Vernieuwing oud gemeentehuis Wateringen na de bouwvak

College Westland

Wateringen 13.02.2019 - Op 28 december 2018 heeft de fractie PvdA Westland collegevragen gesteld over invulling van het oud-gemeentehuis Wateringen.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Hoe bewaakt u het nakomen van de afspraken met de koper? 

Antwoord 1
Het plan van New Lake 19 voor de invulling van het voormalig gemeentekantoor maakt onderdeel uit van de koopovereenkomst. Over de uitvoering van het plan vindt regulier overleg tussen New Lake 19 en de gemeente plaats, in dit kader wordt onder andere de nakoming van de gemaakte afspraken bewaakt.  

Vraagtekens omtrent verkoop gemeentehuis Wateringen

Vraag 2
Is er met de koper een tijdspad voor de invulling van het pand afgesproken? 

Antwoord 2
Ja, er is, in het kader van de uitwerking van de overeenkomst, gezamenlijk een tijdspad afgesproken. Wanneer een van de partijen hiervan af wenst te wijken vindt overleg plaats.  

Vraag 3
Welke dwangmiddelen heeft u als de koper de afspraken niet of te laat nakomt? 

Antwoord 3
In de koopovereenkomst is vastgelegd welke maatregelen genomen kunnen worden wanneer een partij in verzuim of in gebreke is. Maatregelen zijn onder andere vergoeding van geleden schade en rente, uitvoering eisen op basis van een opeisbaar boete en/of ontbinden met betaling van een boete. 

Vraag 4
Hoe bewaakt u dat de woningtoewijzing, die niet via Woonnet Haaglanden geschiedt, eerlijk en volgens de regels verloopt? 

Antwoord 4
New Lake 19 heeft een toewijzingsprotocol opgesteld dat aan de gemeente ter goedkeuring is voorgelegd en past binnen het gemeentelijk beleid voor woningtoewijzing en huisvesting. 

Vraag 5
Hoever zijn de plannen gevorderd met de invulling van de uitbouw en raadszaal? 

Antwoord 5
New Lake 19 is het overleg met de bibliotheek en daarmee samenwerkende gebruiker voor een gehele vernieuwing en uitbreiding aan het afronden. Daarna kan de bouwvergunning worden aangevraagd. De bouw start naar verwachting na de bouwvak 2019 en duurt circa 9 maanden. 

Vraag 6
Wat is er waar van de geruchten dat één van de drie beoogde huurders van de uitbouw en raadszaal afziet van de huur en wat is dan de reden? 

Antwoord 6
Er is door New Lake 19 langdurig overlegd met een zorgverlener voor een locatie voor dagbesteding ter plaatse van de huidige raadzaal. In het najaar van 2018 heeft deze mogelijke gebruiker zich teruggetrokken. 

Vraag 7
Wat is er waar van het gerucht dat de raadszaal nu een andere, niet “maatschappelijke” invulling krijgt? 

Antwoord 7
Dat gerucht is onjuist. Voor deze ruimte zijn meerdere belangstellenden met een maatschappelijk karakter. U kunt daarbij denken aan: dokters- en/of fysiotherapiepraktijk, kinderopvang, apotheek en dergelijke.  

Vraag 8
Welke ruimte is dan beschikbaar voor de “herdenkingen” zoals 4 mei? 

Antwoord 8
Uitgaande van medewerking van de gebruikers zijn er in de nieuwe opzet van de bibliotheek faciliteiten voorzien die hiervoor geschikt zijn.