WV; exploitatiekosten bestaande gemeentehuizen lager dan de nieuwe gemeentehuizen

Advertorial Westland Verstandig

Westland 02.11.2015 - Bij de beantwoording van de vragen die Westland Verstandig gesteld heeft naar aanleiding van de begroting komt eindelijk de aap uit de mouw.

De exploitatielasten van de bestaande gebouwen (ongeveer 19.200m2 voor 618 fte’s) bedragen inclusief hoognodig reparatiewerk ongeveer € 1.250.000,-- en dezelfde lasten van de twee nieuwe gemeentehuizen bedragen maximaal € 3.7 miljoen. Daarbij komt dat de kosten van het Werkplein meer dan € 400.000,-- huur plus bijkomende kosten en sociale kernteams bestaande uit 40 fte’s en de gemeentewerven, niet zijn meegenomen in de totale kosten. Straks zullen er in de twee nieuwe gemeentehuizen 527 arbeidsplekken zijn en zal de oppervlakte circa 10.000m2 zijn.

Uitgaande van de oppervlakte van de bestaande gemeentehuizen hadden de circa 200 ambtenaren die nu niet in de twee gemeentehuizen gehuisvest zullen worden, gehuisvest kunnen worden binnen de bestaande gemeentehuizen. Dat betekent dat de ambtenaren over vijf tot zes gebouwen in Westland verspreid zitten. Dit is bepaaldelijk geen centrale huisvesting.

De pagina’s 44 tot en met 46 van de antwoorden van het College worden bijgevoegd. Daaruit blijkt ook dat er nog bijkomende kosten te verwachten zijn van verhuizing en “herschikking van middelen”, maar dat die pas in de begroting 2017 zullen worden opgenomen.

Voeg daarbij dat ook de ICT en de inrichting nog extra zijn bij de twee nieuwe gebouwen, en dan zal duidelijk zijn dat alles wat tot nog toe gezegd is door het College over lagere kosten onjuist is. Voeg daarbij dat ook nog kosten gemaakt zijn voor de rotonde aan de Middelbroekweg en kosten nog gemaakt moeten worden voor de infrastructuur rondom het Rabocomplex aan de Verdilaan, dan is nog meer duidelijk dat het College geen openheid van zaken tot nog toe heeft betracht.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial

--------------------

WV-116 A. Meijer Pagina 44-46

Vraag: Pag. 145 5.8 Huisvesting

• Welke gebouwen heeft de gemeente ultimo 2016 naar verwachting in gebruik voor zover ook gebruikt voor eigen medewerkers? Graag met raming per gebouw:

1. aantal m2 bvo

2. aantal fte’s per categorie medewerkers (uitgesplitst naar werkzaam voor de gemeente en voor te benoemen

andere organisaties) en

3. geraamde exploitatiekosten in 2016.

• Dezelfde vragen voor ultimo 2017? (Hierbij wordt er van uitgegaan dat 2 nieuwe gemeentehuizen medio 2017 worden betrokken, zoals uit de laatste zin van pag. 145 zou kunnen worden afgeleid. Hierbij kan gemakshalve de helft van het jaar (fictief) uitgegaan mogen worden van de oude en nieuwe situatie wat betreft de exploitatiekosten (als maar duidelijk is waar die kosten betrekking op hebben en gedurende welke periode)

Wat zijn de financiële gevolgen als de oplevering later plaatsvindt?

• Welke additionele kosten (niet vallend onder DBFMO-overeenkomst) worden in 2017 geraamd in samenhang met de verhuizing (ontruimen, beheer en beveiliging verlaten kantoorpanden, inrichten, verhuizen en productieverliezen)? Welke bijbehorende kosten (meerkosten ICT etc.) worden in 2017 begroot?

• Zijn er (structurele of eenmalige) exploitatiekosten voor de 2 nieuwe gebouwen die niet onder het DBFMOcontract vallen vanaf 2018? Welke zijn dat en welke bedragen zijn daar naar schatting per jaar mee gemoeid?

Antwoord: 2016

De onderstaande gebouwen zijn naar verwachting ultimo 2016 in gebruik voor de ambtelijke organisatie. In het overzicht zijn het aantal m2 bvo en het aantal fte opgenomen.

o Gemeentekantoor Naaldwijk: 6.234 m² 211 fte

o Gemeentekantoor ’s-Gravenzande: 5.167 m² 181 fte

o Gemeentekantoor Monster: 3.812 m² 77 fte

o Gemeentekantoor Wateringen: 3.986 m² 149 fte

19.199 m² 618 fte

De geraamde exploitatielasten voor 2016 van de verschillende locaties bedragen:

Exploitatielasten 2016

Monster € 215.000

Naaldwijk € 634.000

’s-Gravenzande € 220.000

Wateringen € 192.000

Algemeen € 388.000

Totaal * € 1.649.000

* In het geraamde budget zitten alleen de kosten voor uitvoering van (alleen het hoognodig) reparatiewerk aan de huidige gemeentehuizen. Het betreft geen geplande onderhoudswerkzaamheden op basis van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). In het overzicht zijn het Werkplein, de werven en het SKT buiten beschouwing gelaten.

2017

Ultimo 2017 is de nieuwbouw in gebruik. In het overzicht zijn het aantal m2 bvo en het aantal werkplekken opgenomen.

o Publieks- en bestuurscentrum (Verdilaan): 5.280 m² BVO 130 werkplekken

o Kantoorgebouw (Laan van de Glazen Stad): 5.660 m² BVO 397 werkplekken

10.940 m² BVO 527 werkplekken

De geraamde exploitatiekosten voor het Publieks- en bestuurscentrum (Verdilaan) en het kantoorgebouw voor medewerkers (Laan van de Glazen Stad) bedragen maximaal € 3,7 mln. per jaar met prijspeil 2017.

Voor het de periode 1 juli 2017 t/m 31-12-2017 gaat het dan om maximaal € 1,85 mln.

Aangevuld met de exploitatielasten voor het eerste halfjaar van 2017 geeft dit het volgende overzicht:

Exploitatielasten 2017

Monster * € 107.500

Naaldwijk * € 17.000

’s-Gravenzande * € 10.000

Wateringen * € 96.000

Algemeen € 81.000

Nieuw gemeentehuis (vanaf 1-7) € 1.850.000

Totaal € 2.661.500

* In het geraamde budget voor de huidige gemeentekantoren zitten alleen de kosten voor uitvoering van (alleen het hoognodig) reparatiewerk aan de huidige gemeentehuizen. Het betreft geen geplande onderhoudswerkzaamheden op basis van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

De financiële gevolgen voor het later opleveren van de nieuwbouw zijn afgedekt door middel van het DBFMOcontract.

Dit wil zeggen dat de beschikbaarheidsvergoeding aan het consortium pas verstrekt wordt op het mo ment dat het pand daadwerkelijk beschikbaar is. Wel lopen dan de kosten van de bestaande panden door, inclusief de bijbehorende risico’s.

De additionele kosten voor 2017 (niet vallend onder de DBFMO-overeenkomst) in samenhang met de verhuizing en de herschikking van middelen zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Ten behoeve van de begroting 2017 zullen de huisvestings- en dienstverleningsbudgetten worden herschikt ten behoeve van de ingebruikname van de nieuwe huisvesting. Overigens maken de kosten voor het inrichten van de nieuwe huisvesting reeds onderdeel uit van de kosten voor het nieuwe gemeentehuis.

In het investeringsprogramma voor de ICT is rekening gehouden met het uitstellen van de vervanging van hardware zodat dit kan worden afgestemd op de nieuwbouw.

De ruimtelijke voorzieningen en bekabeling zijn onderdeel van de DBFMO-overeenkomst. Alle hardware en netwerkcomponenten komen ten laste van gemeentelijke budgetten. Hiertoe hebben we afgelopen jaren waar mogelijk investeringen op het gebied van ICT uitgesteld, zodat wij verwachten de noodzakelijke kosten voor de ICT-voorzieningen te kunnen dekken vanuit bestaande middelen. De komende tijd zal nader worden uitgewerkt welke investeringen hiermee gemoeid zijn. Als daaruit blijkt dat het toch noodzakelijk is om aanvullende middelen aan te vragen, nemen wij dekkingsvoorstellen mee bij de begroting 2017.

Er zijn geen bijkomende exploitatiekosten die niet onder het DBFMO-contract en de bijbehorende kapitaallasten (grond en piekbetaling) vallen.

WV-117 T. Duijvestijn

Vraag: Paragraaf Grondbeleid en Vastgoed

Pag. 181 en 182 Woningmarkt en nieuwbouwproductie

• Hoe is de verdeling van het aantal opgeleverde nieuwbouw woningen over de actieve grondexploitaties, facilitaire grondexploitaties en deelnemingen in 2013, 2014, 2015 (naar verwachting) en geraamd in 2016?

• En welk aandeel in die verdeling hebben de sociale huurwoningen?

Antwoord: De verdeling kan als volgt worden weergegeven:

                                     2013 2014 2015 2016

Particulier                        148 502 139 182

Gemeente                         42 157 85 221

Samenwerkingsverbanden 59 133 111 240

Totaal                              249 792 335 643

Het aandeel van de sociale huurwoningen bedroeg in 2013 41% en in 2014 35 %. Voor 2015 en 2016 is het aandeel sociale huur vanzelfsprekend nog niet bekend. Wel is er een indicatie van het aantal sociale woningen

(huur en koop): voor 2015 15% en voor 2016 18%.

WV-118 T. Duijvestijn

Vraag: Pag. 183-184 Grondbanken

• Hoeveel is uitgenomen uit de grondbanken uitgesplitst naar de 3 deelnemingen in 2014, 2015 en naar verwachting in 2016 en wat blijft er aan boekwaarde over eind 2016?

• Hoe marktconform is die boekwaarde?

 

Antwoord: In 2015 is de grondbank Juliahof geheel afgebouwd, voor de Westlandse Zoom is in 2014 voor € 5 miljoen afgenomen, voor 2015 en 2016 zal dat minimaal € 5 miljoen zijn. Voor ONW is in 2015 voor per saldo € 15 miljoen afgenomen, de volgende tranche zal rond 2019 zijn. Zie ook cijfers MPG. In de Samenwerkingsovereenkomsten is afgesproken om de gronden tegen boekwaarde te leveren. Een boekwaarde is een administratieve waardering en heeft geen relatie met marktconformiteit.