Westland Verstandig: College te kort door de bocht met bestemmingsplan Dijckerwaal

Advertorial Westland Verstandig

Westland 26.06.2015 - Inmiddels heeft het College van Burgemeester en Wethouders bij monde van wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland

in een memo aan de commissie Ruimte laten weten dat zij alsnog aan het bestemmingsplan Dijckerwaal fase 1 wil toegevoegd zien dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is en ook dat de zogenaamde coördinatieregeling uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening van toepassing verklaard wordt. In de ontwerpen zoals die tot nog toe van de bestemmingsplannen ter visie gelegd zijn, is dit niet opgenomen. Blijkbaar is dit een omissie geweest van het College.

WV: Raadsbesluit ontwikkeling Waelpark onverstandig: Wel de lasten maar niet de lusten

 

Nu wil het College vlak voordat de Raad de bestemmingsplannen vaststelt alsnog dat de rechten van degenen die een zienswijze hebben ingediend worden beknot. Dit kan natuurlijk niet. Formeel kan het niet omdat degenen die een zienswijze hebben ingediend geen zienswijze hebben kunnen indienen tegen die beknotting van hun rechten, maar het is ook niet eerlijk en fair ten opzichte van de burgers van Westland. Immers door nu op het laatste moment alsnog met deze wijziging te komen, worden de projectontwikkelaars wederom bevoordeeld boven degenen die een zienswijze hebben ingediend. Tegen het bestemmingsplan zijn veel zienswijzen ingediend. Westland Verstandig zal bij de raadsvergadering op dat punt bezwaar maken.

Voorts zouden al degenen die een zienswijze hebben ingediend alsnog hun bezwaren moeten uiten in het kader van de inspraakmogelijkheid bij de Raad. Het lijkt erop alsof dit College en nu weer wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland, steeds verder gaat in het minachten van Westlandse burgers. Het was al erg, maar dit slaat natuurlijk alles. Het memo treft u bijgaand aan.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

 

Fractievoorzitter

Advertorial Westland Verstandig