Voorlopig geen strandhuisjes in gemeente Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/12/2013 12:43 - Gewijzigd op 22/12/2013 13:00

Westland 22.12.2013 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft het College vragen gesteld over de gang van zaken rondom het plaatsen van strandhuisjes op het Westlandse strand.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Welke initiatieven heeft uw College genomen om tot de realisering van strandhuisjes over te gaan?

Antwoord

Op 27 november 2012 heeft uw Raad de beleidsvisie “Beleef Westland” (nota toerisme en recreatie) vastgesteld. In deze visie is onder andere opgenomen de mogelijkheid om luxe strandhuisjes op het strand te plaatsen. Het gaat dan om strandhuisjes waar overnachten mogelijk is. Op initiatief van een marktpartij hebben er de afgelopen jaren gesprekken plaatsgevonden om te komen tot het plaatsen van strandhuisjes. Recent heeft zich ook nog een andere partij gemeld.

Vraag

In de begroting is de opbrengst van de strandhuisjes inmiddels weggestreept. Hoe is het initiatief wat hiervoor beschreven is daarmee te rijmen? (foto webklik.nl)

Antwoord

De oorspronkelijke locatie voor strandhuisjes was gelegen voor het Natura 2000 gebied Spanjaardsduin, echter dit gebied is aangelegd als compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Onderzoek heeft uitgewezen dat strandhuisjes een negatief effect hebben op de ontwikkeling van Spanjaardsduin. Het plaatsen van strandhuisjes ter hoogte van Spanjaardsduin is derhalve niet toegestaan. In verband hiermee is de opbrengst uit de begroting gehaald.

Om toch de mogelijkheid van het plaatsen van strandhuisjes in de toekomst mogelijk te maken, zal er samen met de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland gekeken worden naar mogelijkheden voor een alternatieve locatie.

Vraag

Waarom zet het College als er al sprake zou zijn van het voornemen om strandhuisjes te plaatsen een en ander niet in de markt uit zodat de meest maximale opbrengst verkregen kan worden en ook het mooiste plan kan worden gerealiseerd?

Antwoord

De gesprekken met de huidige initiatiefnemer gaan al zeer lang terug in de tijd. In het kader van behoorlijk bestuur vinden wij het gepast om in eerste instantie met deze initiatiefnemer te kijken naar de mogelijkheid om strandhuisjes te realiseren. In 2008 al wilde deze initiatiefnemer 300 strandhuisjes realiseren. Als college hebben wij toen besloten hier geen medewerking aan te verlenen en hebben initiatiefnemer de overweging meegegeven om een plan van beperktere omvang in te dienen. Echter eerst zal de alternatieve locatie duidelijk moeten worden. De komende tijd zullen wij ons oriënteren op de te volgen procedure voor het plaatsen van de strandhuisjes.

Vraag

Waarom worden niet de normale regels die gelden in acht genomen? Meerdere aanbieders dus mogelijkheden voor de gemeente om gebruik te maken van het meest optimale aanbod.

Antwoord

Wij verwijzen u naar het antwoord op de vorige vraag.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak