Westland Verstandig over collegeplannen voor komende vier jaren

Advertorial Westland Verstandig

Naaldwijk 24.09.2018 - Het Westlandprogramma 2018- 2022 en Uitvoeringsprogramma geven geen concrete oplossingen voor de Westlandse vraagstukken.

Vaag en geen enkel concreet uitgewerkte ambitie van hoe en wanneer een bepaald doel bereikt kan worden. Voornamelijk symbool politiek zonder echt kleur te bekennen. 

Westland Verstandig maakte een uitvoeriger commentaar op de beide stukken en dat commentaar treft U bijgaand aan;

Collegeprogramma 2018- 2022: symboolpolitiek/vaag en de makkelijke weg/niks nieuws maar vooral geen concrete oplossingen voor de Westlandse problemen.

In het collegeprogramma is ook weinig terug te vinden van verkiezingsbeloften van de coalitiepartijen. Geen echte keuzes worden gemaakt. Collegeprogramma verdient een zware onvoldoende.

Ook financieel is het niet in orde. College gaat door op de oude weg met geldverkwisting voor zaken waar de Westlandse burgers en ondernemers niets aan hebben en voegt daar nog een groot aantal onnodige uitgaven aan toe.

Reikhalzend keken de Westlanders uit naar het nieuwe collegeprogramma van dit te grote college met 6 wethouders die duidelijk, tot nog toe, te veel tijd over hebben voor allerlei onnozele zaken waar onze burgers niet op staan te wachten. Vijf maanden is een ongewoon lange periode voor een collegeprogramma met de plannen voor de komende 4 jaren. Overigens was ook het coalitieaccoord van 27 april al uiterst vaag en kleurloos. Duidelijk was dat CDA en LPF in dat accoord de oplossing van de Westlandse vraagstukken voor zich uitschoven tot na de witte bruidweken.

Vanaf april 2018 doolt dit college letterlijk en figuurlijk rond. Vele spraakmakende incidenten, blunders van formaat, toezeggingen die niet nagekomen worden, verkeerd aanpakken van dossiers, veel achterkamertjes en veel geheime vergaderingen en stukken, toch weer steeds eerst beslissen en dan pas luisteren naar de burgers, nietszeggende antwoorden en vooral memo 's op vragen in en buiten de commissie, kroegentochten door collegeleden, spreekuur en rondjes door de kernen en daar heel veel ambtenarentijd voor gebruiken en vooral met de eigen ijdelheid bezig zijn.  

Door dit alles kwam ook van de door iedereen gewenste betere bestuurscultuur niets terecht. Maar ook werd duidelijk dat dit nieuwe college direct al een voldaan gevoel had hoe goed zij het wel niet al deden, veel beter dan hun voorgangers die ineens werden neergezet als de veroorzakers van de slechte bestuurscultuur. Dit laatste terecht maar na april is er echt niets verbeterd.

De echte problemen en vraagstukken van de Westlanders  en Westland  zijn tot nog toe vanaf de start in april jl dus niet  beetgepakt. Dat erkende het college ook veelvuldig. Gewacht moest worden op het collegeprogramma van CDA, LPF, VVD en SGP/CU. Dan werd pas duidelijk waarvoor men stond. Echter dat bleek - als we het Westland programma en het uitvoeringsprogramma 2019 lezen - gewoon een fopspeen.

Waarom?

Na lezing van het Westland programma "Samen werken aan een nieuwe balans" en het "Uitvoeringsprogramma 2019" bekruipt Westland Verstandig het gevoel dat een aantal beleidsambtenaren van de Gemeente - al of niet ingehuurde krachten - de goed klinkende hoofdstukken "onze koers  en ambitie" en  de daarna volgende thema s "bevlogen besturen", "goed toeven"," sterke samenleving" en "welvarend Westland" hebben geschreven. Mooie volzinnen maar niets cncreets inhoudend. Bijna allemaal open deuren voortbordurend op wat al in de pijplijn zat, weinig tot geen nieuw beleid, geen echt concrete oplossingen van in Westland bestaande vraagstukken en (praktisch) nergens concrete te behalen doelstellingen, laat staan een termijn waarbinnen iets moet worden gerealiseerd. Het collegeprogramma heeft het bijna en alleen maar over op te stellen visies. Daar is Westland natuurlijk niet meegediend.

Met andere woorden een vaag, nietszeggend en inhoudelijk slecht programma, dat Westland niet beter zal maken en ook geen enkele uitdaging geeft.

De genoemde 9 ambities in het Westlandprogramma zijn ook zonder concrete invulling holle frases. Genoemd worden: betrouwbaar bestuur, goede ambtelijke organisatie, financieel gezonde gemeente, passend aanbod woningen/balans tussen wonen, groen, economie en voorzieningen, geen arbeidsuitbuiting/meer veiligheid, werken aan nieuwe  vormen van zorg en complexe sociale vraagstukken, innovatie en internationale uitstraling, energietransitie en betere bereikbaarheid. Prima ambities maar zonder concrete plannen en doelstellingen.

Voorts zijn het allemaal zaken waar al lang aan gewerkt wordt, waar al heel veel geld aan besteed is maar zonder echt resultaat. Dit college had moeten aangeven hoe zij daar verandering in zou willen brengen en wat zij aan concrete voorstellen had en wat de kosten daarvan waren. Bewust werd blijkbaar voor deze nietszeggende ambities gekozen en dat zegt alles over dit tot nog weinig daadkrachtig optredend college en coalitie, waar angst en krampachtigheid lijken te regeren.

Ook de in het programma 4 genoemde thema 's zijn alleen maar woorden zonder daden. Van een nieuwe bestuursstijl is tot nog toe niets gebleken. Het geheime gekonkel en gedoe rondom bijvoorbeeld de Olsthoornranch en de extra raadsvergadering, inclusief de echt loze beschuldigingen vanuit het college en coalitie richting oppositie over lekken etc. zijn duidelijke voorbeelden hoe het niet moet. Dit is zeker geen open en betrouwbaar besturen. Ook vonden vanaf april meerdere aanvaringen met grote groepen burgers plaats die zich terecht niet gehoord voelden. Daar komt bij dat de kwaliteit van de diensverleniging in Westland te wensen overlaat. Mooie volzinnen in een Westlandprogramma lossen dat niet op. Onze burgers staan ook niet te wachten op een verdere en complexe ICT robot - dienstverlening zoals een van de themas en opgaven inhoudt.

Echt treurig wordt Westland Verstandig van de opmerking bij thema 1: "er is echter weinig ruimte voor nieuwe wensen en ambities " op pagina 12 van het programma. Als je zo ambitieloos met een nieuw college van 6 wethouders  aan een nieuwe 4 jaarperiode begint dan kun je maar beter onverwijld ontslag nemen.Westland Verstandig had van dit college andere keuzes verwacht door een ander beleid te gaan voeren ten opzichte van het "oude" beleid en ook tal van andere invullingen van de financiele ruimte.

Ook thema 2 bevat niets nieuws : goede leefomgeving, maar ook dat de kustvisie niet uitgevoerd wordt maar wel komt het college met afzonderlijke voorstellen over vraagstukken zoals parkeren, bebouwing en strandopgangen. Dus toch weer hellingbanen en strandhuisjes? Door de formulering op pagina 13 ligt dat weer open!

Ook vindt het college dat er meer woningen moeten komen voor starters, senioren, doorstromers, spoedzoekers, maar hoe en hoeveel en wanneer wordt niet gezegd. Hier had toch duidelijk gemaakt moeten worden hoeveel en door wie gerealiseerd en per kern.

Ook de bedreiging dat hoger gebouwd moet gaan worden dan tot nog toe het geval is geweest is zeker geen Westlandse oplossing met een streven naar aantrekkelijkere  kernen.

De eerder mislukte magic mix wordt ook weer genoemd. Volledig duister blijft het hoe het college dat nu opnieuw wil gaan aanpakken.

Alle overige vraagstukken -zorg, onderwijs,voorzieningen in de kernen, tekort aan verpleeghuizen, sportparken, kunst en cultuur -worden enkel genoemd met een algemene omschrijving van de problematiek. Bij geen enkel thema geeft dit college een concrete oplossing of wat er bereikt gaat worden.

In de lijn met het Westland programma zijn ook de 58 maatregelen in het uitvoeringsprogramma (veelal )weinig concreet, voor onze burgers niet leidend tot een beter en gelukkiger Westland, weer open deuren, en als er al een keuze gemaakt wordt dan is die raar, niet uit te leggen en roept vragen op. In gevallen is niet duidelijk welk resultaat en wanneer behaald moet worden.

Westland  Verstandig noemt een aantal voorbeelden uit de 58 " maatregelen" :

- 200.000 euros  extra voor onderzoek verbonden partijen naar de risico's van die partijen . Waarom moet dat zoveel kosten?
-2.6 miljoen euros voor  meer ambtenaren ; Waarom nu ineens nodig? Is slimmer en beter werken niet een verstandigere oplossing; nu hebben we al meer ambtenaren dan in de twee halve gemeentehuizen terecht kunnen. Daarnaar loopt al een onderzoek door een extern bureau. Betekent de uitbreiding van de ambtenaren een "derde" gemeentehuis naast de gemeentewerven en Patijnenburg en SKT ? Het college vliegt hier nu al uit de bocht
- waarom levert de omschakeling van externen naar vast personeel geen extra geld op?

- waarom worden de afvalstoffenheffing en riolering verhoogd met resp 5,75 en 2,4 %. Enige tijd geleden zijn aanzienlijke bedragen uit die reserves overgeheveld naar ICT die waarschijnlijk zijn ingezet voor de nieuwe gemeentehuizen. Westland Verstandig was tegen die overheveling en waarschuwde al voor tariefsverhogingen. Dat werd door het vorige college ontkend. Nu dus wel en helaas goed gezien door onze fractie. Voorts meeropbrengst OZB in de komende 4 jaren van 350.000 euro 's en dan zal duidelijk zijn dat onze inwoners en bedrijven de prijs gaan betalen, dat terwijl onze heffingen en belastingen al vrij hoog zijn gezien andere gemeenten.

-1 miljoen euro voor implementatie omgevingswet; die wet wordt pas mogelijkerwijs ingevoerd in 2021/meer ambtenaren
-200.000 euro voor opmaken deelvisies wonen, voorzieningen en groen/blauw/ faciliteren van de westlandse bevolking die is aangewezen op een betaalbare woning zonder aan te geven hoe en om hoeveel woningen het gaat en waaruit het faciliteren  bestaat; om hoeveel woningen gaat het bij een bijdrage of een omzetting en welke woningen zijn dat?

-  460.000 euro voor innovatieve woonvormen met aandacht voor zorg en 1 .000.000 euro als bjdrage aan ontwikkeling en exploitatie van voor tijdelijke en permanente woningen. Geen echte concrete aantallen worden genoemd en wanneer dit gebeurt.
- 300.000 euro voor huisvesting arbeidsmigranten.  Niet aangegeven wordt waar dat geld voor nodig is.
- 40.000 euro voor opvang statushouders ; dit bedrag is bestemd voor weer een brief aan de provincie om minder statushouders naar Westland te sturen. Zinloos  en herhaling van zetten! Enkel voor de buhne voor een van de coalitiepartners. Beter is het concreet te voorzien in alternatieve tijdelijke huisvesting a la Midden Delfland

- geen besluit tot opzeggen woonnet Haaglanden, waarmee de echte problemen voor onze burgers worden opgelost. Enkel vage opmerkingen over wijziging huisvestingsverordening.
- levendige dorpskernen; geen enkel concreet plan wordt gepresenteerd. Oude wijn in -niet eens -nieuwe zakken.
- alle genoemde gebiedsontwikkelingen lopen al; basisscholen in Waalpolder, de Duinen, Liermolen, maar school in Hoge Land ontbreekt. Waarom wordt deze laatste  niet genoemd?

- parkeerfonds heeft Westland toch al!
-500.000 en daarna nog 160.000 euro voor het tegengaan van ondermijnin ; vermenging boven en onder wereld. Voor Westland onnodige uitgave en niet voor Westland nodig. Dit is geld bestemd voor o.m. het weerbaar maken van de gemeentelijke organisatie". Verkeerde  keuze.
-3.5 miljoen voor voornamelijk jeugdhulp  Niet wordt vermeld waarvoor dat bedrag nodig is.
- 650.000 euro voor de naamsverandering van Westland Agenda naar Fonds kennis en innovatie Westland. Wat de plannen zijn en waar het geld voor nodig is, blijft onduidelijk.

- 450.000 euro maal 4 voor de onzinnige handhaving in het buitengebied. Onnodig en levert niets op. In het verleden was dit een flop. Waarom dan nu wel zinvolle geldbesteding. Dit geld kan beter aan zorg, onderwijs en starters en senioren woningen of voor een leefbaarder Westland ingezet worden
- 350.000 euro extra budget fonds MKB. Het geld in het fonds was niet op. Waarom dan wel nu nieuw geld nodig en waaraan te besteden ?
-1.4 miljoen euros voor aanpassen parkeerterrreinen en verbeteren strandslagen !  Slag in de lucht en wat is het college nu exact van plan ?
-650.000 euro voor Westland energieaccoord. Niet duidelijk is waar dat geld voor nodig is.

-7,2 miljoen euro voor calamiteitenbergingen. Hoe en waar wordt dat geld besteed en wat wordt betaald door derden zoals Hoogheemraadschao of ontwikkelaars. Is dit ook al het eventuele verlies op de Olsthoornranchtransactie?
- het college schaart zich blijkbaar niet achter de door het vorige college omarmde ideeën voor meer groen in Westland en het leefbos in ruime zin. Geen concrete plannen en geen budget

- 240.000 euro voor tijdelijke programmamedewerkers mobiliteit. Dus weer een uitbreiding van de ambtenaren.
- geen extra budget om de verkeersdruk in Westland te bestrijden. Slechte zaak!
- 953.000 extra budget; welke concrete invulling geldt daarvoor?
- waarom 320.000 euros nodig is voor infrastructurele maatregelen en wordt niet aangegeven in maatregel 37.

Tot slot :

Het college gaat zonder bijna enig concreet plan - er worden voornamelijk  plannen, visies en notas gemaakt -de komende 4 jaren ca 26 miljoen euros meer uitgeven en gaat tekorten veroorzaken van ruim 8 miloen in 2019 tot 8.6 miloen euros in de 3 jaren daarna.

Dekking wordt gezocht in :

- loslaten van de door de Raad vastgestelde 1 miljoen extra aflossen per jaar op de schuld. Ongewenst en onaanvaardbaar. De gemeenteschuld is nog zeer hoog en fors. Als de rente oploopt of andere tegenvallers zich voordoen dan hebben we een probleem
- het acres is nog niet zeker maar wordt wel al meegenomen voor jaarlijks 1 miljoen euros
- meegenomen worden de meeropbrengsten van de vergunningen gedurende 4 jaren. Dat is geld wat we nog niet hebben
- uitstellen van een aantal inversteringen zoals parkeergarage Monster, niet inrichten gemeentehuis locatie Naaldwijk en nog een aantal uitgestelde investeringen
- er wordt een greep gedaan in de algemene reserve van ruim 3 miljoen euros

Westland Verstandig vindt zowel extra uitgaven niet nodig en ook niet voldoende onderbouwd maar plaatst ook vraagtekens bij de dekking. Ook had de totale financiele situatie van Westland opnieuw bekeken moeten worden en daar hadden andere keuzes gemaakt kunnen en moeten worden.

Tenslotte ontbreken volgens Westland Verstandig heel veel concrete zaken zoals :
- per kern concrete plannen om de leefbaarheid te verbeteren
- behoud open kustgebied
- totaal geen strandhuizen
- verbeteren bestaande zorg voor alle burgers en meer doen voor mensen met een beperking : een   nieuw revalidatie centrum in westland en concrete voorzieningen voor westlanders die de regie in eigen hand willen houden
- concrete maatregelen met betrekking tot onze mantelzorgers
- meer voorzieningen voor onze jongeren . een evenementen terrein bijv .
- meer voorzieningen voor 40 plussers
- het worden van een seniorenvriendelijke gemeente/ seniorengids / waardig ouder worden
- structureel betere zorg over de hele linie voor senioren en allen die hulp nodig hebben / aanpakken vereenzaming
- geen geld naar nutteloze zaken zoals nu wel gebeurt : public affairs . bedrijfsvoering etc
- oplossen van concreet  te noemen onveilige verkeersknelpunten
- bouw en beschikbaar  komen van bijv 1500 sociale huur en koopwoningen de komende 4 jaren  te verdelen over de kernen en waarvan een groot deel te huur zijn voor 500 a 600 euros
- burgerinitiatieven ook financieel ondersteunen en daar geld voor vrijmaken
- meer investeren en concrete uitvoering geven aan een betere leefomgeving, leefbaarheid van Westland met meer groen, beter groenbeheer, meer mooie oevers, fietspaden beter onderhouden, echt maatregelen nemen voor schoner water en schonere lucht, concrete aanpak van slonzige aanblik op vele plekken
onze verenigingen beter ondersteunen
- een economisch sterk westland met een realistische  kijk op de tuinbouw
- de gemeenteschuld afbouwen / een andere ruimtelijke invulling van westland waardoor een goede mix ontstaat tussen economie, recreatie, mooie prettige omgeving 
- de totale woonlasten van de burgers en bedrijven verlagen
- kunst en cultuur weer een goede plek geven
- verbetering openbaar vervoer in westland inc regiotaxi/ doelgroepenvervoer stimuleren
- openbare ruimte schoon en veilig en aangenaam houden
- sociale cohesie in wijken en kernen behouden en zo nodig verbeteren
- vrachtwagenparkeervoorzieningen in westland creeren met bijbehorende voorzieningen
- eerst de  infrastructuur regelen en dan pas nieuwbouwwoningen plannen
- alle dorpskernen aantrekkelijk maken door vriendelijk straatmeubilair , verlichting , plantenbakken , een centraal gelegen dorpsplein
- compleet politie buro in westland behouden
- financieel stimuleren van aanschaf zonnecollecteren door westlanders; dus op meer inzetten dan aardwarmte
- zorgen voor minimaal voorzieningen nivo in kleinere  kernen
- tijdelijke woningen voor huisvesting statushouders
- geen OZB voor onze verenigingen
- vuurwerk reguleren
- een centraal goed toegankelijke gemeentewerf in Westland
- regionaal werkbedrijf in een kascomplex in Westland
- veel efficienter werkende bedrijfsvoering gemeente
- recht van onze burgers onderschrijven om snel een inhoudelijke reactie van de gemeente te ontvangen op mails en brieven, maatregelen treffen dat dat ook gebeurt.  
- realiseren moestuin
- etc etc

Dit zijn allemaal zaken die voor onze burgers belangrijk zijn en die de gemeente moet " organiseren ". Deze maar nog heel veel andere zaken missen we en hadden toch in het programma moeten zijn geregeld met concrete invullingen. Westland Verstandig betreurt het dat dit ( weer ) niet gebeurt en zal de komende jaren met initiatieven blijven komen om de ommekeer tot stand te brengen. De start van dit college geeft weinig hoop op een beter bestuur van Westland.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens 

Advertorial