Westland heeft een eigen formulierenbrigade

College Westland

Westland 06.06.2014 - De fractie Progressief Westland: PvdA/GroenLinks heeft het College vragen gesteld over de Formulierenbrigade.

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag

Ziet het college mogelijkheden om een formulierenbrigade in het Westland in te voeren?

Antwoord

Er is al enkele jaren een formulierenbrigade in Westland. De eindverantwoordelijkheid voor de inzet van vrijwilligers in de formulierenbrigade ligt bij Vitis Welzijn, dat van de gemeente subsidie ontvangt voor werving en selectie van deelnemende vrijwilligers (inclusief check op betrouwbaarheid), deskundigheidsbevordering en coördinatie van hun inzet.

Vraag

Kan het college van dit initiatief een werkgelegenheidsproject maken om werkloze Westlanders een kans op de arbeidsmarkt te bieden door ze werkervaring te laten opdoen?

Antwoord

De formulierenbrigade wordt reeds uitgevoerd met behulp van vrijwilligers, die zoals aangegeven door Vitis Welzijn worden begeleid. Vrijwilligerswerk in het algemeen zien wij als een mogelijkheid om ervaring op te doen en maatschappelijk te participeren. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de mogelijkheden die de formulierenbrigade biedt en deze insteek (het belang van vrijwilligerswerk bij het vinden van een betaalde baan) ligt ook ten grondslag aan de door het college opgestarte pilot wederkerigheid (waarbij Vitis Welzijn eveneens nauw is betrokken). Specifieke trajecten in het kader van re-integratie worden uitgevoerd door Werkstroom, onderdeel van Patijnenburg.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak