Westland gaat voorlopig 99 asielzoekers huisvesten

College Westland

Westland 25.11.2014 - De fractie LPF Westland heeft op 23 oktober vragen gesteld aan B&W over het huisvesten van asielzoekers.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college bekend met het bericht “dringen voor een huurhuis” uit het AD editie Westland van 22 oktober jl.?

Antwoord 1

Ja, we hebben kennis genomen van dit bericht.

Vraag 2

In het desbetreffende artikel staat dat Westland de huisvesting van 131 vluchtelingen moet verzorgen. Klopt dit verhaal? Zo ja, is het college het met ons eens dat dit een onevenredige druk legt op de toch al overspannen vraag naar huurwoningen van Westlands ingezetenen?

Antwoord 2

De taakstelling wordt per halfjaar opgelegd. Voor 2014 resteert op dit moment nog een taakstelling van 13 personen. Voor de eerste helft 2015 is de taakstelling 86 personen. Het voldoen aan de wettelijke verplichting van het huisvesten van vergunninghouders is ook voor ons een uitdaging. Wij constateren dat deze wettelijke verplichting de druk op de woningmarkt vergroot.

Vraag 3

Kan het college aangeven wat de huidige gemiddelde wachttijd is voor een (sociale) huurwoning in Westland?

Antwoord 3

De zuivere gemiddelde inschrijfduur voor een starter is 39 maanden (gemiddelde in Haaglanden 42) en voor een doorstromer 33 maanden (in Haaglanden 28 maanden).

Vraag 4

Wat zal de exacte impact zijn van het huisvesten van de vluchtelingen op de wachtlijsten voor (sociale)huurwoningen in Westland en welke gevolgen zal dit hebben voor de eigen inwoners?

Antwoord 4

De exacte impact van het huisvesten van de vluchtelingen op de wachtlijsten is niet aan te geven. De wachttijden/wachtlijsten worden door een aantal factoren beïnvloed. Deze factoren zijn bouwactiviteiten, het aantal voor verhuur vrijkomende woningen, het aantal urgente woningzoekenden, de woonwensen van woningzoekenden en het moeten voldoen aan de wettelijke verplichting.

Vraag 5

Krijgen vluchtelingen voorrang bij het toewijzen van een (sociale)huurwoning? Zo ja, zou dat ook kunnen betekenen dat zij voorrang krijgen op urgentie aanvragen en ouderen die gedwongen uit de verzorgingstehuizen moeten door rijks bezuinigingen en decentralisatie?

Antwoord 5

Door de wettelijke verplichting verlenen wij bij de woningtoewijzing voorrang aan vluchtelingen. Wij hebben er niet voor gekozen om hiervoor het reguliere urgentiesysteem te benutten, maar maatwerk te verrichten via bemiddeling. In de praktijk betekent dit dat wij in overleg met de woningcorporatie een woning claimen. Met deze woning wordt in principe niet geadverteerd. Door maatwerk te leveren bij het claimen van woningen voor vluchtelingen, kunnen wij rekening houden met de belangen van de urgente woningzoekenden bij de woningtoewijzing.

Vraag 6

Bent u met ons van mening dat de eigen inwoners van Westland- die vaak al jaren op een nieuwe woning aan het wachten zijn- voor zouden moeten gaan? Zo ja, hoe gaat u zich hier voor inzetten? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 6

Wij zien druk ontstaan op de sociale huurwoningmarkt door toename van groepen kwetsbare woningzoekenden. Door het inzetten van de vrije beleidsruimte trachten wij de kansen voor onze inwoners te vergroten. In de uitvoering van de taakstelling vluchtelingen zoeken wij samen met de woningcorporaties naar een balans tussen de verschillende groepen (kwetsbare) woningzoekenden.

Vraag 7

Op dit moment zou er sprake zijn dat vluchtelingen al op kosten van de gemeente gehuisvest worden in het Carlton Hotel in Naaldwijk en in leegstaande verzorgingshuizen zoals de Witte Brug in Poeldijk. Kan het college dit bevestigen of aangeven hoe anderszins al in (nood) huisvesting voor asielzoekers wordt voorzien?

Antwoord 7

Er zijn geen vergunninghouders op onze kosten ondergebracht in het Carlton Hotel, de Witte Brug of ergens anders. Bij de uitvoering van de wettelijke taakstelling richten wij ons op het reguliere woningaanbod van de woningcorporaties.

Vraag 8

Welke (sociaal-economische) gevolgen de opvang van deze hoeveelheid vluchtelingen nog meer zal hebben voor Westland naast de langere wachtlijsten voor (sociale) huurwoningen?

Antwoord 8

In de meeste gevallen zullen de gehuisveste vergunninghouders vallen onder de definitie van de meest kwetsbare groep in de samenleving. Hiervoor is dan zeker in het begin een bijstandsuitkering nodig en daarnaast extra zorg, begeleiding en taalonderwijs.

Vraag 9

Bent u bereid er bij de minister op aan te dringen de huisvestingsregels voor vluchtelingen te herzien, gezien de overspannen vraag naar (sociale) huurwoningen in Westland?

Antwoord 9

De gemeentelijke taakstelling is gebaseerd op de verdeelsleutel van inwonertal van de gemeente. De Minister heeft onlangs op vragen geantwoord dat in het verleden al enige malen, samen met gemeenten, provincies, onderzoek is gedaan naar alternatieven, maar dat tot op heden de huidige verdeelsleutel gehandhaafd is. De toename van de instroom van asielzoekers baart ook ons zorgen. Vergunninghouders zijn echter geen asielzoekers meer.

De Nederlandse Regering heeft bij vergunninghouders ingestemd met een legaal verblijf in Nederland en daar hoort bij het fatsoenlijk huisvesten. Gezien de gespannen woningmarkt zullen wij wel in overleg treden met het recent door de Minister in het leven geroepen “Platform versnelling uitplaatsing van vergunninghouders” teneinde de mogelijkheden te bespreken invulling te geven aan de taakstelling. Wij zullen hierbij ook aankaarten om bij de verdeelsleutel meer te kijken naar gebieden waar sprake is van bevolkingskrimp.

Daarnaast zijn wij al in overleg met de COA (Centraal Opvang Asielzoekers) om in plaats van alleenstaanden, meer gezinnen te krijgen voor het Westland. Verder zullen wij met de woningcorporaties op zoek gaan naar andere vormen van huisvesten zoals de mogelijkheid van het onzelfstandig huisvesten van jonge alleenstaande vergunninghouders, in een woning.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak