Westland Verstandig wil terug naar thuishulp op uurbasis

Advertorial

Westland 26.08.2019 - CDA wethouder Vreugdenhil schakelde per 1 januari jl. over op het zogenaamde resultaatgerichte beloningsmodel i.p.v een vergoeding per uur voor huishuidelijke hulp.

"Een schoon en leefbaar huis" was het uitgangspunt. In feite betekende dit- en dat is echt te wijten aan de wijze waarop de wethouder uitvoering gaf aan het" resultaatgerichte werken" - een ordinaire bezuiniging. Een vooropgezet plan om minder geld aan deze zorg te hoeven uitgeven. Immers over nagenoeg de hele linie werd het aantal uren sterk teruggebracht.

Pas na heel veel boze en verdrietige emoties van de getroffenen en ingrijpen van een aantal politieke partijen (Westland Verstandig, GBW, LPF, GL ) heeft de wethouder pas op de plaats gemaakt. Ongepast en ongehoord is het te bezuinigen over de ruggen van onze kwetsbare inwoners. Euro 's die door dit College vervolgens weer worden verspild aan nutteloze zaken. Zie de Westland Verstandig beschouwingen in juli 2019 :20 miljoen moet en kan anders en beter besteed worden.

De operatie (minder uren thuishulp over heel Westland) kostte de Gemeente overigens al vele tonnen aan extra ambtenaren. Volstrekt onnodig onderzoekt thans een extern buro wat er gebeurd is. Ook dit is geldverspilling. Immers de hoogopgelopen discussie kan alleen maar eindigen door weer terug te keren naar de situatie van voor 1 januari 2019. Ook de Rechter oordeelde dat al. Immers gemeenten moeten aangeven welke werkzaamheden, in welke ruimten en welke tijd daar voor is. Daar hebben de inwoners recht op, vindt de hoogste rechter. Een groot aantal gemeenten in Nederland zijn dan ook al weer teruggegaan naar het oude uurbasissysteem en hoeven dus geen nodeloze kosten meer te maken.

Westland Verstandig is zelfs voor uitbreiding van het aantal uren met ook uren die nodig zijn voor een sociaal praatje. Veel senioren stellen dat op prijs. De Westlandse politiek heeft de mond vol van het tegengaan van vereenzaming, maar als er dan echt effectief en redelijk goedkoop iets aan kan gebeuren dan laten partijen als CDA, VVD, CU/SGP en ook het college van CDA, VVD, LPF, CU/SGP het afweten. Ook wil iedereen dat inwoners langer op zichzelf blijven wonen. Daarvoor is wel nodig dat voldoende en op tijd zorg op maat geleverd wordt en dat die zorg gemakkelijk te krijgen is. Ook daarvoor is voldoende huishoudelijke hulp belangrijk.

Voeg daar nog aan toe dat de kwetsbare inwoners heel veel moeite moet doen aan uitzoeken wie wat betaald. Immers o.m. tussen Wmo, Pgb, Wlz, zorgverzekeraar en zorgkantoor zou een veel betere afstemming moeten plaatsvinden en 1 loket moet er zijn, die voor de kwetsbare inwoner uitzoekt wie wat betaalt. Wellicht ook dan daarbij inzetten een objectieve vertrouwenspersoon/ clientondersteuner die de weg vindt in het doolhof van geldbronnen en mogelijkheden.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial