Westland Verstandig: DBFMO-contract blijft onder geheimhouding

Advertorial Westland Verstandig

Westland 20.10.2015 - Tijdens de raadsvergadering van vorige week woensdag 14 oktober jl. moest wethouder Meijer door de knieën onder druk van de ingediende motie

en zei toe dat de Raad en dus ook de fractie van Westland Verstandig het complete DBFMO-contract kon inzien onder oplegging van geheimhouding. Na de raadsvergadering heeft Westland Verstandig een aantal pogingen gedaan om het contract te mogen inzien. Het College reageert niet eens op verzoeken en de wethouder en het complete College weigeren de toezegging tot nog toe na te komen. Dit is weer het zoveelste bewijs van toezeggingen van het College die niet nagekomen worden. Dit kan echt niet langer meer.

Ontwerp 2 Westlandse gemeentehuizen gepresenteerd

Inmiddels heeft professor Hennes de Ridder zich vernietigend uitgelaten over de DBFMO-constructie en bevestigt hetgeen Westland Verstandig al vanaf het begin geroepen heeft.

Een citaat uit het artikel van de professor: “Wat bezielt Westland om een DBFMO-contract waarvan de hele wereld buiten Nederland eindelijk genoeg heeft, te sluiten? “. Het artikel wordt hier geciteerd:

Hét contract? Niet bepaald, het gaat minstens om enkele tientallen contracten tussen alle betrokken partijen om de toekomst rondom het gemeentehuis voor 25 jaar vast te leggen. Dat lukt natuurlijk niet, maar daar hebben de consultants, die deze partijen voor de eerste keer verleid hebben, lak aan. Minsten 30 procent van de totale som gaat aan de adviseurs op.

Wat bezielt Westland om een DBFMO-contract, waarvan de hele wereld buiten Nederland eindelijk genoeg heeft, te sluiten? Het ontwerp (D) is al gedaan door Cepezed, de bouw (B) gaat op de gebruikelijke manier met honderden onderaannemers, het onderhoud (M) is de eerste 25 jaar te verwaarlozen, de financiering (F) is minstens twee maal duurder dan de gemeente zelf had gekund en het langjarig uitbesteden van beheer (O) in een wereld die exponentieel verandert, is waanzinnig omdat zowel gebruik als technologie rondom het gemeentehuis over 25 jaar onherkenbaar zal zijn. Maar dat hebben ze in Westland niet bedacht!

Daar zitten ze in 2045 nog met die rare loketjes, met lege ruimten, met oude meubeltjes en de kantine, waar de inmiddels verboden kroketten en ander etenswaar volgens contract worden geleverd en stiekem in de vuilnisbak belanden. Westland loopt dan al lang leeg op haar gemeentehuis, omdat de dan toch noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw een vermogen kosten. Dat is namelijk het nieuwe verdienmodel van de DBFMO-bouwer, die zijn geld verdient aan de noodzakelijke wijzigingen om het gebouw enigszins bruikbaar te houden.

Het DBFMO-contract is daarmee een extreme perversiteit. In veel landen is het helemaal voorbij met dat maffe gedoe.

De huidige bestuurders en raadsleden in Westland zijn over een paar jaar weg. Hun erfenis is dat de beleidsruimte van hun opvolgers voor jaren kleiner is. Leve de democratie.”

Dit is kritiek die al door Westland Verstandig vanaf het begin is geuit en er zijn nog veel meer nadelen verbonden aan de DBFMO-constructie. Deze zijn allemaal weggewoven door eerst de CDA-burgemeester en later wethouder Meijer. Ook heeft Westland Verstandig steeds aangegeven dat dit prestigeproject alleen maar nodig was voor de zelfgenoegzaamheid van de huidige bestuurders. De professor geeft dat typerend aan dat als echt de problemen ontstaan, de huidige bestuurders weg zijn en dat we alles doorschuiven naar de toekomst.

Westland Verstandig heeft maar weer vragen gesteld en aan het College ook de vraag voorgelegd of het niet verstandig is om af te zien van uitvoering van de plannen. De bouw van twee halve gemeentehuizen is al te gek en kosten opdrijvend, maar ook nog met zo’n constructie omdat het de burgemeester goed uit kwam om even voor de verkiezingen zogenaamd de Raad en de Westlandse bevolking voor het blok te zetten, is natuurlijk ook typerend.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertoral

------------------------------

Collegevragen over publicatie Professor Hennes de Ridder

Edelachtbaar College,

Inmiddels heeft de fractie van Westland Verstandig al gisteren kennis genomen van de publicatie van Emeritus hoogleraar integraal ontwerpen TU Delft prof.dr.ir. Hennes de Ridder. Bijgaand het artikel.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Wat is de reactie van het College dat het natuurlijk niet lukt om de toekomst rondom het gemeentehuis voor 25 jaar vast te leggen? Waarom is op diezelfde mededeling van Westland Verstandig nooit door het College inhoudelijk gereageerd?

-        Welk percentage van de totale som gaat op aan adviseurs? Professor Hennes de Ridder geeft aan dat tenminste 30% opgaat aan adviseurs. Hoe ligt dat bij de DBFMO-constructie zoals die nu door het College is gebruikt? Ten tijde van het dicteren van deze vraag is de wethouder nog steeds zijn toezegging niet nagekomen om inzage te geven in het complete contract. Vandaar dat onze fractie niet weet hoe dit ligt.

-        Wat bezielt –zoals de professor ook aangeeft- Westland om een DBFMO-contract te sluiten waarvan de hele wereld buiten Nederland eindelijk genoeg heeft, te sluiten?

-        De professor geeft ook aan dat het onderhoud de eerste 25 jaar te verwaarlozen is. Is het College het daarmee eens?

-        De professor vermeldt ook dat de financiering minstens tweemaal duurder is dan de gemeente zelf had gekund. Klopt dit? Hoe ligt het met de financieringslasten in dit geval? Nogmaals we hebben het complete contract niet en vandaar de vraag.

-        is het juist om het beheer langjarig uit te besteden in een wereld die exponentieel verandert?

-        Wat vindt uw College van de opmerking van de professor: 25 jaar lang uitbesteden van beheer “is waanzinnig omdat zowel gebruik als technologie rondom het gemeentehuis over 25 jaar onherkenbaar zal zijn”. Dit is ook wat Westland Verstandig steeds heeft aangegeven en waar toen de gemeentesecretaris fel tegen opponeerde. De afgelopen 25 jaar was er meer veranderd dan de komende 25 jaar, was zijn opmerking. Staat het College nog steeds achter die bemerking?

-        De professor geeft voorts aan: “Daar zitten ze in 2045 nog met die rare loketjes, met lege ruimten, met oude meubeltjes en de kantine, waar de inmiddels verboden kroketten en ander etenswaar volgens contract worden geleverd en stiekem in de vuilnisbak belanden”. Dit is ook wat Westland Verstandig steeds heeft vermeld. Is het College het met de professor eens en waarom zou het in Westland anders zijn? Dit is wel de ervaring in het buitenland. Is dit ook tot uw College gekomen of moet de fractie van Westland Verstandig wederom, zoals zij al in het verleden gedaan heeft, een aantal voorbeelden noemen waar de DBFMO-constructie bij gebouwen dit gevolg heeft?

-        Wat zegt uw College van de opmerking van de professor: “Westland loopt dan al lang leeg op haar gemeentehuis, omdat de dan toch noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw een vermogen kosten”. Dit is ook wat Westland Verstandig steeds heeft aangegeven dat het natuurlijk niet zo is dat het gebouw na de DBFMO-periode bijna geheel vernieuwd moet worden. Juist of niet juist en is dit in de berekeningen meegenomen die nu gemaakt zijn door het College? Wordt daarvoor gespaard en een voorziening getroffen in de jaarrekening en de begroting?

-        Is het juist dat het verdienmodel voor de DBFMO-bouwer is dat geld verdiend wordt aan de noodzakelijke wijzigingen om het gebouw enigszins bruikbaar te houden? We kennen het contract niet en in het nu voorliggende modelcontract is dat inderdaad niet goed geregeld. Juist of niet juist?

-        Net zoals Westland Verstandig steeds heeft opgemerkt geeft ook de professor aan dat het DBFMO-contract een extreme perversiteit is en in veel landen dat maffe gedoe al voorbij is. Eens of niet eens?

-        De professor bevestigt ook hetgeen Westland Verstandig steeds heeft aangegeven dat dit geldverkwistende project alleen maar kan omdat de huidige bestuurders dit tot een prestigeproject hebben gemaakt. Het overschakelen als men het niet eens wordt over één gebouw naar twee halve gebouwen, is tekenend. Wat vindt uw College van de opmerking van de professor dat de huidige bestuurders en raadsleden in Westland over een paar jaar weg zijn en dat hun erfenis voor hun opvolgers merkbaar is en hun beleidsruimte kleiner wordt? Dit bevestigt toch hetgeen Westland Verstandig steeds heeft opgemerkt dat ook dit probleem naar de toekomst wordt vooruit geschoven?

-        Is deze ongezouten kritiek van professor De Ridder voor het College reden om terug te keren op haar schreden en alsnog af te zien van dit voor Westland slechte contract?

-        Eerder heeft Westland Verstandig al de vraag gesteld of voor de bouw van twee eenvoudige gebouwen dit soort ingewikkeldheden nodig zijn. Is het dan toch juist dat de burgemeester enkel tot deze constructie is overgegaan toen hij vlak voor de verkiezingen een overigens niet terechte blokkade wilde vormen voor de Westlandse burgers en de partijen die geen nieuwe gemeentehuizen wilden?

Gaarne beantwoording van deze vragen op korte termijn daar de fractie overweegt in ieder geval bij de eerstkomende reguliere raadsvergadering dit als een agendapunt op te brengen, al of niet via een motie en ook als de volledige DBFMO-overeenkomst is ingezien, en de fractie gaat ervan uit dat de wethouder nu toch eindelijk zijn toezegging zal gaan nakomen, dat over de inhoud van het contract beraadslaagd wordt, al of niet in de vorm van een motie.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

 

Namens de fractie Westland Verstandig