Weinig Ter Heijdenaren terug naar nieuwbouw

GBW

Ter Heijde 05.08.2014 - De realisatie van de nieuwbouw woningen in de kern Ter Heijde heeft een lange voorgeschiedenis.

Meer dan eens kwamen de “Heijers” in verzet tegen de gepresenteerde plannen en ideeën van de ontwikkelaar (Arcade). Het oprichten van een bewonersorganisatie was het gevolg van e.e.a. Toen de plannen een vaste vorm aan begonnen te nemen heeft voormalig wethouder Bogaard de bewoners een belofte gemaakt. Na realisatie van de nieuwbouw zouden de Heijers die voor de nieuwbouw hun huis uit moesten, weer terug kunnen keren naar hun dorp.

Onlangs is er een goed bezochte kennismakingsavond georganiseerd in het Vrondel. Onder de aanwezigen bevonden zich echter weinig oud inwoners van de kern Ter Heijde, wel waren er veel inwoners van buiten het Westland aanwezig. In de media hebben wij vernomen dat slechts 4 oud bewoners terug keren in deze eerste fase. Wij vragen ons af waarom de oud bewoners niet terugkeren. Willen zij niet terug? Of kunnen zij niet terug omdat deze eerste fase honderd procent sociaal is gebouwd waardoor zij er niet voor in aanmerking komen?

Bij de plannen voor deze eerste fase hebben wij nooit begrepen dat er 100 procent sociaal gebouwd zou gaan worden. GemeenteBelang Westland kan eigenlijk niet anders dan concluderen dat het voorgenomen bouwprogramma tijdens de bouw is bijgesteld van 30 procent sociaal en 70 procent vrijesector naar 100% sociaal.

Dit maakt dat veel oud inwoners en jongeren die in Ter Heijde zijn opgegroeid niet in aanmerking komen omdat het gezamenlijk inkomen vaak net boven de gestelde huurgrens voor de sociale sector uitkomt. De fractie van GemeenteBelang Westland vraagt zich af of de gemeente zich door Arcade onder druk heeft laten zetten. Wij zijn van mening dat de komende fases van de nieuwbouw in Ter Heijde uit een en al vrijesectorwoningen moet bestaan zodat deze woningen beschikbaar blijven voor onze eigen inwoners.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is uw college het met de fractie van GemeenteBelang Westland eens dat 100 procent sociaal bouwen betekent dat er vooral gebouwd wordt voor bewoners van buiten Westland?

2. Kan uw college bij Arcade informeren wat de reden is dat er slechts 4 woningen in de eerste fase zijn toebedeeld aan oud inwoners uit Ter Heijde? Wil men niet, of komt men niet in aanmerking omdat het sociale huurwoningen betreft?

3. 100 procent sociaal bouwen komt de saamhorigheid en de sociale samenhang in een zodanig kleine kern als Ter Heijde niet ten goede. Bent u het met ons eens dat de volgende fases gebouwd moeten worden voor de behoefte van eigen inwoners?

4. Kan de ontwikkelaar, in dit geval Arcade, eenzijdig het bouwprogramma aanpassen zonder daarover met uw college in overleg te treden?

a. Zo ja, bent u het dan met ons eens dat dit een ongewenste situatie betreft? En wat kunt u er aan doen om bij komende bouwprogramma’s binnen onze gehele gemeente hier beter de vinger aan de pols te kunnen behouden?

b. Zo nee, waarom is de commissie hier niet tijdig over geïnformeerd? En wanneer is uw college hierover geïnformeerd?

5. Kan uw college een overzicht verstrekken van de verhouding in de afgelopen 4 jaar van sociaal gebouwde woningen ten opzichte van vrijesector woningen?

6. Kan het college aangeven hoeveel woningen in deze eerste fase zijn toebedeeld aan Westlanders en hoeveel aan woningzoekende van buiten het Westland?

Indien mogelijk zouden wij ook graag weten waar de woningzoekende van buiten het Westland hiervoor woonachtig waren.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,

Remmert Keizer Frank Rijneveen