Voorlopige agenda voor komende ingelaste raadsvergadering

Advertorial Westland Verstandig

Westland 12.01.2016 - Bijgaand de concept agenda en het raadsvoorstel voor de extra raadsvergadering van donderdag 14 januari a.s. te 19.00 uur.

Deze agenda is opgesteld door de initiatiefnemer van de vergadering, de fractie van Westland Verstandig en wordt ondersteund door LPF. Westland Verstandig meent dat voorop moet staan het volledig asbestvrij maken van de getroffen buurt, inclusief alle woningen, daken en tuinen. Aan de tergende onzekerheid bij de bewoners moet direct een einde komen.

De gemeente heeft de plicht zorg te dragen voor het waarborgen van de gezondheid van haar burgers. Uit een 80-tal rapporten opgemaakt in individuele gevallen blijkt dat op en aan woningen en voor- en achtertuinen nog op grote schaal asbest wordt aangetroffen. Los van dat aantreffen is er een heel groot besmettingsgevaar door verwaaiing en afbreken. Het gaat dan -zo begrijpen wij- om grotere asbeststukken ter grootte van een 2-euro munt tot heel kleine stukjes die met het blote oog lastig te zien zijn.

Collegevragen LPF Westland en WV over asbestrapport Wateringen

Overigens is behalve dan LPF Westland geen van de andere partijen bereid om te vergaderen en zij ondersteunen het vergaderingsverzoek dan ook niet. De burgemeester en de andere fracties -behalve LPF Westland- wensten enkel op donderdag te vergaderen. Op donderdag 7 januari heeft een besloten seniorenconvent plaatsgevonden. Westland Verstandig weigerde over deze gevoelige kwestie in achterkamertjes te vergaderen en wilde met de Raad vergaderen op maandag 11 januari.

In die besloten vergadering van fractievoorzitters is zonder overleg met Westland Verstandig de geplande datum verschoven. Blijkbaar hebben het College van CDA Westland, GBW, Progressief Westland en VVD Westland, de coalitiepartijen en de meehuppende fracties van D66 en ChristenUnie-SGP meer tijd nodig om de "verdedigingslinie" op te trekken. Achter de schermen blijken de burgemeester en zijn adviseurs druk doende te pogen te redden wat er te redden valt. De Provincie -met aan het hoofd de CDA-commissaris J. Smit en gedeputeerde CDA-er A. Bom- wordt "bewogen" alsnog voor College en burgemeester gunstige uitlatingen te doen. Tja beter ware het aan de volksgezondheid alle aandacht te besteden en niet aan het eigen ego.

Eergisteren werden we weer geconfronteerd met een volgende  opgeworpen obstakel. De burgemeester wil donderdag de insprekers weer beperken in tijd. Dit zou onder meer besproken zijn in het achterkamertje van het seniorenconvent. Onze fractie zal dit absoluut niet accepteren en het debat aangaan. Het monddood maken van insprekende burgers is zeker in dit dossier not done, in strijd met het fatsoen, fair play en is ook ondoordacht. Het zal de teleurstelling en verdriet van de bewoners onnodig vergroten.

Wij konden ons niet voorstellen dat vorengenoemde politieke partijen dat goedvinden. Helaas hebben ze dat wel al gedaan. Blijkbaar wil men ook tijdens de inspraak weer niet naar de ongeruste burgers luisteren. Werk aan de winkel uiteraard voor de fractie van Westland Verstandig. Wij hopen overigens dat de andere partijen en de burgemeester bijtijds inzien dat spreektijdbeperking  -anders dan 5 minuten per persoon- voor de bewoners echt niet kan, zodat bij de aanvang van de vergadering daarover geen verhit debat behoeft plaats te vinden.

Laten we het alsjeblieft alleen over de inhoud hebben. Alleen daar zijn de bewoners bij gebaat.

---------------------------

Voorlopige agenda voor de extra raadsvergadering van de Raad van de gemeente Westland;

Te houden op donderdag 14 januari 2016;

Aanvang: 19.00 uur in de raadzaal aan de Van Geeststraat 1 te ’s-Gravenzande.

