Voorlopig geen B&B in Ter Heijde

College Westland

Westland 07.08.2020 - Op 16 juni hebben B&W vragen ontvangen van fractie Westland Verstandig inzake Verlevendiging van de Kleinere Dorpskernen' in relatie tot het weigeren van de omgevingsvergunning

voor een B&B in Ter Heijde (W -AV-2020-0088).

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Is het college het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een B&B en een theehuis in de dorpskern Ter Heijde een verrijking beteken en van het voorzieningenniveau en ook bijdragen aan verlevendiging van de betreffende dorpskern?

Antwoord 1
Het college ziet een B&B en/of een theehuis inderdaad als een verrijking van het voorzieningenniveau, echter mag hierbij de leefbaarheid van de omgeving en een goede ruimtelijke ordening niet uit het oog worden verloren. B&B’s en theehuizen zijn door uw raad niet overal toegestaan en dergelijke initiatieven dienen dan ook afzonderlijk afgewogen te worden. In geval van B&B’s moet dit aan de hand van de “Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland” afgewogen worden.

Vraag 2
Het college was aanvankelijk ook positief. Wat heeft de ommekeer veroorzaakt? Met wie heeft het college vooraf contact gehad en wat waren de uitkomsten van dat contact?

Antwoord 2
Het college is niet tegen B&B’s, mits wordt voldaan aan de regels en voorwaarden die zijn opgenomen in de “Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland”. De quickscan en de aanvraag zijn namens het college beoordeeld. Het verschil in uitkomst tussen de quickscan en de vergunningsaanvraag komt voort uit een verschil in de uitgangspunten in het gepresenteerde plan in de quickscan en de uitgangspunten in de nadere uitwerking van het plan in de aanvraag.

De aanvraag voldoet niet aan de regels en voorwaarden die zijn opgenomen in de “Beleidsnotit ie Bed & Breakfast gemeente Westland” en is o.a. daarom geweigerd. Voorts is tegen dit besluit bezwaar en beroep mogelijk. Van deze procedure wordt gebruik gemaakt. Gedurende lopende procedures wordt niet inhoudelijk in gegaan op individuele zaken.