Warmterotonde zet aardwarmteboringen in de wacht

LPF Westland

Westland 01.02.2016 - De gemeente Westland heeft als streven de duurzaamste glastuinbouwgemeente van Nederland te worden.

Hoewel de energie efficiëntie de laatste jaren enorm omhoog is gegaan, blijft met name de tuinbouw een grootverbruiker van fossiele energie. Geothermie biedt grote kansen om het gebruik van aardgas terug te brengen.

Europese aanbesteding Trias Westland

Deze initiatieven worden terecht ondersteund door de gemeente en er zijn ook enkele succesvolle boringen afgerond. De Westlandse bodem heeft een groot aardwarmtepotentieel en het is van belang, met het oog op het terugdringen van gebruik van fossiele energie, dit te gaan benutten.

Nu zijn er vergevorderde plannen om in de helft van het Westland restwarmte vanuit het Rotterdamse havengebied (ko-lencentrale van Eon) middels een warmterotonde te leveren. Ons bereiken geluiden dat sommige tuinders liever op deze restwarmte wachten, dan nu aardwarmte initiatieven te ontwikkelen.

In oktober 2014 heeft het college een brief gestuurd naar de andere ‘warmterotonde colleges’ met het standpunt dat meedoen aan het onderzoek geen keuze betekent voor havenwarmte, maar om een afweging te kunnen maken welke energie-optie(s) in het belang van Westland zijn.

 

In de brief werd o.m. aangegeven; ‘Lokale duurzame bronnen hebben in beginsel de voorkeur van Westland’ en brede verduurzaming is noodzakelijk. In een brief van 17 december 2014 aan de raad schrijft het college in antwoord op vragen van het CDA onder meer dat; ‘Benutting van de restwarmte is vooral nuttig en wenselijk wanneer hernieuwbare bronnen zoals aardwarmte niet in voldoende mate kunnen voorzien in de Westlandse warmtevraag’.(zie antwoordt 2).

In antwoordt 5 schrijft het college onder meer; ‘ Westland wil dat het potentieel duurzame energie optimaal wordt benut en dat daarbij in beginsel geen gebruikers worden uitgesloten’. Ook schrijft het college; ‘Wij zijn er van overtuigd dat de ondergrond in Westland voldoende potentie heeft om in de warmtevraag van het Westland te kunnen voorzien’.( dit laatste wordt in het recente rapport van Cluster West erkend middels de raming van 11,4 PJ, ruim voldoende voor Westland brede verduurzaming)

Dit brengt ons tot de volgende vragen;

1. Kan het college haar standpunten in de brieven van oktober 2014 en 17 december 2014 zoals hiervoor geciteerd, herbevestigen?

2. Deelt het college de mening dat markt en maatschappij ( zie o.m. Parijs) meer dan ooit verduurzaming gaan afdwingen en dat de ‘license to produce’ vereist dat Westland breed ( en dus niet in de helft van het Westland) ‘Lokale duurzame bronnen’ benut worden?

3. Is het college bereid om op korte termijn de daad bij het woord te voegen en te kiezen voor de noodzakelijke Westland brede verduurzaming door aardwarmte , dit om te voorkomen dat aardwarmte initiatieven niet meer van de grond komen?

4. Kan het college een overzicht geven van initiatieven die binnen enkele jaren leiden tot concrete boringen.

5. Volgens een interne brief van de provincie Z-H heeft de gemeenteraad een openbare samenvatting mogen ontvangen van het verkennend onderzoek. Gaarne zouden wij als fractie van LPF-Westland het complete onderzoek , al dan niet onder geheimhouding, ontvangen. Kan het college daarvoor zorg dragen?

Namens de fractie van LPF-Westland,

Bert Doelman