Weet u wat er allemaal speelt ?

Advertorial LPF Westland

Westland 24.10.2014 - Want het zou zo maar kunnen dat u niet of niet volledig bent geïnformeerd wat er in de gemeenteraadsvergadering van 14 oktober jl. allemaal is besloten.

Vandaar dat we u even bijpraten in dit bericht met de vraag “Weet u wat er allemaal speelt?” In dit bericht gaan we nader in om de zaak omtrent het bestemmingsplan Chrysantenstraat, de decentralisaties in de zorg en over de metropoloregio MRDH. Deze tekst is tevens gepubliceerd in ‘Het Hele Westland” en  in “Groot Westland” van deze week.

Bestemmingsplan Chrysantenstraat:


Dit bestemmingsplan is vanwege gerammel al een paar teruggenomen door het college en nu weer ingebracht om te worden vastgesteld. Er zijn wat verbeteringen aangebracht maar er zijn nog twee punten die naar wat ons betrof de aandacht hadden. Dat zijn het ontbreken van één laags seniorenwoningen en de schaduwwerking van de beoogde bebouwing op de percelen en woningen van de omwonenden. Daarvoor hebben wij tijdens de raadsbehandeling een amendement opgesteld om de woningen die het dichtst bij de bestaande woningen liggen als één laags senioren woning uit te voeren.

Daardoor zou een behoefte ingevuld kunnen worden voor onze ouderen en verbeterd de bezonning situatie van bestaande bewoners. Natuurlijk was het voorliggende plan stevig dichtgetimmerd door de coalitiepartijen, waardoor onze poging geen meerderheid kreeg in de raad. Maar de wethouder zegde wel toe zich in te gaan spannen in de geest van ons amendement om lage patiowoningen te realiseren op die plekken. Uiteraard zullen de omwonende zeer terecht de uitwerking volgen en kondigde zij aan eventuele bezwaarprocedures niet uit te sluiten. Iets wat voorkomen had kunnen worden door beter naar de omwonenden te luisteren.

Extra krediet decentralisaties zorg:

 

Het college kwam weer met een extra kredietaanvraag over de 3D’s de zogenaamde decentralisaties vanuit het rijk naar de gemeente. Dit keer vroeg men om een bedrag van € 890.150,–. Een kleine miljoen euro gevraagd omdat dat nodig zou zijn. De raad heeft eerder al een bedrag van 2,6 mln. euro beschikbaar gesteld. Daarvan is nu nog zo’n 1,1 mln. euro over (!). Maar tóch wordt er nu wederom een bedrag van €890.150,– om precies te zijn, aan de raad gevraagd. Maar waarvoor precies? Dat werd ook tijdens de raadsvergadering niet helemaal duidelijk. Of ze het helemaal nodig hebben…
Ook dat is niet helemaal duidelijk, want in het voorstel stond dat als ze geld over hebben, dit doorschuift naar het programma in 2015.

Wat onze fractie betreft onacceptabel. Wel precies €890.150,- euro vragen, maar niet gespecifieerd weten waarvoor je het nodig hebt. Ook de risico’s en kanttekeningen die genoemd zijn in het voorstel vindt onze fractie zwak. Er werd gesteld dat de uitvoering onherroepelijk vertraging op loopt. Oftewel: wederom met de rug tegen de muur en je hebt maar te tekenen bij het kruisje. En waarom dan die €890.150? Waarom niet € 895.000? Of € 900.000,-? Een tweede gegeven reden:

“Er zijn al verplichtingen aangegaan van het aangevraagde budget”. Dat is helemaal mooi. Een gevalletje eerst geld uitgeven, verplichtingen aangaan en daarna pas vragen of het mogelijk is. Dat kan toch niet waar zijn?  Maar ook in onze gemeente gebeurd het dat een college wel aan de raad om geld vraagt, maar niet uit kan leggen waar het aan wordt besteed, of waar het aan wordt uitgegeven. Dat mogen we pas later vernemen. Maar zo werkt het natuurlijk niet en daarom ook stemde onze fractie tegen dit voorstel met de verbazing dat vooral de coalitie dit weer zonder problemen accepteerde.