Op verzoek van de fracties Westland Verstandig en LPF Westland roept de voorzitter van de Raad van de Gemeente Westland de Raad bijeen voor een extra vergadering op 14 januari 2016 in het gemeentekantoor te ’s-Gravenzande. De twee initiatiefnemende fracties leggen de navolgende agenda aan u voor:

1.       Opening en vaststelling agenda.

2.       Spreekrecht voor burgers.

3.       Beraadslaging over:

1.       De inhoud van het rapport uitgebracht in opdracht van de Provincie door Waterman Legal Consultancy en het tijdstip en wijze van bekend maken daarvan;

2.       Maatregelen die nodig zijn om een einde te maken aan de huidige situatie en onrust zowel voor wat betreft het openbaar gebied alswel de (mogelijk) besmette woningen met bijbehorende tuinen en bijgebouwen;

         N.B.1. Het College zal op dinsdag 12 januari 2016 over een plan van aanpak besluiten. Dat plan kan onder dit agendapunt mede betrokken worden in de beraadslagingen.

         N.B.2 Provinciale Staten zullen op woensdag 13 januari 2016 onder meer over deze kwestie vergaderen. Eventuele opmerkingen van Provinciale Staten kunnen ook betrokken worden bij dit agendapunt.

3.       Gang van zaken binnen de gemeente na het uitlekken van het rapport Waterman op dinsdag 5 januari 2016;

4.       Concrete besluitvorming over welke maatregelen genomen gaan worden. Bijgevoegd wordt een concreet voorstel en raadsbesluit;

5.       Opheffen van de geheimhouding van het dossier asbest Wateringen van alle onderzoeksrapporten, rapporten van deskundigen, opdrachten aan derden voor de uitvoering van de werkzaamheden en alle klachtbrieven, meldingen van Westlandse inwoners en de dagverslagen van de gepleegde overleggen binnen de gemeente vanaf het moment van de brand tot het moment dat die dagverslagen gemaakt zijn;

 

4.       Sluiting.

De voorzitter van de Raad van de gemeente Westland, J. van der Tak.

----------------------------------

Onderwerp: Raadsvoorstel (zoals het eruit moet komen te zien red.)

Inzake: afwikkeling asbestsanering Wateringen

Inleiding:

Gezien de onzekerheid die er op dit moment aanwezig is in Wateringen na de asbestsanering door de gemeente, lijkt het goed om de onrust weg te nemen en definitief duidelijkheid te geven aan de Westlandse inwoners. Dat leidt tot het navolgende.

Het is gewenst dat aanvullende maatregelen direct genomen worden zowel voor wat betreft het openbaar gebied als voor wat betreft de woningen.

Besluit:

1.       Voor het hele getroffen openbare gebied wordt een nieuwe inventarisatie opgemaakt en naar aanleiding van die inventarisatie worden dan, mocht dat nodig zijn, aanvullende saneringsmaatregelen genomen. Die saneringsmaatregelen zullen structureel het gehele gebied betreffen en nauwgezet zal het gebied schoongemaakt worden, waarbij het actiecomité van bewoners nauw betrokken zal worden, zowel bij de voorbereiding, uitvoering alswel de constatering dat het gehele gebied schoon is.

2.       Alle woningen met bijbehorende gebouwen en voor- en achtertuinen zullen worden geïnventariseerd en zo nodig (aanvullend) gesaneerd worden. De tot nog toe niet geïnventariseerde woningen worden op zo kort mogelijke termijn geïnventariseerd. Op basis van de inventarisatie worden die woningen vervolgens als er een verontreiniging is, aaneengesloten gesaneerd. Het gebied van de inventarisatie van woningen zal ruim genomen worden, zodat inventarisatie alle mogelijke besmettingen zal omvatten. De gemeente neemt vervolgens haar verantwoording en zorgt voor sanering. Eventueel kosten verhalen op derden zal later bezien worden.

3.       Steekproefsgewijs nemen van kleefmonsters in de woningen. Dit om vast te stellen of en hoeveel asbestrestanten en/of –vezels de afgelopen maanden naar binnen zijn gelopen.

4.       Kosten van de hiervoor genoemde maatregelen zullen apart geboekt worden als zijnde kosten, ter uitvoering van dit raadsbesluit en zullen ten laste gebracht worden van de algemene reserve van de gemeente Westland.

Aldus besloten door de Raad in de openbare extra vergadering van 14 januari 2016.

De griffier                                           De voorzitter

N. Broekema                                       J. van der Tak

Advertorial