Vuilstort geen effect op water recreatieplas Wollebrand

College Westland

Honselersdijk 28.03.2019 - Op 24 januari 2019 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie CDA Westland over de Waterkwaliteit van de recreatieplas aan de Wollebrand.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1

Is bekend bij u en/of Hoogheemraadschap Delfland dat er op de huidige locatie van de wielerbaan in de Wollebrand vroeger vuilstort heeft plaats gevonden waardoor er ook vervuild water naar de omgeving sijpelde en nu via het grondwater in het water van de Wollebrand terecht gekomen kan zijn ?

Antwoord 1

Ja, bij de gemeente Westland en bij het Hoogheemraadschap van Delfland is bekend dat op deze locatie vroeger vuilstort heeft plaatsgevonden. De gemeente Westland heeft dit nagevraagd bij Delfland. Op basis van de waterhuishouding verwacht Delfland niet heel veel invloed. De voormalige vuilstort ligt aanzienlijk lager dan de boezemtak die de zwemplas en de voormalige vuilstort van elkaar scheiden.

Omdat water niet snel omhoog zal stromen, zal naar verwachting slechts marginaal sprake zijn van een grondwaterstroom naar de zwemplas. Daarnaast ligt de zwemplas in de Vlietpolder en de voormalige vuilstort in de Oude en Nieuwe Broekpolder, hetgeen betekent dat zij waterhuishoudkundig van elkaar gescheiden zijn door middel van een boezemkanaal. 

Vraag 2

Kan dit de grootste oorzaak zijn van de vervuiling van het water in de Wollebrand?

Antwoord 2

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft gemeten bij de voormalige vuilstort in de jaren 1993 en 2003. Er is gestopt met meten omdat destijds geconcludeerd werd dat de vuilstort geen effect meer had op het oppervlaktewater. 

Vraag 3

Als dit inderdaad het geval is, hoe kan dit probleem dan worden opgelost?

Antwoord 3

Zie antwoord op vraag 2.

Op 23 januari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Welvarend Westland over de waterkwaliteit aan de Wollebrand.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1

Welke consequenties verbindt het College aan de constatering dat de waterkwaliteit in recreatiegebied de Wollebrand in Honselersdijk aanzienlijk is afgenomen?

Antwoord 1

Water is niet zomaar geschikt om in te zwemmen: rondom zwemwaterlocaties hebben diverse overheden een rol als het gaat om het bepalen van de zwemwaterkwaliteit. De provincie Zuid-Holland wijst locaties aan. Het Hoogheemraadschap van Delfland controleert de zwemwaterkwaliteit.

Zo heeft Delfland onlangs de ‘zwemwaterevaluatie 2018’ afgerond. Op basis van de controles besluit de provincie Zuid-Holland of het water veilig genoeg is om in te zwemmen. Gemeenten hebben geen wettelijke taak en Westland heeft geen vastgesteld beleid rondom zwemwater locaties.

Vraag 2

Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de tijd van alleen maar beloftes nu een keer voorbij moet zijn en dat echt gehandeld moet worden?

Antwoord 2

In Westland zijn er geen afspraken over zwemwaterkwaliteit, wel over waterkwaliteit.

Vraag 3

Welke plannen heeft het College, anders dan het najagen van Delfland om beter voor de waterkwaliteit te zorgen, om zelf in deze het nodige te gaan doen?

Antwoord 3

Het college heeft plannen voor het verbeteren van de waterkwaliteit in het algemeen.

De gemeente Westland neemt deel aan het netwerk ‘Schoon en Gezond  water’. Binnen dit netwerk is de afspraak gemaakt dat de gemeente indien mogelijk de aanleg van natuur vriendelijke oevers  koppelt aan ruimtelijke ontwikkelingen.

De gemeente voert, samen met het Hoogheemraadschap, op dit moment de pilot ‘floating life’ uit. Door middel van drijvende oevers wordt gewerkt aan verbetering van de ecologische en ruimtelijke kwaliteit. 

De gemeente Westland neemt deel aan het project ‘de Emissieloze Kas’. Met de deelnemende partijen (de waterschappen Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, LTO Glaskracht Westland, LTO Glaskracht Oostland en alle inliggende gemeenten (Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Waddinxveen, Zuidplas en Westland), werken we aan het doel om een (nagenoeg) nulemissie vanuit de glastuinbouw naar het oppervlaktewater en bodem te realiseren in 2027.