Vraagtekens omtrent verkoop gemeentehuis Wateringen

Westland Verstandig

Wateringen 21.12.2017 - Inmiddels is het gemeentehuis Wateringen voor € 850.000,-- toegewezen aan een particuliere projectontwikkelaar voor het bouwen

van zogenaamde sociale huurwoningen vanaf € 710,--. Een andere inschrijver, te weten Wonen Wateringen, wilde sociale woningen realiseren met een huur van € 580,--.

Aan dergelijke goedkopere sociale huurwoningen is in Westland grote behoefte en met name voor starters en senioren en eigenlijk ook in iedere leeftijdscategorie zijn er heel veel mensen die niet meer dan dat bedrag kunnen betalen. Desalniettemin heeft het College toch de voorkeur gegeven aan een plan met duurdere sociale woningen. Veel inwoners van Westland stellen daarover kritische vragen aan ons.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het vorenstaande juist? - Waarom heeft het College gekozen voor duurdere sociale woningen en heeft zij een serieuze inschrijving gebaseerd op een huurprijs van € 580,-- per woning gepasseerd?

- Het bedrag van € 850.000,-- is een te laag bedrag voor het gemeentehuis en in feite sponsort het College de particuliere ontwikkelaar. Is dit een correcte weergave en is er een berekening bij het College voor welk bedrag het gemeentehuis getaxeerd werd voorafgaande aan de koop en wie heeft die taxatie uitgebracht en wanneer? Bestaat er een verband tussen de taxateur en degenen die achter New Lake B.V. zitten, al of niet direct of indirect?

- Acht het College het een juist woningbeleid om een bod met een lagere maandelijkse huurprijs te passeren en de voorkeur te geven aan duurdere sociale woningen?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het beter zou zijn geweest voor de lagere huurprijzen te gaan en dat aan die lagere huurprijzen in Westland grote behoefte bestaat?

- Welke overwegingen heeft het College ten grondslag gelegd aan het besluit en de keuze voor het duurdere plan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter