WV wilde in 2013 de 25% regeling voor sport- en cultuurverenigingen invoeren

Advertorial Westland Verstandig

Westland 02.03.2016 - Dinsdagavond 1 maart ontstond er tijdens de raadsvergadering een volstrekt onverklaarbaar meningsverschil tussen de raadsfracties

en de wethouder enerzijds en de fractie van Westland Verstandig anderzijds. De wethouder suggereerde dat niet Westland Verstandig als eerste met de 25%-regeling was gekomen, maar het College in het Collegewerkprogramma 2014-2018. Gewezen werd erop dat Westland Verstandig wel met het initiatief gekomen was om naast sportverenigingen ook cultuurverenigingen van de 25%-regeling gebruik te laten maken. Dat was een motie van 6 november 2014. Die motie werd op uitnodiging van Westland Verstandig door een aantal andere raadsfracties gedeeld.

De wethouder “vergat” te vermelden dat op 5 november 2013 de raadsfractie van Westland Verstandig een amendement aan de Raad voorgelegd had om de begroting 2014 aan te vullen met een bedrag van € 500.000,-- terzake bijdrage regeling sport- en cultuurverenigingen inclusief duurzaamheidsmaatregelen van maximaal 25% in de totale bouw- en investeringskosten. Daarmee staat vast dat Westland Verstandig als eerste het initiatief genomen heeft.

Zoals vaker waren de Raad en het College op dat moment nog niet bereid om de 25%-regeling in te voeren, maar het College deed dat wel bij het bestuursakkoord 2014-2018 en later ook de Raad door met de begroting 2015 in te stemmen waarin alsnog de 25%-regeling (eenmalig) was opgenomen. Daarmee staat vast hoe het feitelijk verloop geweest is. Is dat belangrijk: niet echt, maar het moet wel correct worden weergegeven en als dit niet gebeurt, dan wordt er gelogen en mag dat ook gezegd worden, zelfs tegen een wethouder.

Overigens is volstrekt onbegrijpelijk dat naar aanleiding van dit volstrekt onbelangrijke gebeuren de overige raadsfracties niet meer wilden doorvergaderen. Te hopen valt dat nu zij herinnerd worden aan het amendement van 5 november 2013, zij alsnog de wethouder ervan zullen weten te overtuigen dat hij voortaan beter uitzoekwerk moet doen.

Het amendement van 5 november 2013 en de motie van 6 november 2014 staan hieronder.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial 

-----------------------

Amendement 6

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 5 november 2013;

In overweging nemende:

dat in de periode tot 2010 binnen de gemeente Westland de bijdrageregeling van 25% bestond terzake van -kort gezegd- investeringen die sportverenigingen wensen te doen;

dat vanaf 2011 de regeling niet meer gevoed is met nieuw geld, doch de regeling op zich wel is blijven bestaan maar is opgeschort;

dat het thans gewenst is om de regeling verder uit te breiden van niet alleen sport-, maar ook naar cultuurverenigingen die bouwinspiraties hebben;

dat de betreffende pot in 2014 dient te worden gevuld met een bedrag van € 500.000,-- en dat in de jaren daarna moet worden bezien in hoeverre er behoefte en vraag is naar dergelijke bijdragen. Bij de begrotingsbehandeling in 2014 kan dan een en ander nader bezien worden;

dat in ieder geval in 2014 de pot weer gevuld moet worden en mogelijkheid om een en ander aan te vragen meer moet worden opengesteld;

dat dekking verkregen kan worden uit het vervallen van de Westland Agenda 2 en het bedrag gesteld kan worden op € 500.000,--. Bij het niet beschikbaar komen van deze dekking, dan te dekken uit de nieuwe taakstelling organisaties en huisvesting en als dat niet voldoende is te dekken uit de algemene reserve;

dat ook het bestlandse bedrijfsleven hiervan naar het zich laat aanzien zal gaan profiteren daar dan in ieder geval de kans bestaat dat verenigingen wederom bouwactiviteiten gaan ontplooien waarbij zij opgemerkt dat 75% natuurlijk dan door de vereniging zelf moet worden opgebracht.

Voorstel:

  1. De begroting aan te vullen met een bedrag van € 500.000,-- terzake bijdrageregeling sport- en cultuurverenigingen inclusief duurzaamheidsmaatregelen voor maximaal 25% in de totale bouw- en investeringskosten;
  2. De dekking te verzorgen zoals aangegeven in dit amendement;
  3. Dit amendement op te nemen in het Raadsbesluit vaststelling begroting;

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

P. Duijsens, L. Geubbels, L. Boekestijn, C. Stolk, R. van der Giessen,
A. Bongaards

 ----------------------------------

11

Motie ingevolge artikel 40 Reglement van Orde/25%-regeling sport/cultuur

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 6 november 2014;

In aanmerking nemende:

dat wederom een budget, zij het een beperkt budget, beschikbaar gesteld wordt voor de 25%regeling;

dat die 25%-regeling moet gelden voor zowel sport- als cultuurverenigingen;

dat voorts het zinvol lijkt om direct de behoeften te peilen bij alle verenigingen op het gebied van sport en cultuur of zij gebruik willen maken van de betreffende regeling;

dat immers investeringen door verenigingen goed zijn voor de bedrijven in Westland die vaak van dat soort investeringen profijt hebben;

Draagt het College op:

1. Te verklaren dat de regeling van 25% zowel geldt voor sport- als voor cultuurverenigingen en dat ook aan de verenigingen laat weten dat de regeling wederom geldt en dat er ook gelden beschikbaar zijn;

2. Bij verenigingen te peilen of zij gebruik willen maken van de regeling en de bevindingen van die navraag aan de Raad te berichten;

3. Een en ander uit te voeren in het eerste kwartaal 2015;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter