Vragen over overgangsregeling Drank en Horecawet

door CDA Westland

Westland 02.12.2013 - Per 1 januari 2014 zullen wijzigingen in de Drank- en horecawet van kracht worden.

Het Rijk heeft daarin onder meer de leeftijdgrens voor verkoop van alcoholhoudende drank verhoogd van 16 naar 18 jaar. De staatssecretaris heeft opgemerkt dat er voor de groep die nu 16 en 17 jaar is geen overgangsperiode komt. Deze groep kan nu wel alcohol kopen en na 1 januari 2014 niet meer.

Door de burgemeester in Katwijk is een overgangsregeling voor 16 en 17-jarigen voorgesteld, ondanks het voornemen en de wens van de staatssecretaris geen overgangsregeling te hanteren. De voorman van de Horeca Westland heeft zich in het lokale AD van 30 november 2013 uitgelaten tegenstander te zijn van deze verhoging van de leeftijdsgrens.

Door de gemeenteraad wordt een handhavingsplan horeca vastgesteld dat nu wordt uitgewerkt en waarin apart aandacht is gegeven aan het verhogen van de leeftijdsgrens. Ten behoeve van de oordeelsvorming en ter voorbereiding van de behandeling van dat handhavingsplan zou de CDA-fractie graag meer informatie wensen te ontvangen over de voor- en nadelen en de haalbaarheid van een overgangsregeling.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is het college bereid – voorafgaand aan het behandelen van het handhavingsplan - een overzicht te geven van de voor- en nadelen van een overgangsregeling?

2. Is een overgangsregeling - zoals in Katwijk is voorgesteld - juridisch houdbaar?

3. Is door de Wetgever bij de behandeling van de wijzigingen van de Drank- en Horecawet gesproken over het al dan niet toepassen van een overgangsregeling? Bij een bevestigend antwoord: Wat waren de argumenten die toen gewisseld zijn?

4. Zou het college, althans de portefeuillehouder, voorstander zijn van een overgangsregeling, althans bereid zijn een discussie te voeren over een overgangsregeling, indien het hanteren van een overgangsregeling juridisch mogelijk is?

Namens de fractie van CDA Westland,

Martin Buitelaar