Westland Verstandig komt met motie tegen verborgen armoede

Advertorial Westland Verstandig

Westland 08.10.2018 - De fractie van Westland Verstandig heeft een motie ingediend voor de raadvergadering volgende maand tegen de verborgen armoede in gemeente Westland.

De motie ziet er als volgt uit;


Foto archief Thierry Schut

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 6 november 2018;

Overwegende:

dat in Westland het armoedebeleid zich vooral richt op de minima en een aantal regelingen gelden voor inkomens van 120% van de geldende bijstandsnorm;

dat uit recent bekendgemaakte landelijke informatie de echte langdurige armoe geleden wordt bij personen / gezinnen waar wel werk / inkomen is, maar waar het bruto inkomen net boven de gestelde grenzen ligt waardoor men net buiten allerlei bijzondere regelingen valt;

dat ook KBO Westland en de Seniorenraad al eerder wezen op deze problematiek bij senioren in Westland;

dat de problematiek zich in ieder geval ook voordoet bij jonge gezinnen;

dat deze landelijke trend -naar het zich laat aanzien- dus ook voor Westland geldt en in ieder geval serieus moet worden bekeken, mede ook in het licht van de onderbesteding bij een aantal reeds getroffen voorzieningen;

dat een gedegen onderzoek in Westland naar verborgen armoe, waarin mensen weliswaar ogenschijnlijk genoeg inkomen hebben, maar door omstandigheden (o.m. schulden, te hoge woon- of zorgkosten, onvoorziene buiten hun schuld ontstane omstandigheden) toch moeten leven van een "leefgeld";

dat met deze motie het College verzocht wordt om de omvang van deze groep in beeld te brengen en vervolgens met een voorstel aan de Raad terug te komen om deze groep in aanmerking te laten komen voor het Westlands armoedebeleid, zodat ook die groep gebruik kan maken van de beschikbare voorzieningen;

Verzoekt het College:

- om zo snel als mogelijk de "verborgen" armoe in Westland in beeld te brengen en aan de Raad voor te leggen een concreet voorstel om ook deze groep in aanmerking te laten komen voor de beschikbare voorzieningen.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial