Westland Verstandig; extra raadsvergadering nodig over asbestrapport provincie

Advertorial Westland Verstandig

Westland 07.01.2016 - De raadsfractie van Westland Verstandig wil een extra raadsvergadering houden over het rapport van Waterman inzake de asbestkwestie

waarin geconcludeerd wordt dat de gemeente Westland levens van inwoners bewust in gevaar heeft gebracht en nog steeds brengt. Ook wil de fractie van Westland Verstandig nu eindelijk een keer dat alle stukken openbaar worden en de geheimhouding niet langer meer zal gelden.

Ook de feitelijk onjuiste reacties van de burgemeester naar aanleiding van het rapport dienen ter sprake te komen. In een eerdere brief van de Provincie van 8 september 2015 aan het College, werd het College verzocht met een plan van aanpak te komen over exact dezelfde zaken die nu nog steeds spelen en ook in het rapport aan de orde gekomen zijn.

Ten onrechte doet de burgemeester dat rapport af als “de feiten zijn niet in overeenstemming met de werkelijkheid”. Daargelaten dat hij waarschijnlijk bedoelt dat de werkelijkheid niet overeenstemt met de feiten, is die mededeling apert onjuist. Eveneens blijkt onjuist te zijn dat alle nog niet gesaneerde woningen in Wateringen bezocht zijn door de gemeente. Ook het niet afweten van het op grote schaal voorkomen van asbest in het openbare gebied is niet juist en wordt door de feiten gelogenstraft.

Zie de brief van de Provincie van 8 september 2015: “Afgelopen maanden is op meerdere percelen door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau asbest aangetroffen afkomstig van deze brand” en “Wij hechten er zeer aan dat er voor de bewoners in deze wijk weer een gezonde, veilige en vertrouwde leefomgeving ontstaat” en “Daarom verzoeken wij u om…de regie te nemen en ervoor te zorgen dat de volledige wijk zo snel mogelijk vrij is van asbestrestanten. Hiervoor is een concreet plan van aanpak nodig, waarbij ook voldoende aandacht is voor communicatie met belanghebbenden zodat ook bij bewoners voldoende vertrouwen ontstaat in een oplossing”.

Als Van der Tak aangeeft dat het rapport niet in overeenstemming met de werkelijkheid is, dan is de brief van 8 september 2015 van de Provincie ook al niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Ook is in april 2015 al een rapport uitgebracht door Oesterbaai, hetgeen bekend is bij de burgemeester. Ook met dat  rapport is destijds niets gedaan en ook daar is toen kort gezegd de draak mee gestoken.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial