Zachte landingsregeling voor bewoners verpleeghuizen

College Westland

Westland 06.11.2014 - De fractie Westland Verstandig heeft vragen gesteld aan B&W over Wachtlijsten in Westland voor verzorgings- en verpleeghuizen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Heeft het college inzicht in de wachtlijsten in Westland en ook of het in deze wenswachtenden dan wel actief wachtenden zijn?

Antwoord 1

Het college wacht op de meest recente gegevens die naar aanleiding van het verzoek van staatssecretaris Van Rijn. Deze gegevens worden door DSW verspreid en bij gemeente Westland verwacht op donderdag 6 november 2014 Vraag 2 Kunnen deze gegevens geproduceerd worden door het college?

Antwoord 2

Zorgverzekeraar/zorgkantoor DSW, de zorginstellingen en het college willen transparant over de wachtlijsten zijn. Deze gegevens zullen worden doorgestuurd aan de gemeenteraad, zodra deze bij ons bekend zijn.

Vraag 3

Is uw college bereid om eventueel op die lijst voorkomende wachtenden te informeren over hun status en ook dat zij ervoor moeten zorgen dat zij als actief wachtenden worden geregistreerd en niet als wenswachtenden daar ze dan natuurlijk heel lang moeten gaan wachten voordat zij voor een verlangde plek in aanmerking komen?

Antwoord 3

Communicatie over wachtlijsten verpleging & verzorging is een taak voor de zorginstellingen en niet een taak van het college. Sinds afgelopen week nemen zorginstellingen de inspanningsverplichting op zich om voor opname van ernstig zieke burgers die graag in het Westland een plaats in een verpleeghuis hebben, daar mogelijkheden voor te creëren. Dat kan een tijdelijke oplossing zijn, waarbij uiteindelijk gezocht moet worden naar een structurele oplossing. De bestuurder van Pieter van Foreest wil de raadsleden graag een toelichting geven tijdens een raadinformatieavond voorafgaand aan het werkbezoek van 22 november a.s. Graag gaat hij met u het gesprek aan over Verpleging & Verzorging in het Westland.

Vraag 4

Hoe voorkomt het College dat zieke ouderen die recht hebben op een plek in een verzorgingshuis in de nabije toekomst, steeds vaker voor een dichte deur komen te staan?

Antwoord 4

Door de toegang te schrappen van lichte zorg, zijn door de rijksoverheid de verzorgingshuizen afgeschaft. Voor de bewoners die lichte zorg ontvangen in de huidige verpleeghuizen is een “zachte landing” gecreëerd. Bewoners in verpleeghuizen met een lichte zorgvraag mogen daar de rest van hun leven blijven wonen.

Vraag 5

Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de gemeente in deze een rol van betekenis gaat krijgen waarbij het uitgangspunt moet zijn dat ouderen in hun eigen dorpskern worden opgevangen?

Antwoord 5

Het college maakt zich sterk voor voldoende verpleeghuisbedden in gemeente Westland. Wanneer het gaat om langer zelfstandig wonen, investeert het college in goede voorzieningen binnen alle dorpen van het Westland. Dit is een gezamenlijk opdracht van zorginstellingen, het college, zorgverzekeraars en burgers. Het gaat hier om maatwerk. Het college heeft samen met de zorgpartijen geïnvesteerd in goede ketenzorg, zoals de keten Dementie. Door de uitstekende ketenzorg die in het Westland geleverd wordt, is zichtbaar dat we in het Westland voor dementerenden de stap naar een verpleeginstelling met 7 maanden uit kunnen stellen. Dat is substantieel en iets om trots op te zijn, omdat dit in het Westland zo goed werkt. Hoe deze keten eruit ziet, zult u zien tijdens uw werkbezoek van zaterdag 22 november 2014.

Vraag 6

Hoe worden in Westland ouderen die recht hebben op een plek in een verzorgingshuis opgevangen?

Antwoord 6

Een huisarts of wijkverpleegkundige voert over het algemeen de eerste gesprekken over opvang in een verzorgingshuis met de burger. Wanneer de cliënt verhuist naar een plek in een verpleeginstelling zal de cliënt zijn “opvang” vinden vanuit de huisartsenpraktijk of wijkverpleging in combinatie met een medewerker van de verpleeginstelling.

Vraag 7

Bestaat ook in Westland het gevaar dat mensen met een zorgzwaarte-indicatie van ZZP4 en hoger op wie in principe niet wordt bezuinigd, geen plaats wordt toegedeeld omdat de zorgaanbieders vrezen dat ze te weinig zorg vergoed krijgen?

Antwoord 7

Nee, dat gevaar is er niet, bevestigen de zorginstellingen, de zorgverzekeraar/zorgkantoor en het ministerie van VWS. Wanneer ernstig zieke burgers zelf niet naar een verpleeghuis willen, kunnen zij de zorg ook thuis ontvangen.

Vraag 8

Heeft uw College signalen opgevangen van vorenstaande problematiek?

Antwoord 8

Wanneer uw fractie bedoelt dat er rumoer is rond schaarste aan verpleeghuisplaatsen in het Westland en het wegvallen van de functie “verzorging” (zorgzwaartepakket 1 t/m 3) en daarmee het wegvallen van verzorgingshuizen dan is het antwoord “ja”. Wanneer uw fractie bedoelt dat in het Westland mensen met een urgente zorgvraag niet in een verpleeghuis in het Westland een plaats vinden, dan is het antwoord ook “ja”. Wanneer uw fractie bedoelt dat burgers met een urgente zorgvraag helemaal geen zorg aangeboden krijgen dan is het antwoord “nee”. Wat wel voorkomt is dat burgers met een urgente zorgvraag een verpleeghuisplaats buiten het Westland weigeren. Dat mag ook. De zorginstellingen spannen zich vanaf heden in voor burgers die in het Westland willen blijven, een plaats binnen het Westland te vinden.

Vraag 9

Welk beleid gaat uw College ontwikkelen om wantoestanden te voorkomen? Wordt ook hier de zachte landingsregeling voor 2015 toegepast?

Antwoord 9

Verpleeghuiszorg is geen taak van het college. Verpleeghuiszorg wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) en per 1 januari uit de Wet langdurige zorg (Wlz). De zachte landing is gericht op huidige bewoners in verzorgingshuizen met een lichte zorgvraag. Zij mogen in de verpleeginstelling blijven wonen als zij dat willen.

Vraag 10.

Hoeveel Westlandse inwoners hebben een indicatie voor een plek in een verzorgings-/verpleeghuis, maar hebben de stap naar het tehuis nog niet gezet? Is er voor al die mensen in Westland plaats?

Antwoord 10

Het college beschikt niet over aantallen op dit moment. Wanneer wij deze aantallen van het zorgkantoor ontvangen, zal het college deze gegevens delen met de gemeenteraad. Zorginstellingen geven aan dat voor mensen die in het Westland een verpleeghuisplek te willen, deze ook te kunnen bieden. Het kan zijn dat het gaat om een tijdelijke plek en dat samen met de burger wordt gekeken wat een structurele oplossing is.

Vraag 11

Valt op te geven hoeveel 80-plussers Westland over 10 jaar telt en welk beleid wordt daarvoor nu al ingezet om te voorkomen dat als mensen niet langer thuis kunnen wonen er een deugdelijke opvang in de directe omgeving kan plaatsvinden?

Antwoord 11

Op deze vraag en andere zorgvragen zal een antwoord worden gegeven binnen het Masterplan Zorg. Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak