Wordt aanbesteding gemeentehuizen doorgestoken kaart of niet?

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/10/2013 09:46 - Gewijzigd op 21/10/2013 09:58

Westland 21.10.2013 - De WV/LEO2.0 fractie is naar aanleiding van de open brief van 18 oktober 2013 door een aantal Westlandse ondernemers benaderd,.....

die -blijkbaar vanuit “WOC-kringen”- vernomen hebben dat er toch beloftes door de gemeente gedaan zijn dat WOC in december 2014 de bouw van de twee gemeentehuizen krijgt gegund.

WOC zou dan de twee plannen zoals die in nauw overleg met de gemeente tot stand gekomen zijn en waarover in ieder geval uitvoerig overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente in verband met het eerdere voornemen van het College, alsnog kunnen realiseren. Dat in het verleden nauw overleg heeft plaatsgevonden staat vast en ook dat gezamenlijk gedurende langere tijd is opgetrokken.

Hier is pas een einde aan gekomen toen bleek dat het kort geding verloren zou gaan worden –zie advies van de gemeenteadvocaat van 4 september 2013- en de aankondiging van de minister van BZK dat hij voornemens was de wet NERPE te gaan toepassen. Onze fractie heeft het College gewaarschuwd dat zij vooral met WOC in de voorfase maar ook in de verdere uitwerking heel voorzichtig moet zijn omdat al heel snel wordt aangenomen dat er geen sprake is van gelijkheid bij de inschrijvers.

Immers als één partij heel nauw betrokken is geweest bij de voorbereiding en het College van B&W al zeer ver was in de samenwerking, dan zal al heel snel het resultaat zijn dat er geen gelijkheid meer is. De gelijke kansen van inschrijvers moeten gewaarborgd zijn. Men noemt dat wel maatregelen ter waarborging van het “level playing field”. Er mag absoluut geen verstrengeling zijn van belangen van de aanbesteder, in dit geval de gemeente Westland, en één van de inschrijvers.

Door de hele gang van zaken rondom de WOC en het standpunt van het College van B&W tot en met augustus 2013 zal al heel snel sprake zijn van ongelijkheid en verwevenheid van belangen. Hiervoor dient gewaakt te worden. Als zal blijken dat zich dat voordoet zal de gemeente Westland enorme schadeclaims gaan oplopen.

Dit neemt niet weg dat onze fractie meent dat als het al zou komen tot het aanbesteden van twee gemeentehuizen, het Westlandse bedrijfsleven –maar dan wel het totale Westlandse bedrijfsleven- zoveel als mogelijk aan bod dient te komen. Dus geen bedrijven “voortrekken”, maar alle bedrijven –zowel groot als klein- de kans geven om op een faire wijze een deel van het werk te krijgen terwijl ook waarborgen zouden moeten worden ingebouwd dat ook daadwerkelijk de Westlandse bedrijven van het gegunde werk profiteren.

Voorts is het vreemd, en daarop zijn ook andere Westlandse ondernemers gestuit, dat de laatste drie inschrijvers aanspraak kunnen maken op een schadeloosstelling terzake het werk hetwelk zij aan de aanbesteding hebben besteed. Dit is een vreemde conditie en wordt door de gemeente Westland vrijwillig aangeboden. Enige verplichting daartoe bestaat niet en in feite is er sprake van een cadeautje. Ook hierop heeft deze vraag betrekking daar ook dat aanbod volgens een aantal Westlandse ondernemers in verband gebracht wordt met de betrokkenheid van WOC.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

- Wat is er waar van “de praatjes in de markt” dat WOC uiteindelijk in of na april 2014 als één van de drie kanshebbers zal worden geselecteerd en dat daar nu al over gesproken is tussen het College en vertegenwoordigers van WOC, althans dat daar mogelijkerwijs zelfs al afspraken over zijn gemaakt?

- Als er inderdaad gesproken is danwel afspraken gemaakt zijn, in hoeverre is dat dan correct en in overeenstemming met de zeer strenge Europese eisen die verwevenheid van belangen van inschrijvers en aanbesteders verbiedt?

/ Wat is de reden dat na 1 april 2014 de drie uitgeselecteerde aannemers aanspraak kunnen maken op een vergoeding/schadeloosstelling voor het geval zij niet uiteindelijk de partij zijn aan wie het werk gegund wordt? Zijn op dit punt toezeggingen gedaan aan WOC?

- Kan uw College aangeven welke contacten er met WOC nog geweest zijn na de persconferentie zoals deze gegeven is in augustus 2013 en als die contacten er zijn, waar bestonden die dan uit?

- Is uw College op de hoogte gebracht van de verdere uitwerking van de plannen van WOC met betrekking tot de twee gemeentehuizen?

- Heeft uw College nog contact gehad met financiële instellingen die verbonden zijn aan WOC danwel haar deelnemers vanaf het moment van het houden van de persconferentie?

- Is uw College bereid om alle correspondentie beschikbaar te stellen die gewisseld is tussen het College/ambtenaren van de gemeente en WOC vanaf 1 januari 2013 tot heden?

- In hoeveel andere gevallen heeft uw College aan inschrijvers een schadeloosstelling betaald als zij niet uiteindelijk de uitverkorene zouden worden? Zo ja bij welke aanbestedingen en zo nee waarom wordt dan in dit geval dat wel gedaan?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0