VVD wil zelfstandig inkoopbureau voor sociaal domein

VVD Westland

Westland 19.07.2014 - Fractie VVD Westland heeft in de raadsvergadering van 15 juli jl. een aantal vragen gesteld aan het college inzake de oprichting van een zelfstandig inkoopbureau.

Dit bureau zal de inkoop gaan verzorgen voor, in eerste instantie jeugdhulp en mogelijk in de toekomst ook voor andere delen van het sociaal domein. Daardoor zal dit het grootste deel van de Westlandse begroting beïnvloeden.

De H10 gemeenten hebben voor het inrichten van de jeugdzorg een bestuurlijke tafel sociaal domein opgericht. De H10 gemeenten hebben besloten tot het oprichten van een zelfstandig inkoopbureau. De bestuurlijke tafel sociaal domein zal als opdrachtgever van het beoogde inkoopbureau gaan functioneren.

Het college heeft geantwoord dat zij voornemens is in september 2014 een gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorganisatie als juridische vorm voor dit bureau voor te stellen aan de gemeenteraad en daarover besluitvorming te vragen aan de gemeenteraad.

Op de vraag van onze fractie of de gemeenteraad op die manier niet voor een voldongen feit wordt gesteld, nu immers de zorg in oktober moet worden ingekocht ,heeft de verantwoordelijke wethouder geantwoord dat er ook alternatieven voor de gemeenschappelijke regeling zijn onderzocht en dat het college dit met de gemeenteraad wil bespreken.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven welke alternatieven betreffende de inrichting van het zelfstandig inkoopbureau zijn onderzocht?

2. Kan het college aangeven wat het resultaat van dit onderzoek is?

3. Kan het college aangeven wanneer zij dit ter bespreking voorlegt aan de gemeenteraad?

4. Is deze bespreking dan op een zodanig moment dat de gemeenteraad in feite voor een voldongen feit wordt gesteld, of kan er nog gesproken en nagedacht worden over de kaders die de raad kan stellen voor de inkoop van (jeugd)zorg?

5. Hoe stelt het college zich voor de gemeenteraad positie te geven ten opzichte van de bestuurlijke tafel sociaal domein en het inkoopbureau, ook ten opzichte van alternatieve constructies?

De VVD verzoekt het college om bovenstaande vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland

Geraldine van der Knaap, raadslid