Westland rijp voor bomenbeleidsplan

Westland Verstandig

Westland 14.09.2016 - De Westland Verstandig fractie wordt door steeds meer mensen benaderd die aangeven dat het bomenbeleid in Westland

te wensen overlaat. Zo worden er vaak met veel kosten nieuwe bomen geplant, maar die gaan dood omdat zij niet die groeiomstandigheden meekrijgen die nodig zijn voor het goed opgroeien. Dat betekent dat op sommige plaatsen meerdere keren achter elkaar dode bomen vervangen worden zonder dat structurele maatregelen genomen worden. Met vervangen worden de problemen natuurlijk niet verholpen.

 

Als voorbeelden worden genoemd de Albert Schweitzerlaan in ’s-Gravenzande en de Dreeslaan in Naaldwijk. In de Dreeslaan zijn de bomen vijf jaar geleden vervangen en moeten nu weer vervangen worden. Over een aantal jaren doet zich weer hetzelfde probleem voor en zal wederom vervangen moeten worden. Het gevolg is dat er een karig straatbeeld blijft ontstaan. Zo zijn er veel meer straten in Westland te vinden die aan hetzelfde euvel lijden.

Het wordt tijd in Westland voor een bomenbeleidsplan. De fractie van Westland Verstandig heeft daar al eerder voor gepleit. Meer groen en meer aangename leefomgeving voor de inwoners van Westland. Dat betekent dat lanen/straten aangewezen moeten worden waar bomen aangeplant moeten worden, welke plaatsen beschermd moeten worden voor wat betreft pleinen en parken en voorts moet veel strakker gehandhaafd worden zodat beschadigers van bomen ook aangesproken kunnen worden. De gemeente Westland doet al het nodige, maar blijkbaar kan toch het vorenstaande niet voorkomen worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Is het College bereid om samen met de Raad te komen tot een eenvoudig bomenbeleidsplan per kern, waarbij met name ook niet alleen aan de aanwezigheid van bomen aandacht besteed wordt, maar ook aan het goed kunnen weggroeien van die bomen?

-        Voor wat betreft het Marktplein in ’s-Gravenzande is een plan ontwikkeld waarbij de bestaande bomen worden weggehaald en nieuwe bomen geplant worden die via nieuwe technieken bijna een eeuwigheid kunnen blijven staan en ook goed zullen groeien. Kan het College aangeven welke techniek daarbij gevolgd wordt en dat goed beschrijven, zodat een en ander eventueel getoetst kan worden door criticasters die daar ook verstand van hebben?

-        Welke kosten worden daadwerkelijk gemakt aan boombeplanting in Westland, dat wil zeggen het planten van nieuwe bomen, het vervangen van bomen die het niet gered hebben?

-        Nog niet zo heel lange tijd geleden is de motie aangenomen dat in nieuwbouwwijken in ieder geval voordat omgevingsvergunningen verstrekt worden en bestemmingsplannen worden vastgesteld, ook het bomenplan moet worden goedgekeurd. In hoeverre is daar daadwerkelijk uitvoering aan gegeven en in welke plannen zijn op dat punt zichtbare resultaten behaald?

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

 

Fractievoorzitter