Voorbereiding voor glasvezel in buitengebieden Westland

College Westland

Westland 12.09.2019 - Op 11 April hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig inzake glasvezel in het buitengebied van Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Kan het College aangeven welke afspraken gemaakt worden met Glasvezel buitenaf, zulks teneinde te waarborgen dat het Westlands buitengebied en dus ook de Heenweg op korte termijn van glasvezel worden voorzien?

Antwoord 1

Op constructieve wijze vindt met Glasvezel Buitenaf afstemming plaats en worden operationele zaken vastgelegd in een convenant, zodat aanbieder Glasvezel Buitenaf de voorbereiding en uitrol van glasvezel ter hand kunnen nemen. De rol van de gemeente beperkt zich tijdens het project tot het informeren van bewoners over de algemene voortgang en het houden van toezicht op de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. De planning van Glasvezel Buitenaf is leidend voor de vraagbundeling en de realisatie.

Glasvezel Buitenaf stelt voorwaarden die impact hebben op een aantal gemeentelijke regelingen, waaronder positie van het netwerk in het ondergrondse standaardprofielafspraken met betrekking tot degeneratiekosten en afspraken inzake gezamenlijk toezicht op de uitvoering. Aan het convenant wordt nog gewerkt. In overleg met de gemeente Westland en Glasvezel Buitenaf worden de teksten inhoudelijk nog aangepast. 

Vraag 2

Kan de wethouder aangeven op welke wijze de gemeente Westland een en ander gaat faciliteren omdat het toch van groot belang is dat ook het buitengebied van Westland over een deugdelijk glasvezelnet komt te beschikken?

Antwoord 2

Zie antwoord vraag 

Vraag 3

Is de wethouder bereid om de aansluitingsbereidheid in het buitengebied te gaan onderzoeken zodat op korte termijn stappen gemaakt kunnen worden tot daadwerkelijke aanleg

Antwoord 3

Ja.