Metropoolvorming MRDHHeeft het kabinet net besloten de knellende stadsregio’s in de WGR+ (Wet Gemeenschappelijke regelingen plus) zoals Haaglanden op te heffen, laten we ons als Westland weer in de volgende desastreuze Gemeenschappelijke Regeling rommelen. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, MRDH genoemd. In 2011 lag daarvoor al een blauwdruk klaar die vergelijkbaar was met een soort van veredeling van het ooit in de negentiger jaren opgevatte plan van Deetman voor een stadsprovincie met verre gemeentegrensoverschrijdende bevoegdheden voor Den Haag en Rotterdam over hun regiogemeenten. In de blauwdruk stond letterlijk dat de Haagse Wethouder Henk Kool de belangen van Westland zou gaan behartigen.

Het moet niet gekker worden. De uitbreiding van de invloedssfeer voor van Aartsen en Aboutaleb waren al in de steigers gezet en weldra zouden de buurgemeenten worden overvallen. Het heeft de afgelopen drie jaar tot verhitte discussies geleid, waarbij Westland letterlijk aan de rem is gaan hangen gesteund door een enkele andere gemeente die ook nog in staat waren enigszins over hun eigen toekomst te willen beslissen. Het heeft er toe geleid dat van de oorspronkelijke zeven beleidsvelden, waaronder toen ook nog ruimte, wonen en groen, er uiteindelijk twee over zijn gebleven, namelijk vervoer en economie.

Opvallend daarbij is te zien hoe er vanaf de blauwdruk uit 2011 is opgewerkt naar een “in slaap sussende” versie van de Gemeenschappelijke Regeling. Immers, als je op een aantal beleidsvelden wenst samen te werken, waarom is er dan een heel apparaat met trekjes van de zojuist opgeheven WGR+ nodig? Een nieuwe bestuurslaag met vele leuke baantjes in het verschiet waar wij via de gemeentelijke bijdrage per hoofd van de bevolking aan kunnen gaan bijdragen. En weet u waarom? Omdat de gedachte van de initiële blauwdruk uit 2011 nooit uit de gedachten van V. Aartsen en Aboutaleb en hun slippendragers zijn verdwenen.

Er wordt nu gewoon via een omweg naar dat doel toegewerkt en net als bij onze bezwaren ooit tegen Haaglanden en de Westlandse Zoom, voorspellen wij u dat Westland binnen 10 jaar nog maar bar weinig over zijn eigen grondgebied te vertellen zal hebben. Nu al worden door degene die naar macht hongeren over zogenaamde bestuurlijke tafels Ruimte, Wonen en Groen gesproken. Maar naar verloop van tijd zal ook deze raad op die beleidsvelden in een gemeenschappelijk regeling worden gechanteerd. Natuurlijk wordt er gezwaaid met een mooi vetorecht dat opgenomen zou worden in deze regeling.

Dat is alleraardigst, maar zo’n vetorecht is slechts een wapen, die alleen maar effectief zal zijn als je hem op durft te pakken. En wij voorspellen u dat het vetowapen menig keer tegen het belang van onze gemeente zal blijven liggen. Maar we staan niet alleen in de gedachte tegen de vorming van de MRDH te zijn.

Ook het IPO, het Interprovinciaal Overleg, heeft bij monde van voorzitter Johan Remkes per brief aan de 1e kamer en het kabinet duidelijk gemaakt niet te zitten wachten op een provincie binnen de provincie. Maar waarom heeft het college en de coalitie zo’n haast om toe te treden tot deze metropoolregio? Ook dat heeft een reden. De club achter de MRDH is immers nog niet uitgelobbyd in politiek Den Haag en dan is het natuurlijk mooi als men er op kan wijzen dat de lastige tegenstanders in Westland inmiddels ook voor hebben gestemd.

Dat een aantal fracties in de raad daarin mee willen gaan zien we dan ook als een overgave aan een vijand om daarbij hopelijk mee te kunnen beslissen in welke gevangenis je terecht komt of aan welke krokodil je zal worden gevoerd. LPF-Westland is een absolute voorstander van samenwerking en samenwerkingsverbanden. Maar dan wel op basis van wederzijdse belangen. Wij steunen van harte de Greenport samenwerking, maar ook onze deelname in het “Inovation Quarter” de eerdere ROM Zuidvleugel.

Omdat we daar toegevoegde waarde en win-win situaties in zien. Die zien we niet ten opzichte van gemeente Den Haag, waar bij de woonverordening Haaglanden en de Westlandse Zoom alleen min punten ons deel waren en nu ook weer via de MRDH onze kant op zullen komen. Onze fractie heeft tegen toetreding in de Metropoolregio gestemd , gewoon dus weer een vierde bestuurslaag en hiertegen zullen wij ons altijd blijven verzetten.

Fractie LPF-Westland