

Antwoord 1
De aanpak van drugscriminaliteit is een belangrijk speerpunt van de gemeente, de politie en het OM. Naast de strafrechtelijke aanpak is het van belang dat de gemeente de bestuurlijke aanpak uitvoert. Daarnaast heeft de gemeente een signaal functie.

Signalen van drugscriminaliteit worden besproken met, opgewerkt en aangepakt door of doorgespeeld aan het RIEC. Signalen va n overlast worden besproken in de leefbaarheidskringen. Hierin participeren onder andere de jongerenwerkers en sociaal makelaars van Vitis W elzijn, de wijkagenten, de buurtpreventie, de boa’s en de woningcorporaties. Als personen in beeld komen die zich mogelijk bezighouden met drugshandel, dan wordt er een persoonsgerichte aanpak opgesteld. De aanpak kan bestaan uit een zorgtraject en/of er worden strafrechtelijke/bestuursrechtelijke maatregelen genomen.

Als het gaat om drugshandel dan kan de burgemeester een bestuurlijke maatregel preventief inzetten. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij drugsdealers die een preventieve last onder dwangsom krijgen om te voorkomen dat ze na hun straf weer gaan dealen. Om te zorgen dat de problematiek rond drugshandel niet in omvang toeneemt, is de inzet van passende (multidisciplinaire) interventies nodig. Gelet op de beschikbare capaciteit van de gemeente en de ketenpartners wordt bekeken op welke manier we deze problematiek proactief en integraal aan kunnen pakken. Dit wordt ook besproken in de Driehoek. Daarnaast wordt nagegaan of het project Pandora handvatten kan bieden voor de aanpak van drugscriminaliteit in de gemeente W estland. Verder kan de burgemeester bestuurlijk optreden op basis van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid gemeente W estland 2020). De burgemeester kan w oningen of lokalen en daarbij behorende erven sluiten als er soft- en/of harddrugs worden verkocht, afgeleverd, verstrekt dan wel aanwezig zijn, maar ook als er voorbereidingshandelingen met betrekking tot ha ndel in en productie van drugs worden aangetroffen.

Een goed voorbeeld van de aanpak van drugsproblematiek is een casus die tijdens de jaarwisseling heeft plaats gevonden. Er is toen een evenement ontdekt waar geen vergunning voor was afgegeven. Het ging om een feest waar vrijwel uitsluitend minderjarigen aanwezig waren en alcohol verstrekt werd aan minderjarigen. Er waren geen maatregelen genomen ten aanzien van de brandvei ligheid en in de bedrijfsloods is een tas met zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. Na het beëíndigen van het feest zijn er ruim 4000 hennepstekken aangetroffen en meerdere soorten harddrugs. In deze casus heeft de gemeente bestuurlijke maatregelen getroff en door het feest te stoppen en vervolgens het pand te sluiten. Omdat de verdachte nog veel meer vastgoed heeft, zijn ook andere locaties onderzocht.

Conclusie
Op basis van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de aanpak van drugscriminaliteit en -overlast in de gemeente W estland in lijn is met de aanpak van het project Pandora.