Westland Verstandig; grote tekortkomingen in de informatiebeveiliging

Advertorial

Westland 07.06.2019 - De Rekenkamercommissie Westland heeft een onderzoek gedaan naar de informatiebeveiliging binnen de gemeente Westland.

Tot grote onthutsing is vastgesteld dat er grote tekortkomingen zijn. Het is zelfs zo erg dat om die reden het volledige rapport niet openbaar gemaakt kan worden.

In het openbare rapport wordt geconstateerd dat er meerdere ongeautoriseerde toegangen tot apparatuur mogelijk zijn, verouderde systemen worden gebruikt en erger nog dat alle kwetsbaarheden nimmer binnen de gemeente zijn gemeld. Zelfs wordt de komst van twee nieuwe gemeentehuizen als oorzaak van de kwetsbaarheid aangegeven. Controles zijn eveneens uitgebleven. Met andere woorden, de ICT-beveiliging van de gemeente Westland deugt volstrekt niet.

De fractie van Westland Verstandig heeft in het verleden middels de heer Geubbels meerdere malen vraagtekens geplaatst bij de informatiebeveiliging. Die opmerkingen werden steeds als niet terzake doende en niet juist terzijde geschoven door het toenmalige College. Ook het huidige College heeft vragen daarover steeds afgedaan met geruststellende woorden.

In het verleden zijn er miljoenen onttrokken uit de afvalstoffenheffingsreserve om de ICT op peil te brengen. Nu is die reserve niet meer toereikend en moet de afvalstoffenheffing fors omhoog. Voorts zijn er in eerdere jaren zeer hoge bedragen uitgegeven voor ICT.

De fractie van Westland Verstandig zal uiteraard vragen gaan stellen en wordt daarbij wederom beknot doordat het echte uitvoerige en gedetailleerde rapport van de Rekenkamercommissie geheim is en ook door het College zelf geheimhouding is opgelegd op hun reactie.

Dit is weer een bevestiging van hetgeen Westland Verstandig steeds aangeeft dat ondanks de zes wethouders, er geen enkele controle is en het College maar wat doet, geen visie heeft, stuurloos is, volstrekt verkeerde keuzes maakt en euro’s uitgeeft aan zinloze zaken waar de burger niets aan heeft. Voorts is de kwaliteit van de dienstverlening niet goed en dit RKC-rapport is daar weer een bevestiging van.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial