Vragen over inbraakgolf in woonwijk Essenlanden

LPF Westland

Wateringen 20.01.2014 - De fractie van LPF-Westland is door diverse bewoners van de wijk Essenlanden in Wateringen benaderd...

vanwege het feit dat er in het afgelopen half jaar veel inbraken zijn geweest. Met name de huizen gelegen in het gebied rond het Courgettepad, in de Paprikastraat, Tomatenstraat, Perenpad en Perzikenpad zijn regelmatig doelwit geweest, maar ook andere delen van deze wijk zijn doelwit geweest.

Tevens is gemeld dat op een bepaald moment de openbare verlichting op de achterpaden is uitgezet en de wijk met name rond de parkeerplaatsen slecht verlicht is. Ondanks dat bewoners inbraken wel melden en er aangiften zijn gedaan, heerst er in de wijk een gevoel van machteloosheid door het ontbreken van enige zichtbare maatregelen door of wel de politie of gemeente.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het feit dat de wijk Essenlanden in Wateringen te lijden
    heeft onder een inbraakgolf?

2. Is het college bekend met het uitzetten van verlichting op achterpaden en
    slechte verlichting in het algemeen binnen de wijk?

3. Is de burgemeester bereid om in overleg met de politie te treden om te bezien
    dat er extra aandacht kan komen voor inzet en surveillance in deze wijk?

4. Kan er gekeken worden naar het verlichtingsplan in deze wijk en naar extra
    verlichting bij zogenaamde hotspots waarbinnen veel inbraken worden
    gemeld?  

Wij verzoeken het college de vragen per ommegaande schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van LPF - Westland,

Dave van der Meer