Vragen inzake doorgeslagen handhaving college Westland

Westland Verstandig

Westland 26.03.2019 - In het kader van de handhaving gaat het College steeds verder en verder. Onze fractie wordt nu weer geconfronteerd met mededelingen van ambtenaren

aan inwoners dat niet alleen het gebruik beëindigd moet worden, maar dat er ook gesloopt moet worden dat wil zeggen bomen en grondverharding bestaande uit steentjes moeten worden weggehaald. Gedreigd wordt met een dwangsom en dat wil dus zeggen dat het voornemen tot het opleggen van een dwangsom wordt aangekondigd.

Dit gaat toch te ver en in een recente uitspraak bij de Rechtbank is gebleken dat niet gehandhaafd kan worden voor het weghalen van bomen in een tuin van een inwoner die in strijd met de glastuinbouwbestemming de boom laat staan. Desalniettemin gaat het College maar verder met het “dreigen” en dat ten onrechte en in strijd met de recente uitspraak van de Rechtbank. 

Ook het slopen kan nooit onderdeel van handhaving zijn als er wel op een reguliere wijze gebouwd is. Enkel het gebruik kan worden beëindigd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Is het College ermee bekend dat ambtenaren ondanks een duidelijk recente uitspraak van de Rechtbank toch doorgaan met het dreigen met dwangsommen als bomen blijven staan?

-Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat bomen nu net goed zijn voor de natuur en voor Westland waar al te weinig groen is?

-Waarom gaan ambtenaren verder dan is toegestaan en dreigen zij met afbraak en sloop, terwijl dat volgens de regels niet kan en enkel bestuursdwang kan worden uitgeoefend voor wat betreft het gebruik als de bebouwing regulier is tot stand gekomen?

-Wanneer stopt deze onzin nu eens en waarom wordt er meer dan € 1.000.000,-- per jaar aan dit soort handhaving besteed, terwijl het resultaat praktisch nihil is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter