Vernietigde konijnenholen bij slag Beukel waren leeg

College Westland

's-Gravenzande 06.06.2018 - Op 26 maart heeft de fractie GroenLinks Westland collegevragen gesteld over de vernietiging van konijnenholen in de duinen bij slag Beukel.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Bent u bekend met het uitvoeren van deze actie (locatie: parkeerplaats slag Beukel in de hoek bij het fietspad f370 en de zuid-bank)?

Antwoord 1

Ja, de werkzaamheden om het parkeerterrein te egaliseren zijn ons bekend.

Vraag 2

Is voor deze actie een ontheffing aangevraagd van de Flora en Fauna wet, zo nee waarom niet?

Antwoord 2

Het gaat hierbij om de Wet natuurbescherming waarvoor geen ontheffing is aangevraagd. Er is sprake van bestendig beheer en betreft de voortzetting van het (regulier) onderhoud gericht op het behoud van de bestaande situatie. De werkzaamheden worden al langer op deze manier uitgevoerd en hebben geen nadelig effect op de aanwezige beschermde soorten. Er is een inspectie gedaan naar de holen om te kijken of er konijnen in het nest zaten. Dit was niet het geval, waardoor er geen ontheffing nodig was.

 

Vraag 3

Is voor deze actie een ecoloog geraadpleegd, zo nee waarom niet?

Antwoord 3

Nee, zie antwoord bij vraag 2.

Vraag 4

Is deze actie onderdeel van bestaand beleid, zo ja welk beleid? Zo nee, op welke grond is deze actie uitgevoerd?

Antwoord 4

Ja, er wordt gehandeld volgens het beheerplan en de daaruit voortvloeiende contracten over de exploitatie van het parkeerterrein.

Vraag 5

Klopt het dat in deze periode konijnen jongen kunnen hebben en de jacht, bijvoorbeeld, helemaal gesloten is? Wat betekent dat voor de beoordeling van deze actie?

Antwoord 5

Ja, het klopt dat konijnen in deze periode jongen kunnen hebben. Voor deze actie heeft dat echter geen invloed gehad omdat vanuit de inspectie is gebleken dat het hol niet in gebruik was.

Vraag 6

Worden mollen ook bestreden op dit parkeerterrein zo ja met welke methode?

Antwoord 6

Nee, er worden geen mollen bestreden.

Vraag 7

Bent u bekend dat het hardnekkige gerucht rondgaat dat mollen op deze parkeerplaats de afgelopen jaren met gas(patronen) bestreden worden. Is dit een toegestane methode en zo ja onder welke omstandigheden?

Antwoord 7

Nee, hiervan is binnen gemeente Westland niets bekend. Vanuit gemeente Westland liggen er geen acties om mollen te bestrijden.

Vraag 8

Worden in de gemeente Westland zoogdieren bestreden door of onder verantwoording van de gemeente Westland? Zo ja kunt u aangeven waar dat in 2017 en 2018 is gebeurd, voor welke diersoort en of daarvoor een vergunning benodigd was en of die ook aangevraagd en verleend is.

Antwoord 8

Ja, plaagdieren (in het kader van de volksgezondheid) worden wanneer dit noodzakelijk is bestreden. Dit zijn voornamelijk ratten en muizen. Deze worden door gecertificeerde personen en bedrijven bestreden, een vergunning is dan niet nodig.