Vragen over vergoeding zwerfafval

Leo Geubbels

Westland 02.01.2013 - De gemeente Westland kan in aanmerking komen voor een zwerfafvalvergoeding.

Deze vergoeding bedraagt € 1,19 per inwoner. Voor de gemeente Westland betekent deze vergoeding, die eenvoudig is aan te vragen, een bedrag van bijna € 125.000 per jaar.

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022[1]is afgesproken dat gemeenten een jaarlijkse uitkering van 20 miljoen euro krijgen voor de extra aanpak van zwerfafval. Gemeenten kunnen deze vergoeding bij Nedvang aanvragen middels een aanvraagformulier. In de voortgangsrapportage[2] over de uitvoering van de raamovereenkomst van 30 december jl. van de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer is te lezen dat 60 gemeenten de zwerfafvalvergoeding inmiddels hebben aangevraagd.

Omdat de gemeente  Westland sinds 2013 fors bezuinigd op het beheer openbare ruimte, met name op opruimen zwerfafval en hondenpoep[3], is elke vergoeding welkom om de toenemende overlast hiervan aan te pakken.

Daarom heeft de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 de volgende vragen.

  1. Is het College B&W van de gemeente Westland bekend met bovengenoemde zwerfafvalvergoeding?
  2. Zo ja, heeft de gemeente al een aanvraag ingediend? Graag nemen we dan kennis van die aanvraag en de stand van zaken van die aanvraag.
  3. Zo neen, is de gemeente voornemens dat te gaan doen en zo ja, wanneer? En is 2013 als jaar verloren en derhalve bijna € 125.000 misgelopen?
  4. Als het College geen aanvraag indient/heeft ingediend, hetgeen wij niet verwachten, dan zien wij graag daarvan de argumentatie tegemoet? 

Leo Geubbels

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0[1] Zie hier en hier

[2] Zie hier

[3] Zie hier