Vredebestlaan Poeldijk krijgt meer lichtmasten

College Westland

Poeldijk 06.02.2019 - Op 23 november 2018 heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over de werkzaamheden aan de Vredebestlaan.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Onze fractie wordt benaderd door bewoners rondom de Vredebestlaan die het navolgende aankaarten. De Vredebestlaan wordt op korte termijn gerenoveerd. Op dit moment ontbreken genoeg lantaarnpalen langs de Vredebestlaan:

Vraag 1

Is de toevoeging van meer lantaarnpalen onderdeel van de plannen? Het bijplaatsen van meer lantaarnpalen komt de veiligheid ten goede, ook voor kinderen en senioren. Is het College het hiermee eens? Kan dit geregeld worden?

Antwoord 1

In het project wordt de openbare ver l icht ing meegenomen conform de integrale aanpak van projecten. Ui t het verlicht ingsplan blijkt dat er binnen de bebouwde kom extra masten nodig zijn. Deze zullen dan ook in de nieuwe situatie worden gerealiseerd.

Vraag 2

De bewoners maken zich ook zorgen over hoe zij straks moeten rijden tijdens de herstelwerkzaamheden:

- Wordt daar rekening mee gehouden bij de aanbesteding?

Antwoord 2

De fasering en logistiek van de omgeving maakt onderdeel uit van de verstrekte opdracht aan de aannemer. Vanuit actief omgevingsmanagement wordt er per fase met de direct omwonenden overlegd en worden maatwerk afspraken gemaakt om de over last tot een minimum te beperken.