Westland krijgt voorlopig geen plastic wegen

College Westland

Westland 04.09.2015 - De fractie D66 heeft vragen gesteld aan het college over deelname aan een proefproject met plastic wegen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wzj deze vragen als volgt:

Vraag 1

Heeft het college kennis genomen van dit artikel?

Antwoord 1

Ja, wij hebben kennis genomen van deze technologische ontwikkeling op het gebied van wegen.

 

Vraag 2

Is het college bereid om in Westland - bijvoorbeeld in samenwerking met één of meer omliggende gemeenten of de provincie - mee te werken aan een proefproject? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2

Ten aanzien van het proefproject met plastic wegen zijn wij, na contact te hebben gehad met de leverancier van het product, van mening dat er op dit moment nog teveel (financiële) onzekerheden zijn voor deelname. Daarnaast is met raadswerkgroep voor de beheerplannen besproken dat aandacht voor duurzaamheid en innovatie wordt gecombineerd met regulier onderhoud. Daarbij volgen we de ontwikkelingen op de markt als trendvolger, maar zijn we geen koploper. Daarmee kiezen we voor bewezen technieken en materialen.

Ons college staat voor alle duidelijkheid positief tegenover dergelijke innovatieve pilots. Zo is gemeente Westland aangehaakt bij het provinciale project ‘N211 geeft Energie’, waarbij in 2017 groot onderhoud wordt gecombineerd met de toepassing van innovatieve technieken en materialen. De innovaties uit dit project kunnen als voorbeeld dienen voor de hoofdinfrastructuur van de gemeente Westland. Uw Raad wordt hierover nog apart geïnformeerd.

Vraag 3

Is het college bereid de mogelijkheden en de kosten van een pilotproject te onderzoeken en door te rekenen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Nee, voor deelname aan het proefproject ontbreekt het aan financiële middelen en personele capaciteit. Wel volgen wij met belangstelling hoe het proefproject bij andere gemeenten verloopt. Overigens kijkt Westland naar meer innovaties dan alleen ‘de Plastic Weg’.

Vraag 4

Bent u bereid om de kosten voor dergelijk pilotproject in de begroting 2016 op te nemen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4

Nee, zie antwoord 3.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ambtelijke inzet

 

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 6 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 528,00. In totaal betreft het dus € 704,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.