Vraagtekens CDA Westland inzake ontsluitingen van nieuwe woonwijken

CDA Westland

Westland 21.01.2017 - Regelmatig heeft de fractie van CDA Westland bij een behandeling van een nieuw bestemmingsplan aangehaald dat er te weinig ontsluitingen

voor autoverkeer worden gepland in een nieuwe grote woonwijk. Als argument vanuit het college kwam dan het “vaste antwoord” dat er voorkomen moest worden dat er in de nieuwe wijk een doorgaande route gaat ontstaan voor sluipverkeer. Het tegenargument, dat de fractie van CDA Westland steevast hiervoor gebruikt, is dat vanwege het ontbreken van ook logische andere ontsluitingen er dan ook voor de wijkbewoners omrijdroutes moeten worden gemaakt waardoor juist andere wegen en woonwijken onnodig belast worden. 

Een probleem/overlast wordt dan verlegd naar omliggende wijken welke geen rechtstreeks onderdeel zijn van het bestemmingplan. Het zo aantrekkelijk mogelijk omschrijven van een nieuwbouwwijk heeft blijkbaar voorkeur boven een integrale visie wat ook de echte gevolgen zijn voor omliggende wijken en wegen. Althans zo lijkt het vaak in het verleden gegaan te zijn bij vaststelling van bestemmingsplannen.

Aan de hand van twee actuele en te evalueren gevallen wil CDA Westland vragen om toch nog eens opnieuw te bekijken of er niet aan dat vaste antwoord een andere richting gegeven kan worden. Dit omdat nu ook weer in het voorontwerp bestemmingsplan Rijnvaart ’s-Gravenzande specifiek wordt aangegeven dat de nieuwe woonwijk alleen vanaf de Rijnvaartweg voor autoverkeer ontsloten zal worden. Daarmee wordt overigens niets nieuws vermeld omdat in de visie voor het gehele Waelpark al is vastgelegd dat er halverwege het plan een knip wordt aangelegd “om het sluitverkeer door Waelpark te voorkomen”. Ook toen heeft CDA Westland al opgemerkt dat zij het niet eens is met dit deel van de visie. Want moet je met de auto vanuit de wijk naar een andere wijk in Waelpark ten zuiden van deze nieuwbouwwijk, al is het maar een paar honderd meter, dan wordt ook nu weer voorgesteld om een grote omrijdroute te volgen via bestaande woonwijken en wegen. Moeten wij niet meer willen!

Voor Hoogeland in Naaldwijk is via het bestemmingsplan vastgelegd dat de wijk niet rechtstreeks kan ontsluiten via de Galgeweg. Dat betekent dat al het ontsluitingsverkeer nu alleen via de Kruisbroekweg of het verlengde ervan (Middel Broekweg) kan ontsluiten. Gevolg is een overbodig drukke belasting op genoemde wegen en bijbehorende rotondes. Daarmee wordt ook een autorit vanuit de wijk naar de sportclub of gemeentewerf een veel grotere dan noodzakelijk is. Doordat mensen nu ook daadwerkelijk ervaren hebben wat de gevolgen van deze knip zijn, heeft het CDA hier opnieuw aandacht voor gevraagd in de begrotingsraad. Het college heeft beloofd deze materie nog eens goed te bekijken!

Ook in woningbouwproject Juliahof in Wateringen is vastgelegd dat de verschillende hierbinnen aan te leggen wijken elk alleen via een eigen uitgang voor auto’s te ontsluiten is. Doordat de wijk nog steeds niet voltooid is, is op dit moment zelfs een rechtstreekse loop- en fietsroute vanuit de grootste wijk naar het dorp (gepland via Julialaan) of naar de tram/bus in Wateringse Veld via een nieuw fiets-/voetpad nog niet aanwezig.

De materie betreffende het “bruggetje” in Bakkershof geeft misschien wel het duidelijkst aan wat de consequenties kunnen zijn van het niet mogelijk gemaakt hebben in het bestemmingsplan van verbindingen tussen naastliggende wijken. In dit geval was zelfs helemaal geen enkele verbinding voorzien. Vanuit het midden van de bestaande woonwijk naar Bakkershof is met de auto nu een 2 km rijden, terwijl de fysieke afstand maar een paar honderd meter bedraagt. Lopend moet men nu via de Herenstraat ook al snel een 500 meter omlopen. Het nieuw aan te leggen “bruggetje” zal die afstand moeten verkorten (echter niet tot de korts mogelijke fysiek afstand), maar had totaal overbodig moeten zijn bij een andere visie op ontsluitingen.

Ontsluitingsweg Haagweg niet voor wijkbewoners bij Westerhonk

Tot slot willen wij opmerken dat sluiproutes (verkeer dat geen begin- en eindpunt in de betreffende wijk heeft) alleen maar als sluitroute gebruikt zullen worden als deze ook echt de snelste route zijn. Of als er een calamiteit is, en dan is het niet erg. Woonwijken zijn bijna allemaal 30 km zones, en hebben verder ook vaak andere snelheid beperkende maatregelen, zoals drempels. Daarmee onaantrekkelijk om als sluiproute te gebruiken.

Voor CDA Westland reden genoeg om daarom te blijven vinden dat er een andere visie op sluiproutes in bestemmingsplannen moet komen. En dat daarmee ook autoverbindingen tussen naastliggende wijken aangelegd kunnen worden!

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1.      Wat is de reden dat het college het voorkomen van sluiproutes nog steeds belangrijker blijft vinden boven logische verbindingen tussen aanliggende wijken om daarmee “onderling wijkverkeer” mogelijk te kunnen maken en om daarmee ook overlast in andere wijken en wegen te kunnen voorkomen?

2.      Kunt u het eens zijn met de visie van CDA Westland om in het vervolg, en daarmee ook in de nieuwe woonwijk Rijnvaart ’s-Gravenzande, wel onderlinge wijkverbindingen in Waelpark mogelijk te maken?

3.      Kunt u een stand van zaken geven m.b.t. het bezien/herzien van de aangebrachte knip/poller in Hoogeland, zoals beloofd in de begrotingsraad?

4.      Officieel zijn alle geplande wijk-ontsluitende voet- en fietspaden nog niet aangelegd in Juliahof omdat deze het bouwverkeer zouden kruisen. Daar bouwverkeer ook gewoon deelneemt aan het normale verkeer vragen wij ons af in hoeverre nu niet te lang gewacht wordt om die verbindingen nu al te realiseren. Het ontbreken ervan gaat steeds meer onvrede geven. Is het mogelijk deze verbindingen (naar/via de Julialaan en naar Wateringse Veld) nu toch al aan te leggen.

5.      Is het mogelijk ook nog in de woningbouwlocatie Juliahof onderling tussen de wijken meer ontsluitingen voor het autoverkeer te realiseren dan in het bestemmingsplan is aangegeven?  

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum