Westland krijgt een eigen burgerpanel

College Westland

Westland 20.05.2016 - De fractie van Westland Verstandig heeft in april collegevragen gesteld over een mogelijk op te zetten burgerpanel.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Welke eerdere peilingen worden bedoeld? Als dat de eerdere peilingen in de gehouden enquête zijn, dan is de vraag of een ieder die enquête wel heeft kunnen invullen. Is het College bekend dat de enquête niet in te vullen was door mensen omdat de site niet goed werkte?

Antwoord 1

Met de in het persbericht genoemde "eerdere peilingen" wordt verwezen naar de in december 2013 gehouden enquête in het kader van de sociale monitor en de recent gehouden ondernemerspeiling.

Huurverhoging sportaccommodaties Vreeloo 't Laantje en Westlandhal

Vraag 2

Voorts zou de enquête naamloos zijn, maar men moest wel codes invullen. Bewoners konden ook punten geven met betrekking tot beleidsgebieden van de gemeente Westland. Hoe is met die enquête omgegaan en was die nou wel of niet anoniem? Hoe kan als het anoniem was de gemeente mensen die de enquête hebben ingevuld blijkbaar voor het panel gebruiken? Is het zo dat degenen die vonden dat de gemeente Westland goed scoort op bepaalde gebieden voor het panel in aanmerking komen en kritische burgers niet? Met andere woorden, hoe heeft de selectie plaatsgevonden en hoe transparant is die selectie? Kan daar inzage in gegeven worden?

Antwoord 2

In het antwoord op vraag 1 hebben wij aangegeven dat wij in ons persbericht niet hebben verwezen naar de door u bedoelde enquête; er is dan ook geen relatie met het burgerpanel (Westlandpanel).

Vraag 3

Uiteraard is het belangrijk dat burgerpanels worden ingevoerd en de participatie van de burgers van Westland dient verbeterd te worden. Procedures waarbij burgerpanels worden ingesteld moeten wel transparant, open, eerlijk en betrouwbaar zijn. In hoeverre is daar sprake van en is het College bereid om hier volledige opening van zaken te geven?

Antwoord 3

Het onderzoek uit 2013 betrof een representatieve steekproef onder alle Westlanders van 18 jaar en ouder. Ruim 1100 respondenten hebben destijds aangegeven eventueel mee te willen doen met een door de gemeente op te zetten panel. Zij hebben daarvoor hun emailadres doorgegeven en zullen op dat adres worden gevraagd om aan het Westlandpanel deel te nemen. In aanvulling daarop zal een brede oproep worden gedaan aan de inwoners van Westland om zich aan te melden voor deelname.

Ook bij de ondernemerspeiling hebben wij aan alle respondenten gevraagd of zij aan een panel willen deelnemen; ongeveer 250 ondernemers hebben daar positief op gereageerd en ook zij zullen worden benaderd. In beide gevallen zijn alle respondenten in de gelegenheid geweest de vragenlijst in te vullen en in beide gevallen was de enquête anoniem; de positieve reacties op ons verzoek om medewerking zijn en worden alleen gebruikt om een deelnemersbestand te kunnen opbouwen.

Alle belangstellenden zullen worden geïnformeerd over de procedures die voor het Westlandpanel zullen worden gevolgd; deze procedures zullen ook publiekelijk bekend gemaakt worden. De procedure met betrekking tot de aanmelding voor het panel is volledig open en transparant. Na de eerste aanschrijving zoals hierboven vermeld, zal de open aanmelding worden gestart, zodat iedereen zich kan aanmelden voor het Westlandpanel.

Vraag 4

Waarom niet een open en transparante procedure inzake de aanmelding volgen? Waarom wordt het op deze wijze gedaan middels het invullen van een enquête?

Antwoord 4

Wij verwijzen u naar ons antwoord op vraag 3.

Vraag 5

Kan het College bevestigen en erkennen dat het invullen van de enquête veelvuldig niet goed werkte en terecht burgers zich daarover beklaagd hebben? In ieder geval na ontvangst van de brief kon geen enquête worden ingevuld. Juist of niet juist en erkent uw College dit? Hoeveel klachten zijn er bij de gemeente binnengekomen op dit punt?

Antwoord 5

Wij nemen aan dat uw opmerking over het niet werken van het invullen van de enquête betrekking heeft op het belevingsonderzoek dat onlangs is uitgevoerd. Wij kunnen bevestigen dat een aantal inwoners de link niet geopend kreeg. In vrijwel alle gevallen had dit te maken met het foutief invoeren van de link in de browser.

Wij hebben hierover 25 meldingen gekregen (van de bijna GEMEENTE PAGINA 3 10.000 aangeschreven inwoners). Met iedere melder is persoonlijk contact geweest via de e-mail, waarna men de enquête alsnog kon invullen.

Vraag 6

In hoeverre is het goede initiatief om een burgerpanel in te voeren wel transparant, open, betrouwbaar en eerlijk?

Antwoord 6

Het Westlandpanel dat wordt opgezet is transparant, open, betrouwbaar en eerlijk. Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek     J. van der Tak